Delårsrapport januari-september 2016

2016-11-10

Ladda ner PDF

Under tredje kvartalet uppgick koncernens intäkter till 80,5 MSEK (29,5) i detta ingår realisationsresultat av försäljning av B2B verksamheten uppgående till 38,2 MSEK. Koncernens intäkter exklusive detta realisationsresultat uppgick till 42,3 MSEK en ökning med 43,4% jämfört med samma period föregående år. Antal aktiva onlinekunder uppgick till 20 397 (20 266), motsvarande en ökning om 0,6 %.

2016 Kvartal 3 (juli-september)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 80,5 MSEK (29,5), varav 38,2 MSEK avser realisationsresultat från avyttring av verksamhet.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 48 MSEK (-3,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 45,4 MSEK (-5,3)
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,81 SEK (-0,14)
  • Antal aktiva onlinekunder uppgick till 20 397 (20 266)

Väsentliga händelser under perioden

  • Försäljning av koncernens verksamhet inom B2B slutfördes
  • Verksamhet inom Food & Beverage överläts
  • Underhandserbjudande till minoritetsägare i Betting Promotion Systems (BPS) AB, med därpå följande begäran om tvångsinlösen

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser

Intäkter under tredje kvartalet

Under tredje kvartalet 2016 uppgick koncernens rörelseintäkter till 80,5 MSEK (29,5) varav 38,2 MSEK avser realisationsresultat vid försäljning inom verksamhet av B2B. Intäkter från spelverksamheten var 35,9 (27,8) MSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick till 44,6 (1,7) MSEK varav 38,2 MSEK avser realisationsresultat nämnt ovan. Övriga rörelseintäkter består annars i huvudsak av hyresintäkter, försäljning av mat och dryck, samt övriga intäkter.

Resultat och kostnader

Under perioden uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 69,4 MSEK varav 38,2 MSEK avser realisationsresultat vid försäljning av verksamhet. Bruttoresultat exklusive realisationsresultat blir 31,2 MSEK (16,1). Driftskostnaderna uppgick till 11,1 MSEK (13,4).

Marknadsföringskostnaderna uppgick till 6,8 MSEK (6,3).

Personalkostnaderna uppgick till 8,3 MSEK (9,9).

Resultatet från finansiella poster uppgick till 0,0 MSEK (0,1).

Resultatet efter skatt uppgick till 45,4 MSEK (-5,3).

Nettomarginalen för perioden var 23,4 procent (-18,1 %).

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.nordicleisure.se

Om Nordic Leisure: Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 100 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2016 kl. 12:00 CET.

Prenumerera på våra utskick