Delårsrapport januari-juni 2016

2016-08-11

Ladda ner PDF

Under andra kvartalet uppgick koncernens intäkter till 50,6 MSEK (25,2) en ökning med 101 % jämfört med samma period föregående år. Antal aktiva onlinekunder uppgick till 21 906 (16 910), motsvarande en ökning om 30 %.

2016 Kvartal 2 (april-juni)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 50,6 MSEK (25,2)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 2,5 MSEK (-2,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 MSEK (-2,9)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,1)
 • Antal aktiva onlinekunder uppgick till 21 906 (16 910)

Väsentliga händelser under perioden

 • Nordic Leisure ingick avtal avseende försäljning av B2B verksamheter
 • Spel från EGT, European Game Technologies, lanserades på Optibets plattform
 • Leonid Nezgoda tillträdde som CEO för Lifland Gaming Group
 • Omstruktureringsprogram implementerades i Lifland Gaming Group

Väsentliga händelser efter periodens utgång.

 • Försäljning av B2B verksamhet slutfördes
 • Fortsatt fokus på kostnadsbesparingar

Intäkter under andra kvartalet

Under andra kvartalet 2016 uppgick koncernens rörelseintäkter till 50,6 MSEK (25,2).

Intäkter från spelverksamheten var 47,2 (23,0) MSEK, varav 14,0 MSEK avser B2B intäkter. Övriga rörelseintäkter uppgick till 3,4 (2,2) MSEK. Övriga rörelseintäkter består i huvudsak av hyresintäkter, försäljning av mat och dryck, samt övriga intäkter. 

Resultat och kostnader

Under perioden uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 30,8 MSEK (17,1). Driftskostnaderna uppgick till 19,8 MSEK (8,1).

Marknadsföringskostnaderna uppgick till 5,2 MSEK (5,2) under andra kvartalet.

Personalkostnaderna uppgick till 16,4 MSEK (9,1).

Resultatet från finansiella poster uppgick till 0,0 MSEK (0,0). 

Resultatet efter skatt uppgick till -1,7 MSEK (-2,9).

Nettomarginalen för perioden var -0,02 procent (-11,5 %).

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Om Nordic Leisure: Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 130 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2016 kl. 08:50 CET.

Prenumerera på våra utskick