Delårsrapport januari-mars 2016

2016-05-12

Ladda ner PDF

Under första kvartalet uppgick koncernens intäkter till 52,4 MSEK (22,6) en ökning med 132% jämfört med samma period föregående år. Antal aktiva onlinekunder uppgick till 20 709 (13 455), motsvarande en ökning om 54%.

2016 Kvartal 1 (jan-mars)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 52,4 MSEK (22,6)
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -2,6 MSEK (0,4)
  • Resultat efter skatt uppgick till -3,1 MSEK (-1,0)
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,03)
  • Antal aktiva onlinekunder uppgick till 20 709 (13 455) 

Väsentliga händelser under perioden

  • Inget att rapportera 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Ny CEO för Lifland Gaming AB
  • Omstruktureringsprogrammet inleds

Resultat och finansiell ställning första kvartalet 2016

Intäkter under första kvartalet

Under första kvartalet 2016 uppgick koncernens rörelseintäkter till 52,4 MSEK (22,6). Intäkter från spelverksamheten var 48,3 (21,2) MSEK, varav 21,3 MSEK avser B2B intäkter. Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,1 (1,4) MSEK. Övriga rörelseintäkter består i huvudsak av hyresintäkter, försäljning av mat och dryck, samt övriga intäkter.

Resultat och kostnader under första kvartalet

Under perioden uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 28,2 MSEK (16,1). Driftskostnaderna uppgick till 24,2 MSEK (6,5).

Marknadsföringskostnaderna uppgick till 4,0 MSEK (4,7) under första kvartalet. Personalkostnaderna uppgick till 16,3 MSEK (6,6).

Resultatet från finansiella poster uppgick till -0,01 MSEK (-0,1).

Resultatet efter skatt uppgick till -3,1 MSEK (-1,0).

Nettomarginalen för perioden var -0,05 procent (-4%). 

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i bland annat Tallinn, Riga, Malta, Kiev och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter. Bolagsgruppen sysselsätter omkring 200 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärken som Optibet, GoldClubCasino, och Score24. Koncernens B2B verksamhet drivs under varumärket Tain. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550 . Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick