Årsredovisning 2015

2016-05-03

Ladda ner PDF

Koncernens rörelseintäkter uppgick under 2015 till 111,4 Mkr, en ökning om 66,0 procent i jämförelse med 2014 (67,1).

Bruttoresultatet uppgick till 65,3 Mkr (48,9), en ökning om 33,6 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -10,3 Mkr (-3,8) och resultatet efter skatt uppgick till -13,1 Mkr (-1,3).

VIKTIGA HÄNDELSER 2015

Koncernen förvärvade i december 94,7% av aktierna i Betting Promotion Systems (BPS) AB (publ). Bolaget är moderbolag i en koncern som erbjuder spel- och betalningslösningar till professionella aktörer.

Förvärv skedde även av Score24 AB i november. Peter Åström tillträder som VD.

RÖRELSEINTÄKTER OCH RESULTAT

Koncernens rörelseintäkter uppgick under 2015 till 111,4 Mkr, en ökning om 66,0 procent i jämförelse med 2014 (67,1). Bruttoresultatet uppgick till 65,3 Mkr (48,9), en ökning om 33,6 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till - 10,3 Mkr (-3,8) och resultatet efter skatt uppgick till -13,1 Mkr (-1,3).

De under fjärde kvartalet förvärvade bolagen konsolideras i koncernens resultaträkning från respektive förvärvsmånader vilka var november 2015 för Score24 AB, och december 2015 för Betting Promotion Systems (BPS) AB (publ). Den sammanlagda omsättningen i de förvärvade bolagen som konsolideras i koncernens resultaträkning för kvartalet uppgår till 4,2 MSEK och resultatet utgör 0,5 MSEK. Båda bolagen konsolideras i sin helhet i koncernens balansräkning per 2015-12-31. 

RÖRELSEINTÄKTER OCH RESULTAT PER KVARTAL

Q1

Rörelsens intäkter: 22 644 tkr
Bruttoresultat: 16 124 tkr
Rörelseresultat: -987 tkr
Periodens resultat: -1 047 tkr

Q2

Rörelsens intäkter: 25 154 tkr
Bruttoresultat: 17 045 tkr
Rörelseresultat: -2 410 tkr
Periodens resultat: -2 926 tkr

Q3

Rörelsens intäkter: 29 507 tkr
Bruttoresultat: 16 085 tkr
Rörelseresultat: -4 591 tkr
Periodens resultat: -5 338 tkr

Q4

Rörelsens intäkter: 34 094 tkr
Bruttoresultat: 16 014 tkr
Rörelseresultat: -2 331 tkr
Periodens resultat: -3 746 tkr

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Kassaflödet för perioden var 2,5 Mkr (19,9). Det egna kapitalet uppgick till 125,9 Mkr (85,5) vilket motsvarar ett eget kapital på 2,24 kr per aktie (2,24). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 81,5 procent (86,2). Likvida medel uppgick till 61,6 Mkr (58,3), varav 4,5 Mkr (1,3) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp 4,5 Mkr (1,3) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 57,1 Mkr (57,0).

PERSONAL

Medelantalet anställda uppgick till 209 (118) varav 90 (58) kvinnor.

INVESTERINGAR

Investeringarna för koncernen uppgick till 6,5 Mkr (4,6) och utgjordes i huvudsak av inventarier och balanserade utvecklingskostnader.

KUNDER

Antalet aktiva spelare var vid årets utgång 24 399 (11 432). Som aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden.

MODERBOLAGET

För moderbolaget, i vilket utförs sedvanliga koncernlednings- funktioner, uppgick rörelseintäkterna till 0,3 Mkr (0,07). Av moder- bolagets intäkter avser 100 procent (100) försäljning till koncern- företag. I moderbolaget har inga inköp skett från koncernföretag. Resultat före skatt uppgick till -3,7 Mkr (18,8).

Årsredovisningen i sin helhet finns att hämta på www.nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i bland annat Tallinn, Riga, Malta, Kiev och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter. Bolagsgruppen sysselsätter omkring 200 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärken som Optibet, GoldClubCasino, och Score24. Koncernens B2B verksamhet drivs under varumärket Tain. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550 . Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick