Bokslutskommuniké januari-december 2015

2016-03-03

Ladda ner PDF

Under kvartalet uppgick koncernens intäkter till 34,1 MSEK (22,6) en ökning med 50,9% jämfört med samma period föregående år. Antal aktiva onlinekunder uppgick till 24 399 (13 274), motsvarande en ökning om 83,8%. 

2015 Kvartal 4 (oktober - december)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 34,1 MSEK (22,6)

  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -0,6 MSEK (2,7). Resultatet belastas med engångskostnader om 4,0 MSEK för omstrukturering- och förvärv av Betting Promotion Sweden AB.

  • Resultat efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (0,5)

  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,066 SEK (0,01)

  • Antal aktiva onlinekunder uppgick till 24 399 (13 274)

  • Styrelsen för Nordic Leisure AB föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2015. 

Väsentliga händelser under perioden

  • Förvärv av 94,7% av aktierna i Betting Promotion Sweden AB

  • Förvärv av Score24 AB.

  • Peter Åström tillträder som ny VD och koncernchef.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inget att rapportera.

Resultat och finansiell ställning fjärde kvartalet 2015

Intäkter under fjärde kvartalet

Under perioden uppgick koncernens rörelseintäkter till 34,1 MSEK (22,6 Q4 2014). Intäkter från spelverksamheten var 30,9 (20,7) MSEK, varav 1,8 MSEK avser B2B intäkter. Övriga rörelseintäkter uppgick till 3,1 (1,9) MSEK. Övriga rörelseintäkter består av hyresintäkter samt försäljning av mat och dryck.

Resultat och kostnader under fjärde kvartalet

Under perioden uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 16,0 MSEK (16,8). Driftskostnaderna uppgick till 18,0 MSEK (5,8).

Marknadsföringskostnaderna uppgick till 3,7 MSEK (2,9) under fjärde kvartalet. Personalkostnaderna uppgick till 5,4 MSEK (6,5).
Resultatet från finansiella poster uppgick till 0 MSEK (1,6).
Resultatet efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (0,5).

Nettomarginalen för perioden var -6,8 procent (10,8%).

De under fjärde kvartalet förvärvade bolagen konsolideras i koncernens resultaträkning från respektive förvärvsmånader vilka var november 2015 för Score 24 AB, och december 2015 för Betting Promotion Sweden AB. Den sammanlagda omsättningen i de förvärvade bolagen som konsolideras i koncernens resultaträkning för kvartalet uppgår till 4,2 MSEK och resultatet utgör 0,5 MSEK. Båda bolagen konsolideras i sin helhet i koncernens balansräkning per 2015-12-31.

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Braathen, styrelseordförande, Nordic Leisure AB (publ), tfn: +46 70-525 27 77, e-post: [email protected]

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i bland annat Tallinn, Riga, Malta, Kiev och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter. Bolagsgruppen sysselsätter omkring 200 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärken som Optibet, GoldClubCasino, och Score24. Koncernens B2B verksamhet drivs under varumärket Tain. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550 . Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick