Delårsrapport januari-september 2015

2015-11-18

Ladda ner PDF

Under kvartalet uppgick koncernens intäkter till 29,5 MSEK (17,1), en ökning om 73 % jämfört med samma period föregående år. Antal aktiva onlinekunder uppgick till 20 266 (10 269), motsvarande en ökning om 97 %.

Koncernen har under samma period ökat investeringarna med fokus på produktutveckling och marknadsföring samt utökat personalstyrkan för att stärka vår position och accelerera tillväxt på nuvarande och kommande marknader.

2015 Kvartal 3 (juli - september)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 29,5 MSEK (17,1)
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -3,7 MSEK (0,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till -5,3 MSEK (2,7)
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,14 SEK (0,07)
  • Antal aktiva onlinekunder uppgick till 20 266 (10 269)

Väsentliga händelser under perioden

  • Inget att rapportera

Väsentliga händelser efter periodens utgång.

  • Nordic Leisure har efter perioden lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB.
  • Förvärv av Score24 AB.

Resultat och finansiell ställning tredje kvartalet 2015

Intäkter under tredje kvartalet

Under perioden uppgick koncernens rörelseintäkter till 29,5 MSEK (17,1 Q3 2014). Intäkter från spelverksamheten uppgick till 27,8 (15,4) MSEK och övriga rörelseintäkter uppgick till 1,7 (1,7) MSEK. Övriga rörelseintäkter består av licensintäkter B2B, hyresintäkter samt försäljning av mat och dryck.

Resultat och kostnader under tredje kvartalet

Under perioden uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 16,1 MSEK (12,3). Driftskostnaderna uppgick till 13,4 MSEK (4,8). Bruttomarginalen uppgick till 54,5 procent (72,1).

Marknadsföringskostnaderna uppgick till 6,3 MSEK (1,8).

Personalkostnaderna uppgick till 9,9 MSEK (6,2).

Resultatet från finansiella poster uppgick till 0,1 MSEK (-3,2). 

Resultatet efter skatt uppgick till -5,3 MSEK (2,7). Nettomarginalen för perioden var -18,1 procent (16,0 %).

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Braathen, styrelseordförande, Nordic Leisure AB (publ), tfn: +46 70-525 27 77, e-post: [email protected]

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 145 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick