Delårsrapport januari-mars 2015

2015-05-06

Ladda ner PDF
"Under första kvartalet uppgick koncernens intäkter till 22,6 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 90 % i jämförelse med samma period föregående år (11,9 MSEK). Antal aktiva onlinekunder uppgick till 13 455 st, motsvarande en ökning om 48 %."

2015 Kvartal 1 (Jan-Mar)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 22,6 MSEK (11,9)
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 0,4 MSEK (-3,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,0 MSEK (-4,5)
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,03 SEK (0,13)
  • Antal aktiva kunder uppgick till 13 455


Väsentliga händelser under perioden

  • Inget att rapportera.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Robert Arfvidsson tillträdde som VD och koncernchef för Nordic Leisure AB. Har sedan tidigare verkat som CEO för koncernbolaget Lifland Gaming AB.
  • Stefan Egerstad tillträdde som CFO för Nordic Leisure AB.

* för definitioner, se sidan 12


Robert Arfvidsson, VD Nordic Leisure AB

”Första kvartalet 2015 visade en fortsatt god utveckling för koncernen sett till både omsättning, spelintäkter och antalet aktiva kunder.

Vårt viktigaste varumärke Optibet, visar en stark utveckling vilket betyder att vi stärker vår ställning på de reglerade marknaderna i Lettland och Estland.

Koncernens intäkter under kvartalet uppgick till 22,6 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 90 % i jämförelse med samma period föregående år (11,9 MSEK). Antal aktiva onlinekunder uppgick till 13 455 st, motsvarande en ökning om 48 %.

Vår tillväxt baseras i grunden på vår förmåga att leverera kvalitativa produkter till marknaden, det vill säga en trygg, snabb och underhållande spelupplevelse. Vi ser vårt ökade kundintag och goda kundlojalitet som bevis på att vi lyckats väl så här långt. Vi erbjuder idag kundupplevelser som vi ser är väl anpassade till kundernas förväntningar.

Under 2015 fortsätter vi vårt arbete med att utöka våra produkterbjudanden och utveckla våra sälj- och marknadsföringskanaler med fokus på kundanskaffning och kundlojalitet. Vidare skall vi vara ledande när det gäller kundsupport.

Koncernen har en tydlig ”multibrand strategy”, innebärande vi avser utöka vår varumärkesportfölj och etablera nya varumärken på utvalda marknader. Det är vår avsikt att kommande år lansera flera nya varumärken med en marknadspositionering som tydligt särskiljer sig från konkurrenterna på dessa marknader. Vidare planerar vi att etablera nya produktsegment, samt att erbjuda fler spelmöjligheter inom såväl Odds som inom Casinospel.

Vår mobila spellösning och utvecklingen av densamma är prioriterat inom vår tekniska avdelning för att säkerställa en ökad tillgänglighet. Vi ser inget som tyder på att användandet av mobila enheter skulle avta i tillväxt vilket gör att vi prioriterar detta område.

Under föregående år har vi genomfört stora förändringar inom vår organisation vilket kommer att fortsätta även under 2015. Vi skall under innevarande och kommande år etablera verksamhet på ett antal nya marknader samtidigt som vi skall implementera nya verktyg inom sälj- och marknadsföring vilket kommer att ytterligare förbättra kundintaget.

Vi är ett ungt och internationellt team med kontor belägna i Riga, Tallinn, Sigtuna och Malta och under innevarande år kommer vi att rekrytera ny personal till samtliga dessa kontor. Jag upplever att vi har en vitalitet, framåtanda och spänst i organisationen som skapar ett gemensamt driv att nå snabba resultat och framgång.

Vidare har koncernen en mycket god soliditet och likvid behållning vilket ger oss en bra flexibilitet i vår strävan att skapa tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv. Tillsammans med koncernens övergripande strategi och taktik inom sälj- och marknadsföring anser vi att detta skapar goda förutsättningar att växa snabbare än marknaden.”

Riga i maj 2015

Robert Arfvidsson

Verkställande Direktör

Nordic Leisure AB


Marknaden

Konkurrensen ökar på marknaden för nätspel, en utveckling som har pågått under många år. Koncernens bedömning är att marknaden för nätspel kommer att fortsätta växa både globalt och inom EU.

Koncernen gör även bedömningen att flera marknader inom EU de kommande åren kommer att regleras genom lagstiftning vilket kommer att påverka konkurrenslandskapet i någon riktning.

Vidare har nätspel via mobila enheter ökat explosionsartat de senaste åren och vi ser inget som tyder på att denna utveckling skall avta. Vi definierar mobila enheter som smarta telefoner och surfplattor för det aktuella tillfället. Den mobila utvecklingen drivs främst av en ökad försäljning av mobila enheter, bättre teknik och bättre tillgänglighet samt uppkoppling. Till detta ser vi en snabb utveckling rörande kundupplevelse och handhavande vilket förbättras kontinuerligt och påverkar utvecklingen i stort. Även kundens beteende och dess förändringar har en stor påverkansfaktor i det hela vilket syns tydligt i de yngre generationerna. Allt sammantaget visar att nätspel via mobila enheter kommer att fortsätta öka kraftigt de kommande åren.

Nordic Leisure AB erbjuder idag en mobil lösning för kunder via nätspelsoperatören Optibet som möjliggör spel via mobila enheter rörande odds-spel och kasino. Vidare har Nordic Leisure AB investerat i utveckling av en mobil plattform för samtliga nätspelsoperatörer inom gruppen som vi planerar lansering av under fjärde kvartalet 2015.

Koncernen har för närvarande spellicenser i Estland, Lettland och på Malta, samt planerar att ansöka om licens på ytterligare minst en europeisk marknad under 2015.

Nordic Leisure AB är ett investeringsbolag inom spelsektorn och vi kommer att bredda vår operatörsportfölj när vi finner operatörer som har rätt position för vår strategi och som visar rätt förutsättningar för en stark tillväxt. 


Resultat och finansiell ställning första kvartalet 2015

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med presenterade redovisningsprinciper i senast publicerade årsredovisningen som går att finna på www.nordicleisure.se eller hos Nordic Leisure ABs huvudkontor.

Intäkter

Under första kvartalet 2015 uppgick koncernens rörelseintäkter till 22,6 MSEK (11,9). Intäkter från spelverksamheten uppgick till 21,2 (10,2) MSEK och övriga rörelseintäkter uppgick till 1,4 (1,0) MSEK. Övriga rörelseintäkter består i huvudsak av licensintäkter, hyresintäkter samt försäljning av mat och dryck.

Resultat och kostnader

Under perioden uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 16,1 MSEK (8,3). Driftskostnaderna uppgick till 6,5 MSEK (3,6). Bruttomarginalen uppgick till 71 procent (70).

Marknadsföringskostnaderna uppgick till 4,7 MSEK (3,2) under första kvartalet.

Personalkostnaderna uppgick till 6,6 MSEK (5,4).

Resultatet från finansiella poster uppgick till -0,1 MSEK (0,2). 

Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 MSEK (-4,5). Nettomarginalen för perioden var -4 procent

(-38 %).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under kvartalet till 2,2 MSEK (0,9) och utgjordes i huvudsak av inventarier.

Kassaflödet för perioden var -1,5 MSEK (-3,1). Det egna kapitalet uppgick till 83,6 MSEK (78,7) vilket motsvarar ett eget kapital på 2,19 SEK per aktie (2,06).  Likvida medel uppgick till 56,7 MSEK (35,0), varav 1,1 MSEK (0,9) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp 1,1 MSEK (0,9) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 55,6 MSEK (34,1).

Produkter

Gruppens kärnverksamhet är att erbjuda kasinospel och odds-spel på internet samt odds-spel i spelbutiker. Under perioden stod kasinospel för 37,3 procent (30,7%) och odds-spel för 62,7 procent (69,3%) av spelöverskottet.

Spelöverskott MSEK - Produkter

           

Spelöverskott MSEK Odds-spel. Spel lagda via internet samt via spelbutik.

           

Under perioden stod odds-spel via internet för 74,3 procent (72,8%) och odds-spel via spelbutiker för 25,7 procent (27,2%) av det totala spelöverskottet från odds-spel.


Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda i koncernen till 144 personer (130) varav 70 är kvinnor.
 

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering innebär att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Rättsliga tvister

Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Resultaträkning
Koncernen i sammandrag, tkr Q1 Q1 Helår
2015 2014 2014
Rörelsens intäkter
Intäkter från spelverksamheten 21 151 10 824 61 227
Övriga rörelseintäkter 1 493 1 036 5 870
Summa rörelseintäkter 22 644 11 860 67 097
Driftskostnader
Driftskostnader i spelverksamheten -6 520 -3 575 -18 232
Bruttoresultat 16 124 8 284 48 865
Rörelsens kostnader
Marknadsföringskostnader -4 710 -3 161 -10 068
Övriga externa kostnader -4 489 -3 313 -14 324
Personalkostnader -6 573 -5 374 -23 719
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Resultat före avskrivningar 352 -3 563 755
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar -1 250 -777 -4 510
Resultat före finansiella poster -898 -4 340 -3 755
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i dotterföretag 0 0 3 422
Ränteintäkter och liknande resultatposter 336 1 1 633
Räntekostnader och liknande resultatposter -104 -169 -514
Övriga finansiella poster -321 0 0
Netto av finansiella poster -89 -168 4 541
Resultat efter finansiella poster -987 -4 508 786
Skatt på periodens resultat -60 0 -2 115
Periodens resultat -1 047 -4 508 -1 329
Resultat per aktie, kr -0,03 -0,13 -0,04
Resultat per aktie, kr efter utspädning -0,03 -0,10 -0,03
Balansräkning
Koncernen i sammandrag, tkr 31/03/15 31/12/14
TILLGÅNGAR
Goodwill 11 467 12 308
Byggnader och mark 13 789 14 264
Inventarier 7 715 6 325
Uppskjutna skattefordringar 428 1 211
Summa anläggningstillgångar 33 399 34 108
Övriga fordringar 3 728 4 923
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 227 1 841
Summa omsättningstillgångar 5 955 6 764
Kassa och Bank 56 698 58 296
SUMMA TILLGÅNGAR 96 052 99 168
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 7 634 7 634
Fria reserver 76 966 79 215
Periodens resultat -1 047 -1 329
Summa eget kapital 83 553 85 520
Uppskjuten skatteskuld 725 752
Leverantörsskulder 1 284 1 365
Övriga skulder 8 508 8 325
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 981 3 207
Summa skulder 12 498 13 648
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 96 052 99 168
Ställda säkerheter                       0 0
Kassaflödesanalys
Koncernen i sammandrag, tkr Q1 Q1 Helår
2015 2014 2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -987 -4 508 786
Skatt -60 0 -2 115
Poster som inte är kassaflödespåverkande
Avskrivningar och nedskrivningar 1 250 777 4 510
Övriga ej kassaflödespåverkande poster -709 -985 -19 331
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -505 -4 716 -16 150
Förändring av rörelsekapital
Förändring av fordringar 1 593 3 038 16 162
Förändring av skulder -1 150 -538 5 221
Förändring av rörelsekapital 443 2 500 21 383
Kassaflöde från den löpande verksamheten -62 -2 217 5 233
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 174 -871 -4 607
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Avyttring av dotterbolag 0 0 19 837
Förändring av långfristiga fordringar 783 0 -523
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 391 -871 14 707
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utdelning 0 0 0
Nyemission, teckningsoptioner 0 0 0
Likvid för teckningsoptioner 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0
Periodens kassaflöde -1 454 -3 088 19 941
Valutakursdifferens i likvida medel  -144 -130 158
Likvida medel vid periodens början 58 296 38 197 38 197
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 56 699  34 979  58 296 
Förändringar i koncernens eget kapital
Belopp i tkr Q1 Q1 Helår
2015 2014 2014
Ingående eget kapital 85 520 84 659 84 659
Omräkningsdifferens -920 -1 448 2 190
Konvertering förlagslån 0 0 0
Likvid för teckningsoptioner 0 0 0
Utdelning 0 0 0
Periodens resultat -1 047 -4 508 -1 329
Utgående eget kapital 83 553 78 703 85 520
Nyckeltal
Q1 Q1
2015 2014
Avkastning på eget kapital, % -1,2 -5,5
Avkastning på totalt kapital, % -1,1 -5,0
Eget kapital vid periodens slut, tkr 83 553 78 703
Soliditet vid periodens slut, % 87,0 91,3
Periodens antal heltidsanställda i genomsnitt 124 116
Antal aktier vid periodens slut, st 38 170 38 170
Antal aktier genomsnitt, st 38 170
Eget kapital per aktie, kr 2,19 2,06
Resultat per aktie, kr -0,03 -0,13
Utdelning per aktie, kr 0,00 0,00
Periodens kassaflöde, tkr -1 454 -3 088
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -62 -2 217

Definitioner av nyckeltal och benämningar               

Avkastning på eget kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på totalt kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital.

Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Antal aktier efter utspädning

Antal aktier vid periodens slut ökat med det antal aktier som utestående optionsprogram, konvertibellån och aktieemission maxi­malt kan komma att konverteras till;

Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

Resultat per aktie (kr)

Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.

Utdelning per aktie (kr)

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

Rörelseresultat EBITDA

Periodens resultat före avskrivningar (EBITDA)

Resultaträkning moderbolaget
Belopp i tkr Q1 Q1 Helår
2015 2014 2014
Intäkter 0 0 65
Rörelsens kostnader -1 423 -923 -2 784
Rörelseresultat -1 423 -923 -2 719
Finansiella poster 15 0 21 521
Resultat före skatt -1 408 -923 18 803
Skatt 0 0 -2
Periodens resultat -1 408 -923 18 801
Balansräkning moderbolaget
Belopp i tkr 31/03/15 31/12/14
Immateriella anläggningstillgångar 28 44
Materiella anläggningstillgångar 26 28
Finansiella anläggningstillgångar 24 955 29 108
Summa anläggningstillgångar 25 009 29 181
Kortfristiga fordringar 10 750 9 888
Likvida medel 37 781 35 876
Summa omsättningstillgångar 48 531 45 764
Summa tillgångar 73 540 74 945
Bundet eget kapital 7 634 7 634
Fritt eget kapital 65 531 66 938
Summa eget kapital 73 165 74 572
Kortfristiga skulder 375 373
Summa skulder 375 373
Summa eget kapital och skulder 73 540 74 945

Kommande informationstillfällen

Nordic Leisure lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Delårsrapport januari-juni 2015                                        19 aug 2015

Delårsrapport januari-september 2015                        18 nov 2015

Bokslutskommuniké avseende 2015                          19 feb 2016

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Sigtuna, 5 maj 2015

Niklas Braathen

Styrelsens ordförande

Jörgen Andersson                       Peter Åström                       Michael Pettersson

Styrelseledamot                      Styrelseledamot                       Styrelseledamot

Robert Arfvidsson

  Verkställande Direktör                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen

Styrelseordförande

Tel: +371 29 206366  /  +46 705252777

E-post: [email protected]

Kontakt:

NORDIC LEISURE AB

Stora Gatan 46

193 30 SIGTUNA

Tel: +46 18 346090 / [email protected]

www.nordicleisure.se

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 180 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq- OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. 

Prenumerera på våra utskick