Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Nordic Leisure AB Bokslutskommuniké 2014

2015-02-20

Ladda ner PDF

Fjärde kvartalet oktober-december 2014

 • Rörelseintäkterna uppgick till 22,6 Mkr (10,7)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 Mkr (-2,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,5 Mkr (6,2). Övergång till nytt redovisningsverk, K3 (se vidare under Redovisningsprinciper), har medfört en negativ påverkan på kvartalets resultat om 1,0 Mkr. Posten är inte kassaflödespåverkande.
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,01 kr (0,16)

Perioden januari-december 2014

 • Rörelseintäkterna uppgick till 67,1 Mkr (69,9)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,8 Mkr (2,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,3 Mkr (49,4). Övergång till nytt redovisningsverk, K3 (se vidare under Redovisningsprinciper), har medfört en negativ påverkan på årets resultat om 1,0 Mkr. Posten är inte kassaflödespåverkande.
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,04 kr (1,40)
 • 88 % av spelintäkterna från reglerade marknader

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Inga väsentliga händelser att rapportera.
Resultatöversikt
Nyckeltal Kvartal 4  Kvartal 4  Helår Helår
2014  2013  2014 2013
Rörelseintäkter, Mkr 22,6  10,7  67,1 69,9
Bruttoresultat, Mkr 16,8  8,4  48,9 54,9
Rörelseresultat, Mkr 0,8  -2,4  -3,8 2,4
Resultat efter skatt, Mkr 0,5  6,2  -1,3 49,4
Resultat efter skatt per aktie, kr 0,01  0,16  -0,04 1,40

Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB:

Det sista kvartalet 2014 uppvisade rörelseintäkter om 22,6 Mkr (17,1 Mkr i Q3) med ett resultat EBITDA om 2,8 Mkr (0,8 Mkr). 

Vi lämnar helåret med en omsättning om drygt 67 Mkr. Noterbart är att 88 % av vår spelomsättning stammar från reglerade marknader där våra operativa bolag innehar spellicenser. Resultatet, rensat för en negativ resultateffekt på grund av ändrade redovisningsprinciper (om 1,0 Mkr) hamnar något under nollstrecket. Kassaflödet under helåret är positivt med cirka 20 Mkr, det egna kapitalet uppgår till 86 Mkr (varav 58 Mkr utgör kassa) och soliditeten till 86 %. Koncernen är obelånad. Med hänsyn till att vi befinner oss i en omfattande omstruktureringsfas, tycker jag det skall betraktas som ett gott resultat som också ger oss en utgångspunkt för att se positivt på våra framtida förutsättningar.

Bolagsgruppen befinner sig i förändring med en pågående utökning av ledningsgrupp och personalstab i stort. Verksamheten bedrivs operativt från våra kontor i Tallinn, Riga och Malta, och en absolut majoritet av våra intäkter stammar från reglerade marknader, där vi verkar under egna licenser. Vår affärsmodell är skalbar och under 2015 planeras ett antal nya landsetableringar av befintliga varumärken, ett mer omfattande och vidareutvecklat produktutbud, och ett tydligare fokus mot sales and marketing.

Jag tycker det finns goda skäl anta att den väg vi är inne på är rätt, och det har ur många aspekter varit ett bra och intressant år. Utmaningar kommer alltid finnas, och ytterst handlar det om att vår organisation skall prestera. Jag känner en stark dynamik att verka i en grupp av många unga människor i en atmosfär som andas framåtanda, entusiasm och glädje. Är det något som får mig känna positivism inför framtiden, så är det just det.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot vad vi kan komma prestera under 2015.

Perioden i siffror; 1 oktober – 31 december 2014

Intäkter

Under perioden oktober-december 2014 uppgick koncernens rörelseintäkter till 22,6 Mkr (10,7).

Resultat och kostnader

Under perioden oktober-december 2014 uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 16,8 Mkr (8,4) och rörelseresultatet till 0,8 Mkr (-2,4). I jämförelse med tredje kvartalet 2014 ökade rörelseintäkterna med 5,5 Mkr och bruttoresultatet med 4,5 Mkr samt rörelseresultatet ökade med 1,2 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 Mkr (6,2). Under 2013 avyttrades del av koncernens verksamhet, vilket skall beaktas vid granskning av jämförelsetalet.

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under kvartalet till 0,9 Mkr (14,0) och utgjordes i huvudsak av inventarier.

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var 3,4 Mkr (-9,1). Det egna kapitalet uppgick till 85,5 Mkr (84,7) vilket motsvarar ett eget kapital på 2,24 kr per aktie (2,22). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 86,2 procent (91,3). Likvida medel uppgick till 58,3 Mkr (38,2), varav 1,3 Mkr (3,4) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp 1,3 Mkr (3,4) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 57,0 Mkr (34,8).

Produkter

Inom spelverksamheten stod Casinospel för 28,5 procent och Betting för 71,5 procent av spelintäkterna under tremånadersperioden.

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda i koncernen till 130 (123).

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering innebär att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Vad avser verksamheten bedriven inom Lifland Gaming Group, görs bedömningen att spelmarknaden på de marknader bolagsgruppen verkar, kommer uppvisa betydande tillväxt, och att bolagets möjligheter att verka inom dessa marknader är mycket goda.

Rättsliga tvister

Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Extra bolagstämma den 23/1 2015 fattade beslut om teckningsprogram för ledande befattningshavare.

Årsstämma och årsredovisning

Nordic Leisure AB:s årsstämma planeras avhållas fredagen den 10 april 2015, kl 13.00 på Sigtuna Stadshotell i Sigtuna. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast två veckor innan årsstämma på företagets hemsida, nordicleisure.se, och tillgänglig på bolagets kontor, Stora Gatan 46, Sigtuna.

Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har inte resulterat i några väsentliga omräkningseffekter avseende resultat- eller balansräkning för 2013. Övergången till K3 har medfört en ändrad avskrivningstakt på Goodwill till 10 år vilket har inneburit ökade avskrivningar 2014 om 1 Mkr. Delårsrapporten för moderbolaget är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen 9 kapitel, Delårsrapport. Nordic Leisures årsredovisning för 2013 finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.nordicleisure.se

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitets-program. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband med företagsförvärv och består av synergieffekter. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjandeperiod. Bolagets bedömning är att de övervärden som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på 10 år.

Redovisat värde av anläggningstillgång i form av fastigheter utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över 20 år.

Resultaträkning
Koncernen i sammandrag, tkr Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2014 2013 2014 2013
Rörelsens intäkter
Intäkter från spelverksamheten 20 715 10 151 61 227 66 972
Övriga rörelseintäkter 1 926 594 5 870 2 924
Summa rörelseintäkter 22 640 10 745 67 097 69 896
Driftskostnader
Driftskostnader i spelverksamheten -5 823 -2 298 -18 232 -14 984
Bruttoresultat 16 818 8 447 48 865 54 912
Rörelsens kostnader
Marknadsföringskostnader -2 949 -981 -10 068 -10 986
Övriga externa kostnader -4 631 -3 895 -14 324 -15 328
Personalkostnader -6 498 -5 330 -23 719 -22 762
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 220
Rörelseresultat före avskrivningar 2 740 -1 759 755 6 056
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar -1 924 -633 -4 510 -3 701
Rörelseresultat 816 -2 392 -3 755 2 355
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i dotterföretag 0 8 154 3 422 46 058
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 632 920 1 633 918
Räntekostnader och liknande resultatposter -7 -282 -514 -279
Övriga finansiella poster 0 -573 0 0
Netto av finansiella poster 1 625 8 218 4 541 46 698
Resultat efter finansiella poster 2 441 5 826 786 49 052
Skatt på periodens resultat -1 969 406 -2 115 320
Periodens resultat 472 6 232 -1 329 49 373
Resultat per aktie, kr 0,01 0,16 -0,04 1,40

Balansräkning
Koncernen i sammandrag, tkr
TILLGÅNGAR 2014-12-31 2013-12-31
Goodwill 12 308 13 452
Byggnader och mark 14 264 14 266
Inventarier 6 325 4 156
Uppskjutna skattefordringar 1 211 462
Summa anläggningstillgångar 34 108 32 335
Övriga fordringar 4 923 4 228
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 841 17 954
Summa omsättningstillgångar 6 764 22 183
Kassa och Bank 58 296 38 197
SUMMA TILLGÅNGAR 99 168 92 715
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 7 634 7 634
Fria reserver 79 215 27 652
Periodens resultat -1 329 49 373
Summa eget kapital 85 520 84 659
Uppskjuten skatteskuld 752 744
Leverantörsskulder 1 365 168
Övriga skulder 8 325 4 697
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 207 2 448
Summa skulder 13 648 8 057
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 99 168 92 715
Ställda säkerheter                       0 624

Kassaflödesanalys
Koncernen i sammandrag, tkr Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2014 2013 2014 2013
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 2 441 5 826 786 49 052
Skatt -1 969 397 -2 115 311
Poster som inte är kassaflödespåverkande
Avskrivningar och nedskrivningar 1 924 -581 4 510 3 701
Övriga ej kassaflödespåverkande poster -1 087 -9 026 -19 331 -41 039
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 1 309 -3 384 -16 150 12 025
Förändring av rörelsekapital
Förändring av fordringar -1 807 -3 152 16 162 -8 780
Förändring av skulder 4 573 4 578 5 221 -25 382
Förändring av rörelsekapital 2 766 1 426 21 383 -34 162
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 075 -1 958 5 233 -22 136
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 -931
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -893 -216 -4 607 -2 143
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -13 809 0 -13 809
Avyttring av dotterbolag 0 6 790 19 837 44 290
Förändring av långfristiga fordringar 247 109 -749 174
Kassaflöde från investeringsverksamheten -645 -7 126 14 707 27 581
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utdelning 0 0 0 -3 817
Nyemission, teckningsoptioner 0 0 0 8 490
Likvid för teckningsoptioner 0 0 0 780
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 5 453
Periodens kassaflöde 3 430 -9 084 19 941 10 898
Valutakursdifferens i likvida medel 3 631 158 484
Likvida medel vid periodens början 54 863 46 650 38 197 26 816
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 58 296 38 197 58 296 38 197

Förändringar i koncernens eget kapital
Belopp i tkr Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2014 2013 2014 2013
Ingående eget kapital 84 849 76 464 84 659 27 718
Omräkningsdifferens 199 1 963 2 190 1 605
Konvertering förlagslån 0 0 0 9 000
Likvid för teckningsoptioner 0 0 0 780
Utdelning 0 0 0 -3 817
Periodens resultat 472 6 232 -1 329 49 373
Utgående eget kapital 85 520 84 659 85 520 84 659

Nyckeltal koncernen

Nyckeltal Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2014 2013 2014 2013
Avkastning på eget kapital, % 1,1 18,4 -3,1 149,8
Avkastning på totalt kapital, % 1,0 9,3 -2,7 72,1
Eget kapital vid periodens slut, tkr 85 520 84 659 85 520 84 659
Soliditet vid periodens slut, % 86,2 91,3 86,2 91,3
Periodens antal heltidsanställda i genomsnitt 124 116 118 110
Antal aktier vid periodens slut, st 38 170 38 170 38 170 38 170
Antal aktier genomsnitt, st 38 170 38 170 38 170 35 170
Eget kapital per aktie, kr 2,24 2,22 2,24 2,22
Resultat per aktie, kr 0,01 0,16 -0,03 1,40
Utdelning per aktie, kr 0,00 0,00 0,00 0,10
Periodens kassaflöde, tkr 3 430 -9 084 19 941 10 898
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr 4 075 -1 958 5 233 -22 136

Definitioner av nyckeltal                                                                                                        

1. Avkastning på eget kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

2. Avkastning på totalt kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital.

3. Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

4. Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

5. Resultat per aktie (kr)

Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.

6. Utdelning per aktie (kr)

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

Resultaträkning moderbolaget
Belopp i tkr                           Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
                            2014 2013 2014 2013
Intäkter                           65 0 65 1 078
Rörelsens kostnader                          -1 517 -1 304 -2 784 -7 066
Rörelseresultat                          -1 452 -1 304 -2 719 -5 988
Finansiella poster                                      1 149 943 21 521 42 863
Resultat före skatt                          -303 -362 18 803 36 875
Skatt                           0 0 -2 0
Periodens resultat                         -303 -362 18 801 36 875
Balansräkning moderbolaget
Belopp i tkr 2014-12-31 2013-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 44 111
Materiella anläggningstillgångar 28 0
Finansiella anläggningstillgångar 29 108 32 012
Summa anläggningstillgångar 29 181 32 122
Kortfristiga fordringar 9 888 600
Likvida medel 35 876 23 699
Summa omsättningstillgångar 45 764 24 299
Summa tillgångar 74 945 56 421
Bundet eget kapital 7 634 7 634
Fritt eget kapital 66 938 48 303
Summa eget kapital 74 572 55 937
Kortfristiga skulder 373 484
Summa skulder 373 484
Summa eget kapital och skulder 74 945 56 421

Verksamhetsbedrivande bolag inom koncernen

Nordic Leisure AB (publ)

Moderbolaget Nordic Leisure AB (NLAB) är ett företag som investerar i verksamheter inom företrädesvis spelbranschen. NLAB heläger Lifland Gaming AB.

Lifland Gaming AB

Är ett i Sverige registrerat ägarbolag för SIA Optibet, Optiwin OÜ och Lifland Holding Ltd. Lifland Gaming AB bedriver ingen egen spelverksamhet, denna bedrivs självständigt i bolagets utländska dotterbolag.

West African Gaming Ltd

Säte på Malta.

Lifland Holding Ltd

Säte på Malta, ägarbolag för Red Sports Ltd.

Red Sports Ltd

Säte på Malta. Driver casinoverksamhet på internet under varumärket Gold Club Casino. Bolaget innehar följande licens, utfärdad och reglerad av Lotteries and Gaming Authority på Malta:

 • Class 1 on Class 4 license, operating on Boss Media Malta Casino.

SIA Optibet

Säte i Lettland. Speloperatör verksam sedan 1999. Verksamhet bedrivs under varumärket Optibet via internet och en kedja av spelbutiker (Licensed Betting Offices). Bolaget innehar samtliga erforderliga nationella spellicenser för sportsbetting och onlinecasino utfärdade av Lettiska Finansministeriet.

SIA Darta

Helägt dotterbolag till SIA Optibet. Äger och förvaltar fastigheter samt driver en mindre kedja av sportbarer i Baltikum.

Optiwin OÜ

Säte i Estland. Påbörjade verksamhet under Q1 2014 under varumärket Optibet. Bolaget innehar samtliga erforderliga nationella spellicenser för sportsbetting och onlinespel utfärdade av Estniska Skatte- och Tullverket.  

Kommande informationstillfällen

Nordic Leisure lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Delårsrapport januari-mars 2015                                                   6 maj 2015
Delårsrapport januari-juni 2015                                                     19 aug 2015
Delårsrapport januari-september 2015                                      18 nov 2015
Bokslutskommuniké januari-december 2015                           19 feb 2016

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Sigtuna, 20 feb 2015

Niklas Braathen

Styrelsens ordförande

Jörgen Andersson                                                                      Michael Pettersson

Styrelseledamot                                                                          Styrelseledamot

Jonas Ingemarsson                                                                             Peter Åström

Verkställande Direktör                                                                Styrelseledamot

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen

Styrelseordförande

Tel:+371 29 206366 / +46 705252777

E-post: [email protected]

Kontakt:

NORDIC LEISURE AB

Stora Gatan 46

193 30 SIGTUNA

Tel: +46 18 346090 / [email protected]

www.nordicleisure.se

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 130 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq- OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick