Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-september 2014

2014-11-21

Ladda ner PDF
Delårsrapport januari-september 2014

Tredje kvartalet juli-sept 2014

  • Rörelseintäkterna uppgick till 17,1 Mkr (12,0)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,4 Mkr (1,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,7 Mkr (38,9)
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,07 kr (1,02)

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Under kvartalet har försäljningen av Redbet Gaming Ltd. slutavräknats. Det har medfört en positiv resultateffekt om 3,4 mkr.

Resultatöversikt
Nyckeltal Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår
2014 2013 2014 2013 2013
Rörelseintäkter, Mkr 17,1 12,0 44,5 58,2 69,9
Bruttoresultat, Mkr 12,3 9,7 32,0 45,6 54,9
Rörelseresultat, Mkr -0,4 1,3 -4,6 3,8 2,4
Resultat efter skatt, Mkr 2,7 38,9 -1,8 42,2 49,4
Resultat efter skatt per aktie, kr 0,07 1,02 -0,05 1,20 1,40

Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB:

Årets tredje kvartal uppvisar rörelseintäkter om 17,1 Mkr (15,5 Mkr i Q2) med ett resultat EBITDA om 0,8 Mkr (0,8 Mkr).

Under kvartalet har arbetet fortsatt med utgångspunkt i vår affärsplan där vi nu befinner oss i en fas av rekrytering till flera nyckelpositioner i vår nya organisation, med målsättningen att utveckla samt etablera våra varumärken på ett flertal nya marknader de kommande åren.

I Lettland har licensgivande myndigheter aktivt fortsatt att tekniskt blockera icke licensierade spelbolag, och även påbörjat juridiska åtgärder mot icke legala (i landet olicensierade) aktörer. På samma sätt verkar myndigheterna i Estland sedan en längre tid tillbaka. Denna utveckling är mycket positiv för NLAB Gruppen, som verkar under lokala licenser i både Lettland och Estland.

Som tidigare kommunicerats tror vi oss kunna se positiva resultateffekter av det arbete som nu genomförs tidigast under andra halvåret 2015.

Försäljningen av Redbet Gaming Ltd., som skedde under 2013, slutavräknades under kvartalet medförande en positiv resultateffekt om 3,4 Mkr.

Perioden i siffror; 1 juli – 30 september 2014

Intäkter

Under perioden juli-september 2014 uppgick koncernens rörelseintäkter till 17,1 Mkr (12,0).

Resultat och kostnader

Under perioden juli-september 2014 uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 12,3 Mkr (9,7) och rörelseresultatet till -0,4 Mkr (1,3). I jämförelse med andra kvartalet 2014 ökade rörelseintäkterna med 1,7 Mkr och bruttoresultatet med 0,9 Mkr, medan rörelseresultatet försämrades med 0,6 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 2,7 Mkr (38,9). Under 2013 avyttrades del av koncernens verksamhet, vilket skall beaktas vid granskning av jämförelsetalet.

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under kvartalet till 0,5 Mkr (0,2) och utgjordes i huvudsak av inventarier.

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var 20,8 Mkr (14,1). Det egna kapitalet uppgick till 84,9 Mkr (76,5) vilket motsvarar ett eget kapital på 2,22 kr per aktie (2,00). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 90,6 procent (92,2). Likvida medel uppgick till 54,9 Mkr (46,7), varav 1,4 Mkr (1,1) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp 1,4 Mkr (1,1) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 53,5 Mkr (45,6).

Produkter

Inom spelverksamheten stod Casinospel för 28,3 procent och Betting för 71,7 procent av spelintäkterna under tremånadersperioden.

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda i koncernen till 130 (120).

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering innebär att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Vad avser verksamheten bedriven inom Lifland Gaming Group, görs bedömningen att spelmarknaden på de marknader bolagsgruppen verkar, kommer uppvisa betydande tillväxt, och att bolagets möjligheter att verka inom dessa marknader är mycket goda.

Rättsliga tvister

Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser att rapportera.

Årsstämma och årsredovisning

Nordic Leisure AB:s årsstämma planeras avhållas under maj 2015 i Sigtuna. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast två veckor innan årsstämma på företagets hemsida, nordicleisure.se, och tillgänglig på bolagets kontor, Stora Gatan 46, Sigtuna.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Nordic Leisure och dess koncern har per 2014-01-01 ändrat redovisningsprinciper från BFN till K3. Övergången har inte resulterat i någon omräkningseffekt avseende resultat- eller balansräkning för 2013 eller 2014. Delårsrapporten för moderbolaget är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen 9 kapitel, Delårsrapport. Nordic Leisures årsredovisning för 2013 finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.nordicleisure.se

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitets-program. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband med företagsförvärv och består av synergieffekter. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjandeperiod. Bolagets bedömning är att de övervärden som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på minst 10 år.

Redovisat värde av anläggningstillgång i form av fastigheter utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över 20 år.

Resultaträkning
Koncernen i sammandrag, tkr Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-Sept Jan-Sept Helår
2014 2013 2014 2013 2013
Rörelsens intäkter
Intäkter från spelverksamheten 15 451 11 609 40 512 55 908 66 972
Övriga rörelseintäkter 1 673 352 3 945 2 330 2 924
Summa rörelseintäkter 17 124 11 960 44 457 58 238 69 896
Driftskostnader
Driftskostnader i spelverksamheten -4 775 -2 271 -12 410 -12 686 -14 984
Bruttoresultat 12 349 9 689 32 047 45 552 54 912
Rörelsens kostnader
Marknadsföringskostnader -1 836 -603 -7 119 -10 006 -10 986
Övriga externa kostnader -3 553 -3 229 -9 693 -11 433 -15 328
Personalkostnader -6 198 -3 942 -17 221 -17 432 -22 762
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 220 220
Rörelseresultat före avskrivningar 762 1 915 -1 986 6 902 6 056
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar -1 165 -611 -2 586 -3 068 -3 701
Rörelseresultat -404 1 304 -4 571 3 833 2 355
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i dotterföretag 3 422 37 905 3 422 37 905 46 058
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 -2 1 2 918
Räntekostnader och liknande resultatposter -174 0 -507 -270 -279
Övriga finansiella poster 0 0 0 843 0
Netto av finansiella poster 3 249 37 902 2 916 38 480 46 698
Resultat efter finansiella poster 2 845 39 207 -1 655 42 314 49 052
Skatt på periodens resultat -96 -322 -146 -86 320
Periodens resultat 2 748 38 885 -1 801 42 228 49 373
Resultat per aktie, kr 0,07 1,02 -0,05 1,20 1,40
Resultat per aktie, kr efter utspädning 0,06 0,88 -0,04 0,96 1,12

Balansräkning
Koncernen i sammandrag, tkr
TILLGÅNGAR 2014-09-30          2013-12-31
Goodwill 12 926                  13 452
Byggnader och mark 13 903                  14 266
Inventarier 6 249                    4 156
Uppskjutna skattefordringar 1 170                       462
Summa anläggningstillgångar 34 248                  32 335
Övriga fordringar 3416                                4 228
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 114                  17 954
Summa omsättningstillgångar 4 530                  22 183
Kassa och Bank 54 864                  38 197
SUMMA TILLGÅNGAR 93 642                  92 715
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 7 634                    7 634
Fria reserver 79 017                  27 652
Periodens resultat -1 801                  49 373
Summa eget kapital 84 850                  84 659
Uppskjuten skatteskuld 735                       744
Leverantörsskulder 162                       168
Övriga skulder 5 934                    4 697
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 961                    2 448
Summa skulder 8 792                    8 057
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 93 642                  92 715
Ställda säkerheter                       620                       624

Kassaflödesanalys
Koncernen i sammandrag, tkr Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-Sept Jan-Sept Helår
2014 2013 2014 2013 2013
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 2 845 39 207 -1 655 42314 49 052
Skatt -96 -322 -146 -86 311
Poster som inte är kassaflödespåverkande
Avskrivningar och nedskrivningar 1 165 1 824 2 586 3 068 3 701
Övriga ej kassaflödespåverkande poster -18 259 -32 251 -18243 -35552 -41 039
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -14 345 8 458 -17 459 9 744 12 025
Förändring av rörelsekapital
Förändring av fordringar 14 519 -5 093 17 970 -6 126 -8 780
Förändring av skulder 2 332 -26 563 648 -26289 -25 382
Förändring av rörelsekapital 16 851 -31 656 18 618 -32415 -34 162
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 506 -23 197 1 158 -22671 -22 136
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 -931
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -546 -239 -3 488 -1 382 -2 143
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 -13 809
Avyttring av dotterbolag 19 837 37 500 19 837 37 500 44 290
Förändring av långfristiga fordringar -996 65 -996 63 174
Kassaflöde från investeringsverksamheten 18 296 37 327 15 353 36 181 27 581
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utdelning 0 0 0 -3 817 -3 817
Nyemission, teckningsoptioner 0 0 0 8 490 8 490
Likvid för teckningsoptioner 0 0 0 780 780
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 5 453 5 453
Periodens kassaflöde 20 801 14 129 16 511 19 368 10 898
Valutakursdifferens i likvida medel 22 -575 156 466 484
Likvida medel vid periodens början 34 040 33 096 38 197 26 816 26 816
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 54 863 46 650 54 863 46 650 38 197

Förändringar i koncernens eget kapital
Belopp i tkr Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-Sept Jan-Sept Helår
2014 2013 2014 2013 2013
Ingående eget kapital 79 857 38 555 84 659 27 718 27 718
Omräkningsdifferens 2 244 -976 1 992 555 1 605
Konvertering förlagslån 0 0 0 9000 9 000
Likvid för teckningsoptioner 0 0 0 780 780
Utdelning 0 0 0 -3 817 -3 817
Periodens resultat 2 748 38 855 -1 801 42 228 49 373
Utgående eget kapital 84 850 76 464 84 850 76 464 84 659

Nyckeltal koncernen

Nyckeltal Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-Sept Jan-Sept Helår
2014 2013 2014 2013 2013
Avkastning på eget kapital, % 7,2 114,6 -4,7 128,1 149,8
Avkastning på totalt kapital, % 4,0 58,0 -2,7 61,7 72,1
Eget kapital vid periodens slut, tkr 84 850 76 464 84 850 76 464 84 659
Soliditet vid periodens slut, % 90,6 92,2 90,6 92,2 91,3
Periodens antal heltidsanställda i genomsnitt 127 114 124 113 110
Antal aktier vid periodens slut, st 38 170 38 170 38 170 35 170 38 170
Antal aktier efter utspädning 44 170 44 170 44 170 44 170 44 170
Eget kapital per aktie, kr 2,22 2,00 2,22 2,00 2,22
Eget kapital per aktie, kr efter utspädning 1,92 1,73 1,92 1,73 1,92
Resultat per aktie, kr 0,07 1,02 -0,05 1,20 1,40
Resultat per aktie, kr efter utspädning 0,06 0,87 -0,04 0,95 1,11
Utdelning per aktie, kr 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10
Periodens kassaflöde, tkr 20 801 14 129 16 511 19 369 10 898
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr 2 506 14 303 1 158 15 234 -22 136

Definitioner av nyckeltal                                                                                                        

1. Avkastning på eget kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

2. Avkastning på totalt kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital.

3. Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

4. Antal aktier efter utspädning

Antal aktier vid periodens slut ökat med det antal aktier som utestående optionsprogram, konvertibellån och aktieemission maxi­malt kan komma att konverteras till;

Optionsprogram 3, TO3, som beslutades av bolagsstäm­man den 23 maj 2012, ger innehavarna rätt att mellan den 1 juli 2014 och 31 december 2014 teckna sammanlagt högst 6 000 000 aktier till kursen 3,10 kr.

5. Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

6. Resultat per aktie (kr)

Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.

7. Utdelning per aktie (kr)

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr                         Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-Sept Jan-Sept Helår
                               2014 2013 2014 2013 2013
Intäkter                                     0 0 0 1 078 1 078
Rörelsens kostnader                             -1 599 -1 462 -2 946 -5 762 -7 066
Rörelseresultat                             -1 599 -1 462 -2 946 -4 684 -5 988
Finansiella poster                            20 372 37 902 20 372 41 920 42 863
Resultat före skatt                            18 773 36 440 17 426 37 237 36 875
Skatt                                    -2 0 -2 0 0
Periodens resultat                            18 771 36 440 17 424 37 237 36 875

Balansräkning moderbolaget
Belopp i tkr 2014-09-30 2013-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 61 111
Materiella anläggningstillgångar 31 0
Finansiella anläggningstillgångar 32 599 32 012
Summa anläggningstillgångar 32 691 32 122
Kortfristiga fordringar 8 518 600
Likvida medel 33 871 23 699
Summa omsättningstillgångar 42 389 24 299
Summa tillgångar 75 080 56 421
Bundet eget kapital 7 634 7 634
Fritt eget kapital 66 909 48 303
Summa eget kapital 74 543 55 937
Kortfristiga skulder 537 484
Summa skulder 537 484
Summa eget kapital och skulder 75 080 56 421

Verksamhetsbedrivande bolag inom koncernen

Nordic Leisure AB (publ)

Moderbolaget Nordic Leisure AB (NLAB) är ett företag som investerar i verksamheter inom företrädesvis spelbranschen. NLAB heläger Lifland Gaming AB.

Lifland Gaming AB

Är ett i Sverige registrerat ägarbolag för SIA Optibet, Optiwin OÜ och Lifland Holding Ltd. Lifland Gaming AB bedriver ingen egen spelverksamhet, denna bedrivs självständigt i bolagets utländska dotterbolag.

West African Gaming Ltd

Säte på Malta.

Lifland Holding Ltd

Säte på Malta, ägarbolag för Red Sports Ltd.

Red Sports Ltd

Säte på Malta. Driver casinoverksamhet på internet under varumärket Gold Club Casino. Bolaget innehar följande licens, utfärdad och reglerad av Lotteries and Gaming Authority på Malta:

  • Class 1 on Class 4 license, operating on Boss Media Malta Casino.

SIA Optibet

Säte i Lettland. Speloperatör verksam sedan 1999. Verksamhet bedrivs under varumärket Optibet via internet och en kedja av spelbutiker (Licensed Betting Offices). Bolaget innehar samtliga erforderliga nationella spellicenser för sportsbetting och onlinecasino utfärdade av Lettiska Finansministeriet.

SIA Darta

Helägt dotterbolag till SIA Optibet. Äger och förvaltar fastigheter samt driver en mindre kedja av sportbarer i Baltikum.

Optiwin OÜ

Säte i Estland. Påbörjade verksamhet under Q1 2014 under varumärket Optibet. Bolaget innehar samtliga erforderliga nationella spellicenser för sportsbetting och onlinespel utfärdade av Estniska Skatte- och Tullverket.  

Kommande informationstillfällen

Nordic Leisure lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Bokslutskommuniké jan-dec 2014                   20 feb 2015

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Sigtuna, 21 nov 2014

Niklas Braathen

Styrelsens ordförande

Jörgen Andersson                                                                       Michael Pettersson

Styrelseledamot                                                                         Styrelseledamot

Jonas Ingemarsson                                                                             Peter Åström

Verkställande Direktör                                                                Styrelseledamot

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen

Styrelseordförande

Tel:+371 29 206366 / +46 705252777

E-post: [email protected]

Kontakt:

NORDIC LEISURE AB

Stora Gatan 46

193 30 SIGTUNA

Tel: +46 18 346090 / [email protected]

www.nordicleisure.se

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 130 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq- OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick