Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2014

2014-08-22

Ladda ner PDF

Andra kvartalet april-juni 2014

  • Rörelseintäkterna uppgick till 15,5 Mkr (22,8)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,2 Mkr (-0,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,0 Mkr (0,9)
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,00 kr (0,02)

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Jonas Ingemarsson tillträdde som VD.

Resultatöversikt
Nyckeltal Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår
2014 2013 2014 2013 2013
Rörelseintäkter, Mkr 15,5 22,8 27,3 47,2 69,9
Bruttoresultat, Mkr 11,4 17,9 19,7 36,8 54,9
Rörelseresultat, Mkr 0,2 -0,2 -4,2 3,4 2,4
Resultat efter skatt, Mkr 0,0 0,9 -4,5 4,3 49,4
Resultat efter skatt per aktie, kr 0,00 0,02 -0,13 0,12 1,40

Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB:

Årets andra kvartal uppvisar rörelseintäkter om 15,5 Mkr (11,9 Mkr i Q1) med ett resultat EBITDA om 0,8 Mkr (-3,6 Mkr). 

Under kvartalet har vi fortsatt arbeta efter vår affärsplan där vi nu befinner oss i en fas av rekrytering till flera nyckelpositioner i vår nya organisation, med målsättningen att utveckla samt etablera våra varumärken på flera nya marknader de kommande åren.

I Lettland har licensgivande myndigheter påbörjat teknisk blockering av icke licensierade spelbolags närvaro, och har aviserat att juridiska åtgärder kommer vidtas mot icke legala (i landet olicensierade) aktörer. På samma sätt verkar myndigheterna i Estland sedan en längre tid tillbaka. Denna utveckling är mycket positiv för NLAB Gruppen, som verkar under lokala licenser i Lettland och Estland.

Det stora intresset för fotbolls VM påverkade kvartalet positivt.

Som tidigare kommunicerats tror vi oss kunna se positiva resultateffekter av det arbete som nu genomförs tidigast under andra halvåret 2015.

Försäljningen av Redbet Gaming Ltd., som skedde under 2013, slutavräknades efter kvartalets utgång, och redovisas därför i bolagets Q3 rapport.

Perioden i siffror; 1 april – 30 juni 2014

Intäkter

Under perioden april-juni 2014 uppgick koncernens rörelseintäkter till 15,5 Mkr (22,8). Under 2013 avyttrades del av koncernens verksamhet, detta ska beaktas vid granskning av jämförelsetalen.

Resultat och kostnader

Under perioden april-juni 2014 uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 11,4 Mkr (17,9) och rörelseresultatet till 0,2 Mkr (-0,2). I jämförelse med första kvartalet 2014 ökade bruttoresultatet med 3,1 Mkr och rörelseresultatet förbättrades med 4,3 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 0,0 Mkr (0,9).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under kvartalet till 2,0 Mkr (0,5) och utgjordes av inventarier.

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var -1,2 Mkr (-2,2). Det egna kapitalet uppgick till 79,9 Mkr (38,6) vilket mot-svarar ett eget kapital på 2,09 kr per aktie (1,01). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 92,5 procent (56,8). Likvida medel uppgick till 34,0 Mkr (33,1), varav 1,1 Mkr (14,9) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp 1,1 Mkr (14,9) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 32,9 Mkr (18,2).

Produkter

Inom spelverksamheten stod Casinospel för 25,2 procent och Betting för 74,8 procent av spelintäkterna under tremånadersperioden.

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda i koncernen till 130 (115).

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering innebär att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Vad avser verksamheten bedriven inom Lifland Gaming Group, görs bedömningen att spelmarknaden inom de segment bolagsgruppen verkar, kommer uppvisa betydande tillväxt, och att bolagets möjligheter att verka inom dessa marknader är mycket goda.

Rättsliga tvister

Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Slutlig betalning avseende försäljningen av Redbet Gaming Ltd. fastställdes under augusti månad. Den redovisningsmässiga resultateffekten uppgår till cirka 4,0 Mkr och redovisas under tredje kvartalet 2014.

Årsstämma och årsredovisning

Nordic Leisure AB:s årsstämma planeras att hållas under maj i Sigtuna. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast två veckor innan årsstämma 2015 på företagets hemsida, nordicleisure.se, och tillgänglig på bolagets kontor, Stora Gatan 46, Sigtuna.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitets-program. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband med företagsförvärv och består av synergieffekter. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjandeperiod. Bolagets bedömning är att de övervärden som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på minst 10 år.

Redovisat värde av anläggningstillgång i form av fastigheter utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över 20 år.

Resultaträkning
Koncernen i sammandrag, tkr Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår
2014 2013 2014 2013 2013
Rörelsens intäkter
Intäkter från spelverksamheten 14 238 22 239 25 061 45 213 66 972
Övriga rörelseintäkter 1 235 544 2 271 1 979 2 924
Summa rörelseintäkter 15 473 22 782 27 332 47 191 69 896
Driftskostnader
Driftskostnader i spelverksamheten -4 059 -4 872 -7 634 -10 415 -14 984
Bruttoresultat 11 414 17 911 19 698 36 776 54 912
Rörelsens kostnader
Marknadsföringskostnader -2 122 -4 998 -5 283 -9 402 -10 986
Övriga externa kostnader -2 828 -4 723 -6 140 -8 204 -15 328
Personalkostnader -5 648 -7 113 -11 022 -13 491 -22 762
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 220 220
Rörelseresultat före avskrivningar 816 1 077 -2 747 5 900 6 056
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar -643 -1 244 -1 420 -2 458 -3 701
Rörelseresultat 173 -167 -4 168 3 442 2 355
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i dotterföretag 0 0 0 0 46 058
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1 1 5 918
Räntekostnader och liknande resultatposter -164 0 -334 -270 -279
Övriga finansiella poster 0 843 0 843 0
Netto av finansiella poster -164 845 -333 578 46 698
Resultat efter finansiella poster 8 678 -4 500 4 020 49 052
Skatt på periodens resultat -49 236 -49 236 320
Periodens resultat -41 913 -4 549 4 256 49 373
Resultat per aktie, kr 0,00 0,02 -0,13 0,12 1,40
Resultat per aktie, kr efter utspädning 0,00 0,02 -0,10 0,10 1,12

Balansräkning
Koncernen i sammandrag, tkr   
TILLGÅNGAR 2014-06-30   2013-12-31
Goodwill 13 255 13 452
Byggnader och mark 14 195 14 266
Inventarier 6 224 4 156
Uppskjutna skattefordringar 1 462
Summa anläggningstillgångar 33 676 32 335
Övriga fordringar 2 719 4 228
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 884 17 954
Summa omsättningstillgångar 18 603 22 183
Kassa och Bank 34 040 38 197
SUMMA TILLGÅNGAR 86 319 92 715
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 7 634 7 634
Fria reserver 76 772 27 652
Periodens resultat -4 549 49 373
Summa eget kapital 79 857 84 659
Uppskjuten skatteskuld 746 744
Leverantörsskulder 91 168
Övriga skulder 4 284 4 697
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 341 2 448
Summa skulder 6 462 8 057
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 86 319 92 715
Ställda säkerheter                       612 624

Kassaflödesanalys
Koncernen i sammandrag, tkr Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår
2014 2013 2014 2013 2013
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 8 678 -4 500 4 020 49 052
Skatt -49 236 -49 236 311
Poster som inte är kassaflödespåverkande
Avskrivningar och nedskrivningar 643 1 244 1 420 2 458 3 701
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 1 001 657 16 237 -41 039
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 1 603 2 815 -3 113 6 951 12 025
Förändring av rörelsekapital
Förändring av fordringar 413 -1 033 3 451 -535 -8 780
Förändring av skulder -1 146 273 -1 684 -3 397 -25 382
Förändring av rörelsekapital -733 -760 1 766 -3 932 -34 162
Kassaflöde från den löpande verksamheten 870 2 055 -1 347 3 018 -22 136
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 -29 0 -932 -931
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 072 -1 143 -2 943 -1 688 -2 143
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 -13 809
Avyttring av dotterbolag 0 -2 0 0 44 290
Förändring av långfristiga fordringar 0 0 0 0 174
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 072 -1 174 -2 943 -2 620 27 581
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utdelning 0 -3 817 0 -3 817 -3 817
Nyemission, teckningsoptioner 0 0 0 8 490 8 490
Likvid för teckningsoptioner 0 0 0 780 780
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 5 453 5 453
Periodens kassaflöde -1 203 -2 156 -4 290 5 852 10 898
Valutakursdifferens i likvida medel 264 1 420 134 428 484
Likvida medel vid periodens början 34 979 33 832 38 197 26 816 26 816
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 34 040 33 096 34 040 33 096 38 197

Förändringar i koncernens eget kapital
Belopp i tkr Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår
2014 2013 2014 2013 2013
Ingående eget kapital 78 703 29 663 84 659 27 718 27 718
Omräkningsdifferens 1 195 2 016 -252 618 1 605
Konvertering förlagslån 0 9 000 0 9000 9 000
Likvid för teckningsoptioner 0 780 0 780 780
Utdelning 0 -3 817 0 -3 817 -3 817
Periodens resultat -41 913 -4 549 4 256 49 373
Utgående eget kapital 79 857 38 555 79 857 38 555 84 659

Nyckeltal koncernen

Nyckeltal Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår
2014 2013 2014 2013 2013
Avkastning på eget kapital, % -0,1 2,7 -13,4 12,9 149,8
Avkastning på totalt kapital, % -0,1 1,4 -6,8 6,2 72,1
Eget kapital vid periodens slut, tkr 79 857 38 555 79 857 38 555 84 659
Soliditet vid periodens slut, % 92,5 56,8 92,5 56,8 91,3
Periodens antal heltidsanställda i genomsnitt 116 115 116 107 110
Antal aktier vid periodens slut, st 38 170 38 170 38 170 37 170 38 170
Antal aktier efter utspädning 44 170 44 170 44 170 44 170 44 170
Eget kapital per aktie, kr 2,09 1,01 2,09 1,01 2,22
Eget kapital per aktie, kr efter utspädning 1,81 0,87 1,81 0,87 1,92
Resultat per aktie, kr 0,00 0,02 -0,12 0,12 1,40
Resultat per aktie, kr efter utspädning 0,00 0,02 -0,10 0,10 1,11
Utdelning per aktie, kr 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10
Periodens kassaflöde, tkr -1 203 -2 156 -4 290 5 852 10 898
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr 870 2 055 -1 347 3 018 -22 136

Definitioner av nyckeltal                                                                                                        

1. Avkastning på eget kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

2. Avkastning på totalt kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital.

3. Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

4. Antal aktier efter utspädning

Antal aktier vid periodens slut ökat med det antal aktier som utestående optionsprogram, konvertibellån och aktieemission maxi­malt kan komma att konverteras till;

Optionsprogram 3, TO3, som beslutades av bolagsstäm­man den 23 maj 2012, ger innehavarna rätt att mellan den 1 juli 2014 och 31 december 2014 teckna sammanlagt högst 6 000 000 aktier till kursen 3,10 kr.

5. Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

6. Resultat per aktie (kr)

Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.

7. Utdelning per aktie (kr)

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

Resultaträkning moderbolaget
Belopp i tkr                                        Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår
                    2014 2013 2014 2013 2013
Intäkter                     0 1 078 0 1 078 1 078
Rörelsens kostnader                      -424 -2 326 -1 347 -4 300 -7 066
Rörelseresultat                     -424 -1 248 -1 347 -3 222 -5 988
Finansiella poster                     0 4 288 0 4 018 42 863
Resultat före skatt                     -424 3 040 -1 347 796 36 875
Skatt                     0 0 0 0 0
Periodens resultat                     -424 3 040 -1 347 796 36 875
Balansräkning moderbolaget
Belopp i tkr 2014-06-30 2013-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 79 111
Finansiella anläggningstillgångar 31 557 32 012
Summa anläggningstillgångar 31 637 32 122
Kortfristiga fordringar 4 395 600
Likvida medel 20 054 23 699
Summa omsättningstillgångar 24 449 24 299
Summa tillgångar 56 086 56 421
Bundet eget kapital 7 634 7 634
Fritt eget kapital 46 791 48 303
Summa eget kapital 54 425 55 937
Kortfristiga skulder 261 484
Summa skulder 1 661 484
Summa eget kapital och skulder 56 086 56 421

Koncernbolag

Nordic Leisure AB (publ)

Moderbolaget Nordic Leisure AB (NLAB) är ett företag som investerar i verksamheter inom företrädesvis spelbranschen. NLAB heläger Lifland Gaming AB.

Lifland Gaming AB

Är ett i Sverige registrerat ägarbolag för SIA Optibet, Optiwin OÜ och Lifland Holding Ltd. Lifland Gaming AB bedriver ingen egen spelverksamhet, denna bedrivs självständigt i bolagets utländska dotterbolag.

Master Nordic Holding Ltd

Säte på Malta.

Lifland Holding Ltd

Säte på Malta, ägarbolag för Red Sports Ltd.

Red Sports Ltd

Säte på Malta. Driver casinoverksamhet på internet under varumärket Gold Club Casino. Bolaget innehar följande licens, utfärdad och reglerad av Lotteries and Gaming Authority på Malta:

  • Class 1 on Class 4 license, operating on Boss Media Malta Casino.

SIA Optibet

Säte i Lettland. Speloperatör verksam sedan 1999. Verksamhet bedrivs under varumärket Optibet via internet och en kedja av spelbutiker (Licensed Betting Offices). Bolaget innehar samtliga erforderliga nationella spellicenser för sportsbetting och onlinecasino utfärdade av Lettiska Finansministeriet.

SIA Darta

Helägt dotterbolag till SIA Optibet. Äger och förvaltar fastigheter samt driver en mindre kedja av sportbarer i Baltikum.

Optiwin OÜ

Säte i Estland. Påbörjade verksamhet under Q1 2014 under varumärket Optibet. Bolaget innehar samtliga erforderliga nationella spellicenser för sportsbetting och onlinespel utfärdade av Estniska Skatte- och Tullverket.  

Kommande informationstillfällen

Nordic Leisure lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Delårsrapport juli-sept 2014                               21 nov 2014

Bokslutskommuniké jan-dec 2014                   20 feb 2015

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Sigtuna, 22 aug 2014

Niklas Braathen

Styrelsens ordförande

Jörgen Andersson                                                                       Michael Pettersson

Styrelseledamot                                                                          Styrelseledamot

Jonas Ingemarsson                                                                             Peter Åström

Verkställande Direktör                                                                Styrelseledamot

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen

Styrelseordförande

Tel:+371 29 206366 / +46 705252777

E-post: [email protected]

Kontakt:

NORDIC LEISURE AB

Stora Gatan 46

193 30 SIGTUNA

Tel: +46 18 346090 / [email protected]

www.nordicleisure.se

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 130 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq- OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick