Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014

2014-05-06

Ladda ner PDF
Första kvartalet januari-mars 2014
  • Rörelseintäkterna uppgick till 11,9 Mkr (24,4)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,3 Mkr (3,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till -4,5 Mkr (3,3)
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,13 kr (0,10)
Väsentliga händelser under kvartalet
  • Verksamheten under varumärket Optibet påbörjades i Estland.
  • B2B verksamhet påbörjades i Afrika.

Resultatöversikt
Nyckeltal Kvartal 1 Kvartal 1 Helår
2014 2013 2013
Rörelseintäkter, Mkr 11,9 24,4 69,9
Bruttoresultat, Mkr 8,3 18,9 54,9
Rörelseresultat, Mkr -4,3 3,6 2,4
Resultat efter skatt, Mkr -4,5 3,3 49,4
Resultat efter skatt per aktie, kr -0,13 0,10 1,40

Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB:

Årets första kvartal uppvisar rörelseintäkter om 11,9 Mkr (10,7 Mkr i Q4, 2013) med ett resultat EBITDA om -3,6 Mkr (- 1,8 Mkr i Q4, 2013), vilket är i paritet med budget.

Under kvartalet har arbetet fortsatt utefter lagd affärsplan, vilket inneburit en fortsatt expansion, framförallt av antalet anställda. Som vi tidigare kommunicerat tror vi oss kunna se resultateffekter av det arbete som nu genomförs tidigast under 2015.

I slutet av kvartalet lanserades Optibet på den estniska marknaden och under estnisk licens, innebärande att varumärket därmed finns direkt lanserat under lokala licenser i både Estland och Lettland.

Under kvartalet påbörjades även ett B2B projekt i Afrika, vilket genererade licensintäkter. Projektet som är att betrakta som en försöksverksamhet, befinner sig i en uppstartsfas, och bedrivs under varumärket Optibet.

Försäljningen av Redbet Gaming, som skedde under 2013, beräknas kunna slutavräknas under innevarande kvartal, och kommer därmed slutredovisas i bolagets Q2 rapport.

Perioden i siffror; 1 januari – 31 mars 2014

Intäkter

Under perioden januari-mars 2014 uppgick koncernens rörelseintäkter till 11,9 Mkr (24,4). Under 2013 avyttrades del av koncernens verksamhet, detta ska beaktas vid granskning av jämförelsetalen.

Resultat och kostnader

Under perioden januari-mars 2014 uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 8,3 Mkr (18,9) och rörelseresultatet till -4,3 Mkr (3,6). I jämförelse med första kvartalet 2013 minskade bruttoresultatet med 10,6 Mkr och rörelseresultatet försämrades med 7,9 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till -4,5 Mkr (3,3).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under kvartalet till 0,9 Mkr (0,5) och utgjordes av inventarier.

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var -3,1 Mkr (8,1). Det egna kapitalet uppgick till 78,7 Mkr (29,7) vilket mot-svarar ett eget kapital på 2,06 kr per aktie (0,92). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 91,3 procent (44,7). Likvida medel uppgick till 35,0 Mkr (33,8), varav 0,9 Mkr (14,1) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp 0,9 Mkr (14,1) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 34,1 Mkr (19,7).

Produkter

Inom spelverksamheten stod Casinospel för 26,1 procent och Betting för 73,9 procent av spelintäkterna under tremånadersperioden.

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda i koncernen till 130 (99).

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering innebär att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Vad avser verksamheten bedriven inom Lifland Gaming Group, görs bedömningen att spelmarknaden inom de segment bolagsgruppen verkar, kommer uppvisa betydande tillväxt, och att bolagets möjligheter att verka inom dessa marknader är mycket goda.

Rättsliga tvister

Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat.

Årsstämma och årsredovisning

Nordic Leisure AB:s årsstämma kommer att hållas den 27 maj i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast från och med den 13 maj 2014 på företagets hemsida, nordicleisure.se, och tillgänglig på bolagets kontor, Stora Gatan 46, Sigtuna.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitets-program. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband med företagsförvärv och består av synergieffekter. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjandeperiod. Bolagets bedömning är att de övervärden som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på minst 10 år.

Redovisat värde av anläggningstillgång i form av fastigheter utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över 20 år.

Resultaträkning
Koncernen i sammandrag, tkr Kvartal 1 Kvartal 1 Helår
2014 2013 2013
Rörelsens intäkter
Intäkter från spelverksamheten 10 824 22 974 66 972
Övriga rörelseintäkter 1 036 1 435 2 924
Summa rörelseintäkter 11 860 24 409 69 896
Driftskostnader
Driftskostnader i spelverksamheten -3 575 -5 543 -14 984
Bruttoresultat 8 284 18 866 54 912
Rörelsens kostnader
Marknadsföringskostnader -3 161 -4 405 -10 986
Övriga externa kostnader -3 313 -3 481 -15 328
Personalkostnader -5 374 -6 378 -22 762
Aktiverat arbete för egen räkning 0 220 220
Rörelseresultat före avskrivningar -3 563 4 822 6 056
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar -777 -1 213 -3 701
Rörelseresultat -4 340 3 609 2 355
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i dotterföretag 0 0 46 058
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 4 918
Räntekostnader och liknande resultatposter -169 -270 -279
Övriga finansiella poster 0 0 0
Netto av finansiella poster -168 -266 46 698
Resultat efter finansiella poster -4 508 3 343 49 052
Skatt på periodens resultat 0 0 320
Periodens resultat -4 508 3 343 49 373
Resultat per aktie, kr -0,13 0,10 1,40
Resultat per aktie, kr efter utspädning -0,10 0,07 1,12

Balansräkning
Koncernen i sammandrag, tkr 2014-03-31 2013-12-31
TILLGÅNGAR
Goodwill 13 194 13 452
Byggnader och mark 13 823 14 266
Inventarier 5 080 4 156
Uppskjutna skattefordringar 1 462
Summa anläggningstillgångar 32 098 32 335
Övriga fordringar 3 382 4 228
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 762 17 954
Summa omsättningstillgångar 19 145 22 183
Kassa och Bank 34 979 38 197
SUMMA TILLGÅNGAR 86 221 92 715
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 7 634 7 634
Fria reserver 75 577 27 652
Periodens resultat -4 508 49 373
Summa eget kapital 78 703 84 659
Uppskjuten skatteskuld 700 744
Leverantörsskulder 559 168
Övriga skulder 4 236 4 697
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 023 2 448
Summa skulder 7 519 8 057
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 86 221 92 715
Ställda säkerheter                       612 624

Kassaflödesanalys
Koncernen i sammandrag, tkr Kvartal 1 Kvartal 1 Helår
2014 2013 2013
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -4 508 3 343 49 052
Skatt 0 0 311
Poster som inte är kassaflödespåverkande
Avskrivningar och nedskrivningar 777 1 213 3 701
Övriga ej kassaflödespåverkande poster -985 -420 -41 039
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -4 716 4 136 12 025
Förändring av rörelsekapital
Förändring av fordringar 3 038 8 988 -8 780
Förändring av skulder -538 -3 670 -25 382
Förändring av rörelsekapital 2 500 5 317 -34 162
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 217 9 453 -22 136
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 -903 -931
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -871 -545 -2 143
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 -13 809
Avyttring av dotterbolag 0 0 44 290
Förändring av långfristiga fordringar 0 2 174
Kassaflöde från investeringsverksamheten -871 -1 445 27 581
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utdelning 0 0 -3 817
Nyemission, teckningsoptioner 0 0 8 490
Likvid för teckningsoptioner 0 0 780
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 5 453
Periodens kassaflöde -3 088 8 088 10 898
Valutakursdifferens i likvida medel -130 -992 484
Likvida medel vid periodens början 38 197 26 816 26 816
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 34 979 33 832 38 197

Förändringar i koncernens eget kapital
Belopp i tkr Kvartal 1 Kvartal 1 Helår
2014 2013 2013
Ingående eget kapital 84 659 27 718 27 718
Omräkningsdifferens -1 448 -1398 1 605
Konvertering förlagslån 0 0 9 000
Likvid för teckningsoptioner 0 0 780
Utdelning 0 0 -3 817
Periodens resultat -4 508 3 343 49 373
Utgående eget kapital 78 703 29 663 84 659

Nyckeltal koncernen

Nyckeltal Kvartal 1 Kvartal 1 Helår
2014 2013 2013
Avkastning på eget kapital, % -11,8 11,6 149,8
Avkastning på totalt kapital, % -6,6 4,9 72,1
Eget kapital vid periodens slut, tkr 78 703 29 663 84 659
Soliditet vid periodens slut, % 91,3 44,7 91,3
Periodens antal heltidsanställda i genomsnitt 116 98 110
Antal aktier vid periodens slut 38 170 32 170 38 170
Antal aktier efter utspädning 44 170 44 953 44 170
Eget kapital per aktie, kr 2,06 0,92 2,22
Eget kapital per aktie, kr efter utspädning 1,78 0,66 1,92
Resultat per aktie, kr -0,13 0,10 1,40
Resultat per aktie, kr efter utspädning -0,10 0,07 1,11
Utdelning per aktie, kr 0,00 0,00 0,10
Periodens kassaflöde, tkr -3 088 8 008 10 898
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -2 217 9 453 -22 136

Definitioner av nyckeltal                                                                                                        

1. Avkastning på eget kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

2. Avkastning på totalt kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital.

3. Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

4. Antal aktier efter utspädning

Antal aktier vid periodens slut ökat med det antal aktier som utestående optionsprogram, konvertibellån och aktieemission maxi­malt kan komma att konverteras till;

Optionsprogram 3, TO3, som beslutades av bolagsstäm­man den 23 maj 2012, ger innehavarna rätt att mellan den 1 juli 2014 och 31 december 2014 teckna sammanlagt högst 6 000 000 aktier till kursen 3,10 kr.

5. Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

6. Resultat per aktie (kr)

Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.

7. Utdelning per aktie (kr)

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

Resultaträkning moderbolaget
Belopp i tkr Kvartal 1 Kvartal 1 Helår
2014 2013 2013
Intäkter 0 0 1 078
Rörelsens kostnader -923 -1 975 -7 066
Rörelseresultat -923 -1 975 -5 988
Finansiella poster 0 -270 42 863
Resultat före skatt -923 -2 245 36 875
Skatt 0 0 0
Periodens resultat -923 -2 245 36 875
Balansräkning moderbolaget
Belopp i tkr 2014-03-31 2013-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 94 111
Finansiella anläggningstillgångar 32 011 32 012
Summa anläggningstillgångar 32 105 32 122
Kortfristiga fordringar 2 173 600
Likvida medel 21 057 23 699
Summa omsättningstillgångar 23 230 24 299
Summa tillgångar 55 336 56 421
Bundet eget kapital 7 634 7 634
Fritt eget kapital 47 215 48 303
Summa eget kapital 54 849 55 937
Kortfristiga skulder 487 484
Summa skulder 487 484
Summa eget kapital och skulder 55 336 56 421

Koncernbolag

Nordic Leisure AB (publ)

Moderbolaget Nordic Leisure AB (NLAB) är ett företag som investerar i verksamheter inom företrädesvis spelbranschen. NLAB heläger Lifland Gaming AB.

Lifland Gaming AB

Är ett i Sverige registrerat ägarbolag för SIA Optibet, Optiwin OÜ och Lifland Holding Ltd. Lifland Gaming AB bedriver ingen egen spelverksamhet, denna bedrivs självständigt i bolagets utländska dotterbolag.

Master Nordic Holding Ltd

Säte på Malta.

Lifland Holding Ltd

Säte på Malta, ägarbolag för Red Sports Ltd.

Red Sports Ltd

Säte på Malta. Driver casinoverksamhet på internet under varumärket Gold Club Casino. Bolaget innehar följande licens, utfärdad och reglerad av Lotteries and Gaming Authority på Malta:

  • Class 1 on Class 4 license, operating on Boss Media Malta Casino.

SIA Optibet

Säte i Lettland. Speloperatör verksam sedan 1999. Verksamhet bedriva under varumärket Optibet via internet och en kedja av spelbutiker (Licensed Betting Offices). Bolaget innehar samtliga erforderliga nationella spellicenser för sportsbetting och onlinecasino utfärdade av Lettiska Finansministeriet.

SIA Darta & SIA Optibet Ent.

Helägda dotterbolag till SIA Optibet. Är under pågående fusionering. Bolagen äger och förvaltar fastigheter samt driver en mindre kedja av sportbarer i Baltikum.

Optiwin OÜ

Säte i Estland. Påbörjade verksamhet under Q1 2014 under varumärket Optibet. Bolaget innehar samtliga erforderliga nationella spellicenser för sportsbetting och onlinespel utfärdade av Estniska Skatte- och Tullverket.  

Kommande informationstillfällen

Nordic Leisure lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Årsstämma 2014                                                      27 maj 2014

Delårsrapport april-juni 2014                              22 aug 2014

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Sigtuna, 6 maj 2014

Niklas Braathen

Styrelsens ordförande

Jörgen Andersson                                                                       Enar Bostedt

Styrelseledamot                                                                          Styrelseledamot

Michael Pettersson                                                                             Peter Åström

Styrelseledamot                                                                             Styrelseledamot

Claes Hallén

Verkställande Direktör

Styrelseledamot

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen

Styrelseordförande

Tel:+371 29 206366 / +46 705252777

E-post: [email protected]

Kontakt:

NORDIC LEISURE AB

Stora Gatan 46

193 30 SIGTUNA

Tel: +46 18 346090 / [email protected]

www.nordicleisure.se

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 130 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq- OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Nordic Leisure AB (publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 130 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm.

Prenumerera på våra utskick