Nordic Leisure AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2013

2014-02-21

Ladda ner PDF

Nordic Leisure AB (publ)

Bokslutskommuniké januari-december 2013

Fjärde kvartalet oktober-december 2013[1]

 • Rörelseintäkterna uppgick till 10,7 Mkr (28,2)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,4 Mkr (4,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,2 Mkr (3,5)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,16 kr (0,13)
 • Antalet aktiva spelarkonton uppgick till 7 456[2]

Perioden januari-december 2013

 • Rörelseintäkterna uppgick till 69,9 Mkr (101,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,4 Mkr (8,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 49,4 Mkr (6,7)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,40 kr (0,25).
 • Koncernens likvida medel exklusive kundmedel uppgick vid periodens slut till 34,8 Mkr (11,4).
 • Styrelsen kommer föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2013 (0,10).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Det lettiska koncernbolaget SIA Optibet förvärvade fastighetsbolaget SIA Darta.
 • Det estniska koncernbolaget Optiwin OÜ erhöll slutliga spellicenser i Estland och öppnade kontor i Tallinn.
 • Moderbolagets svenska huvudkontor flyttades från Stockholm till Sigtuna.
 • Styrelsen fattade beslut om reviderad affärsstrategi.

Resultatöversikt

Nyckeltal Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2013 2012 2013 2012
Rörelseintäkter, Mkr 10,7 28,2 69,9 101,8
Bruttoresultat, Mkr 8,4 20,5 54,9 73,7
Rörelseresultat, Mkr - 2,4 4,7 2,4 8,9
Resultat efter skatt, Mkr 6,2 3,5 49,4 6,7
Resultat efter skatt per aktie, kr 0,16 0,13 1,40 0,25
Spelarinsättningar, Mkr 21,2 102,9 222,3 385,2
Aktiva spelarkonton 7 456 - - -

Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB:

Under fjärde kvartalet har vi konsoliderat koncernens organisation och flyttat det svenska huvudkontoret till Sigtuna. Vi har i samband med detta genomfört väsentliga och viktiga förändringar inom vår ledningsgrupp. Vi har antagit en för koncernen förändrad affärsstrategi, och i samband med detta tydliggjort att vårt engagemang inom spelindustrin numera är samlat och inordnat under dotterbolaget Lifland Gaming AB.

Inom Lifland Gaming har vi fortsatt arbetet med att utveckla befintliga verksamheter, vilka bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Detta har medfört en relativt omfattande organisationsutbyggnad, framförallt på kontoret i Riga, där vi nu är omkring femtio anställda. Vi har vidare öppnat kontor i Tallinn, och arbetar efter en antagen affärsplan med syfte att under de kommande åren etablera existerande och tillkommande varumärken på företrädesvis marknader i Östeuropa och i f.d. Sovjetunionen.

Det är ett omfattande arbete som nu pågår inom Lifland, och resultateffekterna av dessa bedöms inte få fullt genomslag förrän tidigast under år 2015 och därefter. Det är min och styrelsens uppfattning att arbetet sker utifrån en väl avvägd affärsplan, och att de affärsmässiga möjligheterna är goda. Likaså skall beaktas att riskbilden vid verksamheter på sådana marknader där etablering övervägs är betydande.

De medel koncernen tillgodogjorts från försäljningen av Redbet Gaming kommer behövas för genomförandet av affärsplanen i Lifland varför styrelsen inte lämnar förslag om utdelning till kommande bolagsstämma. Det är min och styrelsens bedömning att vi på bästa sätt verkar för koncernens, och därmed aktieägarnas, bästa genom att genomföra den antagna affärsplanen.

Under Q4 antog styrelsen en förändrad affärsstrategi för koncernen vilken möjliggör investeringar utanför spelsektorn. Med undantag för spelrelaterade fastighetsförvärv har inga sådana investeringar hittills genomförts.

Då vi under året avyttrat vår ursprungsverksamhet inom Redbet blir jämförelsetal med tidigare års verksamheter irrelevanta. Såväl kvartalets som årets resultat skall betraktas med utgångspunkt i dels att endast del av den tidigare spelverksamheten nu omfattas och dels den resultatpåverkande effekt som uppstår genom försäljningen av Redbet Gaming. Slutavräkning av affären beräknas ske innan sommaren 2014.

Årets sista kvartal uppvisar rörelseintäkter om 10,7 Mkr (28,2) med ett rörelseresultat om - 2,4 Mkr (4,7).  Kvartalet belastas med kostnader för avveckling av Stockholmskontoret och dess personal.

Vi lämnar helåret 2013 med ett resultat före avskrivningar om 6,1 Mkr (14,4) samt ett resultat efter finansiella kostnader om 49,1 Mkr (7,7). Koncernen uppvisar ett eget kapital om 84,7 Mkr (27,7).

Perioden i siffror; 1 oktober - 31 december 2013

Intäkter

Under perioden oktober-december 2013 uppgick koncernens rörelseintäkter till 10,7 Mkr. Större del av koncernens verksamheter avyttrades under Q3, 2013. Detta skall beaktas vid granskning av jämförelsetal avseende föregående tidsperioder.

Resultat och kostnader

Under perioden oktober-december 2013 uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 8,5 Mkr (20,5) och rörelseresultatet till -2,4 Mkr (4,7). I jämförelse med fjärde kvartalet 2012 minskade brutto­resultatet med 12,0 Mkr och rörelseresultatet försämrades med 7,1 Mkr. Rörelsekostnaderna ökade med 2,4 Mkr under årets fjärde kvartal jämfört med föregående kvartal.

Resultatet efter skatt uppgick till 6,2 Mkr (3,5).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under kvartalet till 14,0 Mkr (10,3) och utgjordes av bolagsförvärv uppgående till 13,8 Mkr, samt av investeringar i IT-utrustning och inventarier om 0,2 Mkr (1,1).

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var -9,1 Mkr (-4,7). Det egna kapitalet uppgick till 84,7 Mkr (27,7) vilket mot­svarar ett eget kapital på 2,22 kr per aktie (0,86). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 91,3 procent (40). Likvida medel uppgick till 38,2 Mkr (26,8), varav 3,4 Mkr (15,4) utgjordes av klientmedel. Mot­svarande belopp 3,4 Mkr (15,4) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 34,8 Mkr (13,6).

Kunder

Antalet aktiva spelarkonton inom koncernbolaget Lifland Gamings verksamheter uppgick vid kvartalets slut till totalt 7 456, en ökning med 13,8 procent jämfört med föregående kvartalsslut. Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånaders­perioden.

 

Produkter

Inom spelverksamheten stod Casinospel för 27,1 procent och Betting för 72,9 procent av spelintäkterna under tremånadersperioden.

 

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda i koncernen till 123 (99),

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering innebär att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Vad avser verksamheten bedriven inom Lifland Gaming, görs bedömningen att spelmarknaden inom de segment bolagsgruppen verkar, kommer uppvisa betydande tillväxt, och att bolagets möjligheter att verka inom dessa marknader är mycket goda.

Rättsliga tvister

Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång.

Årsstämma och årsredovisning

Nordic Leisure AB:s årsstämma kommer att hållas den 27 maj i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast från och med den 13 maj 2014 på företagets hemsida, nordicleisure.se, och tillgänglig på bolagets kontor, Stora Gatan 46, Sigtuna.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitets­program. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband med företagsförvärv och består av synergieffekter. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjan­deperiod. Bolagets bedömning är att de övervärden som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjan­deperiod på minst 10 år.

Redovisat värde av anläggningstillgång i form av fastigheter utgörs av anskaffnings­värdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över 20 år.

Resultaträkning

Koncernen i sammandrag, tkr Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2013 2012 2013 2012
Rörelsens intäkter
Intäkter från spelverksamheten 10 151 27 400 66 972 97 472
Övriga rörelseintäkter 594 803 2 924 4 330
Summa rörelseintäkter 10 745 28 203 69 896 101 803
Driftskostnader
Driftskostnader i spelverksamheten -2 298 -7 719 -14 984 -28 141
Bruttoresultat 8 447 20 484 54 912 73 662
Rörelsens kostnader
Marknadsföringskostnader -981 -5 431 -10 986 -21 824
Övriga externa kostnader -3 895 -2 788 -15 328 -12 235
Personalkostnader -5 330 -6 516 -22 762 -26 429
Aktiverat arbete för egen räkning 0 242 220 1 199
Rörelseresultat före avskrivningar -1 759 5 992 6 056 14 373
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -633 -1 244 -3 701 -5 510
Rörelseresultat -2 392 4 748 2 355 8 863
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i dotterföretag 8 154 0 46 058 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 920 26 918 30
Räntekostnader och liknande resultatposter -282 -270 -279 -1 170
Övriga finansiella poster -573 0 0 0
Netto av finansiella poster 8 218 -245 46 698 -1 141
Resultat efter finansiella poster 5 826 4 503 49 052 7 722
Skatt på periodens resultat 406 -999 320 -1 034
Minoritetens andel av periodens resultat 0 0 0 -13
Periodens resultat 6 232 3 504 49 373 6 674
Resultat per aktie, kr 0,16 0,13 1,40 0,25
Resultat per aktie, kr efter utspädning 0,14 0,08 1,12 0,17

Balansräkning

Koncernen i sammandrag, tkr 2013-12-31 2012-12-31
 
TILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 0 1 712
Kunddatabaser 0 3 280
Goodwill 13 452 3 737
Byggnader och mark 14 266 8 711
Inventarier 4 156 2 291
Uppskjutna skattefordringar 462 1 439
Andra långfristiga fordringar 0 601
Summa anläggningstillgångar 32 335 21 771
   
Övriga fordringar 4 228 18 926
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 954 1 478
Summa omsättningstillgångar 22 183 20 404
Kassa och Bank 38 197 26 816
SUMMA TILLGÅNGAR 92 715 68 992
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 7 634 5 585
Fria reserver 27 652 14 610
Periodens resultat 49 373 6 674
Ej registrerat aktiekapital 0 849
Summa eget kapital 84 659 27 718
 
Minoritetsintresse 0 0
Obeskattade reserver 0 9
Uppskjuten skatteskuld 744
Konvertibellån 0 9 000
Leverantörsskulder 168 2 220
Övriga skulder 4 697 23 885
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 448 6 160
Summa skulder 8 057 41 265
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 92 715 68 992
Ställda säkerheter                       624 30 419
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Kassaflödesanalys

Koncernen i sammandrag, tkr Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2013 2012 2013 2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
Resultat efter finansiella poster 5 826 4 503 49 052 7 722
Skatt 397 -1 026 311 -1 043
Poster som inte är kassaflödespåverkande
Avskrivningar och nedskrivningar -581 1 243 3 701 5 509
Övriga ej kassaflödespåverkande poster -9 026 157 -41 039 71
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -3 384 4 878 12 025 12 260
Förändring av rörelsekapital
Förändring av fordringar -3 152 -5 675 -8 780 -6 178
Förändring av skulder 4 578 6 379 -25 382 3 962
Förändring av rörelsekapital 1 426 704 -34 162 -2 217
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 958 5 582 -22 136 10 043
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 -255 -931 -1 567
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -216 -9 944 -2 143 -10 515
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -13 809 0 -13 809 0
Avyttring av dotterbolag 6 790 0 44 290 0
Förändring av långfristiga fordringar 109 -107 174 -107
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 126 -10 307 27 581 -12 190
FINANSIERINGSVERKSAMHETENUtdelning 0 0 -3 817 0
Nyemission, teckningsoptioner 0 0 8 490 0
Likvid för teckningsoptioner 0 0 780 0
Förändring minoritetsintresse 0 0 0 -132
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 5 453 -132
 
Periodens kassaflöde -9 084 -4 725 10 898 -2 278
 
Valutakursdifferens i likvida medel 631 614 484 -939
Likvida medel vid periodens början 46 650 30 490 26 816 30 032
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 38 197 26 816 38 197 26 816

Förändringar i koncernens eget kapital

Belopp i tkr Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2013 2012 2013 2012
Ingående eget kapital 76 464 15 065 27 718 9 456
Omräkningsdifferens 1 963 459 1 605 -669
Nyemission 0 200 0 3 767
Tecknade men ej registrerade aktier 0 8 490 0 8 490
Konvertering förlagslån 0 0 9 000 0
Likvid för teckningsoptioner 0 0 780 0
Utdelning 0 0 -3 817 0
Periodens resultat 6 232 3 757 49 373 6 927
Utgående eget kapital 84 659  27 718 84 659 27 718

Nyckeltal koncernen

Nyckeltal Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2013 2012 2013 2012
Spelarinsättningar, tkr (1) 21 182 102 940 222 361 385 227
Rörelsemarginal, % (2) -22,3 16,8 3,4 8,7
Avkastning på eget kapital, % (3) 18,4 29,0 149,8 35,7
Avkastning på totalt kapital, % (4) 9,3 6,9 72,1 12,2
Eget kapital vid periodens slut, tkr 84 659 27 718 84 659 27 718
Soliditet vid periodens slut, % (5) 91,3 40,2 91,3 40,2
Periodens antal heltidsanställda i genomsnitt 116 99 110 96
Antal aktier vid periodens slut, tusental st 38 170 32 170 38 170 32 170
Periodens antal aktier i genomsnitt 38 170 27 925 35 170 26 918
Antal aktier efter utspädning (6) 44 170 44 953 44 170 44 953
Periodens genomsnittliga antal aktier efter utspädning (6) 44 562 45 831 44 562 42 471
Eget kapital per aktie, kr (7) 2,22 0,86 2,22 0,86
Eget kapital per aktie, kr efter utspädning 1,92 0,62 1,92 0,62
Resultat per aktie, kr (8) 0,16 0,13 1,40 0,25
Resultat per aktie, kr efter utspädning 0,14 0,08 1,11 0,16
Utdelning per aktie, kr (9) 0,00 0,00 0,10 0,00
Periodens kassaflöde, tkr -9 084 -4 725 10 898 -2 278
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -1 958 5 582 -22 136 10 043

Definitioner av nyckeltal

1. Spelarinsättningar (tkr)

Med spelarinsättningar avses insättningar av kunder till koncernens spelverksamheter.

2. Rörelsemarginal (%)

Periodens rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter för perioden.

3. Avkastning på eget kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

4. Avkastning på totalt kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital.

5. Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

6. Antal aktier efter utspädning

Antal aktier vid periodens slut ökat med det antal aktier som utestående optionsprogram, konvertibellån och aktieemission maxi­malt kan komma att konverteras till;

Optionsprogram 3, TO3, som beslutades av bolagsstäm­man den 23 maj 2012, ger innehavarna rätt att mellan den 1 juli 2014 och 31 december 2014 teckna sammanlagt högst 6 000 000 aktier till kursen 3,10 kr.

7. Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

8. Resultat per aktie (kr)

Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.

9. Utdelning per aktie (kr)

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.


Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr  Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2013 2012 2013 2012
Intäkter 0 1 595 1 078 5 848
Rörelsens kostnader -1 304 -2 132 -7 066 -10 068
Rörelseresultat -1 304 -537 -5 988 -4 219
Finansiella poster 943 -303 42 863 -1 293
Resultat före skatt -362 -840 36 875 -5 512
Skatt 0 0 0 0
Periodens resultat -362 -840 36 875 -5 512

 

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr 2013-12-31 2012-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 111 1 817
Materiella anläggningstillgångar 0 154
Finansiella anläggningstillgångar 32 011 19 135
Summa anläggningstillgångar 32 122 21 106
Kortfristiga fordringar 600 9 006
Likvida medel 23 699 392
Summa omsättningstillgångar 24 299 9 398
Summa tillgångar 56 421 30 504
Bundet eget kapital 7 634 5 585
Fritt eget kapital 48 303 7 511
Summa eget kapital 55 937 13 096
Långfristiga skulder  0 9 000
Kortfristiga skulder 484 8 408
Summa skulder  484 17 408
Summa eget kapital och skulder 56 421 30 504

Resultaträkning per verksamhetsområde

Koncernen i sammandrag, tkr Sverige Malta Baltikum Övrigt* Summa
Jan-Dec 2013
Rörelsens intäkter
Intäkter från spelverksamheten 0 36 467 30 505 0 66 972
Övriga rörelseintäkter 1 078 1 730 1 418 -1 302 2 924
Summa rörelseintäkter 1 078 38 197 31 923 -1 302 69 896
Driftskostnader i spelverksamheten 0 -9 223 -5 761 0 -14 984
Bruttoresultat 1 078 28 974 26 162 -1 302 54 912
Övriga rörelsekostnader -7 197 -17 563 -25 175 1 078 -48 856
Rörelseresultat före avskrivningar -6 119 11 411 987 -224 6 056
Avskrivningar och nedskrivningar -512 -1 257 -1 477 -455 -3 701
Rörelseresultat -6 630 10 154 -490 -679 2 355
Resultat från finansiella poster 41 583 998 170 3 947 46 698
Resultat efter finansiella poster 34 952 11 153 -320 3 267 49 052
Skatt och minoritet 9 556 -245 0 320
Periodens resultat 34 961 11 709 -565 3 267 49 373

 

Balansräkning per verksamhetsområde

Koncernen i sammandrag, tkr Sverige Malta Baltikum Övrigt* Summa
2013-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar 54 530 6 234 31 902 -60 330 32 335
Omsättningstillgångar 27 356 43 354 14 363 -24 693 60 380
Summa tillgångar 81 886 49 588 46 265 -85 023 92 715
Eget kapital och skulder
Eget kapital 72 621 23 588 26 883 -38 434 84 659
Skulder 9 264 26 000 19 382 -46 590 8 057
Summa eget kapital och skulder 81 886 49 588 46 265 -85 023 92 715

 

Beskrivning av verksamhetsområden

”Sverige” utgörs av bolagen Nordic Leisure AB (publ) och Lifland Gaming AB.

”Malta” utgörs av Master Nordic (Hldg) Ltd, Lifland Holding Ltd och Red Sports Ltd.

”Baltikum” utgörs av SIA Optibet och Optiwin OÜ, med dotterbolag.

*”Övrigt” utgörs av elimineringar och koncernjusteringar.

Koncernbolag

Nordic Leisure AB (publ)

Moderbolaget Nordic Leisure AB (NLAB) är ett företag som investerar i verksamheter inom företrädesvis spelbranschen. NLAB heläger Lifland Gaming AB.

Lifland Gaming AB

Är ett i Sverige registrerat ägarbolag för SIA Optibet, Optiwin OÜ och Lifland Holding Ltd. Lifland Gaming AB bedriver ingen egen spelverksamhet, densamma bedrivs självständigt i bolagets utländska dotterbolag.

Master Nordic Holding Ltd

Säte på Malta, tidigare ägare av Redbet Gaming Ltd.

Lifland Holding Ltd

Säte på Malta, är ett ägarbolag för Red Sports Ltd.

Red Sports Ltd

Säte på Malta. Driver casinoverksamhet på internet under varumärket Gold Club Casino. Bolaget innehar följande licens, utfärdad och reglerad av Lotteries and Gaming Authority på Malta:

 • Class 1 on Class 4 license, operating on Boss Media Malta Casino.

SIA Optibet

Säte i Lettland. Driver i huvudsak betting och casinospel, dels via en kedja av spelbutiker, och dels via internet. Bolaget innehar samtliga erforderliga nationella spellicenser för sportsbetting och onlinecasino utfärdade av Lettiska Finansministeriet.

SIA Darta & SIA Optibet Ent.

Båda bolagen är helägda dotterbolag till SIA Optibet, och är under pågående fusionering. Bolagen äger och förvaltar fastigheter samt driver en mindre kedja av sportbarer i Baltikum.

Optiwin OÜ

Säte i Estland. Licensierat spelbolag, som beräknas påbörja sin drift under 2014 års första kvartal. Bolaget innehar samtliga erforderliga nationella spellicenser för sportsbetting och online gaming utfärdade av Estniska Skatte- och Tullverket.  

Kommande informationstillfällen

Nordic Leisure lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Delårsrapport januari-mars 2014                                                                                    6 maj 2014

Årsstämma 2014                                                                                                        27 maj 2014

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Sigtuna, 21 februari 2014

Niklas Braathen

Styrelsens ordförande


Jörgen Andersson

Styrelseledamot

Enar Bostedt

Styrelseledamot

                      Michael Pettersson                                                           Peter.Åström
                        Styrelseledamot                                                          Styrelseledamot

Claes Hallén

                                                             Verkställande Direktör

                                                                 Styrelseledamot

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen

Styrelseordförande

Tel:+371 29 206366  /  +46 705252777

E-post: [email protected]

Kontakt:
NORDIC LEISURE AB
Stora Gatan 46
193 30 SIGTUNA
Tel: +46 18 346090 / [email protected]

www.nordicleisure.se

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 120 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq- OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. [1] Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Uppgifterna gäller koncernen om inte annat anges.

[2] Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden. 

Nordic Leisure AB (publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 120 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550.

Prenumerera på våra utskick