Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-september 2013

2013-11-29

Ladda ner PDF

Tredje kvartalet juli-september 2013[1]

 • Vid jämförelse av siffrorna ska hänsyn tas till att koncernbolaget Redbet Gaming Ltd avyttrats per den 1 juli. Bolaget stod tidigare för en större del av koncernens samlade omsättning och utgjorde en betydande del av koncernens finansiella ställning.
 • Rörelseintäkterna uppgick till 12,0 Mkr (24,6), en minskning med 51,2 procent jämfört med tredje kvartalet 2012.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,3 Mkr (3,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 38,9 Mkr (2,7).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,02 kr (0,10).
 • Spelarinsättningar[2] uppgick till 14,0 Mkr.
 • Antalet aktiva spelarkonton uppgick till 6 551[3] (6 257). På grund av försäljning av Redbet Gaming Ltd har koncernens redovisning av spelarkonton ändrats i förhållande till Q2 2013 och jämförelsetalen har omräknats.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nordic Leisure AB har under kvartalet fullföljt försäljningen av Redbet Gaming Ltd, och frånträtt ägandet i bolaget.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Optiwin OÜ erhöll slutliga operativa licenser för verksamhet i Estland och öppnade kontor i Tallinn.
 • Koncernens lettiska bolag SIA Optibet förvärvade det lettiska bolaget SIA Darta som äger en kommersiell fastighet i Riga i vilken SIA Optibet bedriver verksamhet. Köpeskillingen för SIA Darta uppgick till 1 575 000 EUR
 • Bolagets svenska koncernkontor flyttades från Stockholm till Sigtuna. I samband med detta träffades avtal med bolagets VD och Ekonomichef, innebärande att båda dessa under 2014 frånträder sina befattningar.

Niklas Braathen, Styrelseordförande i Nordic Leisure AB:

I och med försäljningen av RB har vi skapat mycket goda förutsättningar för en fokuserad och framgångsrik tillväxt på den östeuropeiska marknaden f.d Sovjetunionen.

Nordic Leisure AB innehar efter den genomförda försäljningen bara ett operativt engagemang, det helägda dotterbolaget Lifland Gaming AB, under vilket all spelverksamhet nu samlas. Lifland Gaming har i sin tur helägda licensierade dotterbolag i Tallinn, Riga och på Malta, och sysselsätter cirka 110 anställda, varav 50 på det operativa huvudkontoret i Riga. Verksamheterna bedrivs för närvarande under varumärkena Optibet och GoldClubCasino.

Den huvudsakliga framtida geografiska inriktningen avser marknader i Östeuropa och f.d Sovjetunionen, där vi under 2014 och 2015 avser rulla ut vårt koncept. I syfte därför utökar vi vår organisation. På kontoret i Riga har vi t.ex fördubblat antalet anställda under innevarande år.

Parallellt överser vi aktivt möjligheterna till utveckling av våra verksamheter, både organiskt, såväl som genom presumtiva förvärv.

Koncernen har det senaste året genomfört två fastighetsförvärv, varav det ena genom bolagsköp. Båda fastigheterna, varav den ena är vårt operativa huvudkontor, är belägna i Riga, Lettland. Dessa förvärv är båda operativt motiverade för spelverksamheten, och skall därmed inte direkt ses som en förändrad inriktning av koncernens verksamhet.

Det känns väldigt bra att vi kunde lämna över vår ursprungsverksamhet Redbet till en stark och seriös köpare med utmärkta förutsättningar att vårda och utveckla varumärket. Den slutliga totala köpeskillingen är, som tidigare meddelats, hänförlig till en tilläggsköpeskilling och beräknas erhållas i mars/april 2014. Att vi nu kan gå vidare med fullt fokus på de Östliga marknader, som vi betraktar som våra core markets, känns utomordentligt bra och stimulerande. Det är min uppfattning att vi besitter goda förutsättningar att kunna tillvarata de affärsmöjligheter vi ser på dessa marknader, och jag ser med spänning fram emot att i samarbete med vår ledningsgrupp nu ges möjligheten kunna leverera framtida resultat till våra aktieägare.

SIGTUNA i november 2013

Niklas Braathen
Styrelseordförande

Perioden i siffror; 1 juli - 30 september 2013

Intäkter
Under perioden juli-september 2013 uppgick koncernens rörelseintäkter till 12,0 Mkr, en minskning om 51,2 % procent jämfört med juli-september 2012, då intäkterna uppgick till 24,6 Mkr. Intäkterna från odds ökade medan intäkterna från poker sjönk under kvartalet.

Resultat och kostnader
Under perioden juli-september 2013 uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 9,7 Mkr (17,7) och rörelseresultatet till 1,3 Mkr (3,0). I jämförelse med tredje kvartalet 2012 minskade brutto­resultatet med 8,0 Mkr medan rörelseresultatet minskade med 1,7 Mkr. Förändringarna är i all väsentlighet hänförliga till försäljningen av Redbet Gaming Ltd. Ingen aktivering av systemutvecklingsarbete gjordes under kvartalet.

Resultatet efter skatt uppgick till 38,9 Mkr (2,7). I resultatet ingår dellikvid avseende avyttring av ett i koncernen tidigare tillhörande bolag.

Investeringar
Investeringarna för koncernen uppgick under kvartalet till 0,2 Mkr (0,1). Dessa utgjordes främst av datorer och inventarier i dotterbolaget SIA Optibet.

Finansiell ställning och likviditet
Kassaflödet för perioden var 14,1 Mkr (0,1). Det egna kapitalet uppgick till 76,4 Mkr (15,1) vilket mot­svarar ett eget kapital på 2,00 kr per aktie (0,55). Soliditeten uppgick vid periodens slut till 92,2 procent (30,2). Likvida medel uppgick till 46,6 Mkr (30,9), varav 1,1 Mkr (12,2) utgjordes av klientmedel. Mot­svarande belopp 1,1 Mkr (12,2) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 45,5 Mkr (18,7).

Kunder

Antalet aktiva spelar­konton under perioden uppgick till 6 551. Minskningen beror på avyttringen av Redbet Gaming Ltd. Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet med insatta pengar under den senaste tremånadersperioden. Spelarinsättningar uppgick till 14,0 Mkr.

Produkter

Odds represen­terade 56,6 procent och casinospel representerade 43,4 procent.

Moderbolaget
I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet heltidstjänster till 120 (87), varav omkring en tredjedel är verksamma i dotterbolaget SIA Optibets spelbutiker.

Transaktioner med närstående

För upplysningar om engagemang med närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2012.

Finansiella risker
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering innebär att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter
Marknaden för iGaming kommer fortsättningsvis att växa. Den står fortfarande för en liten del av den totala spelmarknaden, och de geografiska marknader som prioriteras i koncernen får betraktas som omogna. Koncernens möjligheter att påvisa tillväxt anses som god.

Rättsliga tvister
Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitets­program. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Kostnader hänförliga till systemutveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras på egen rad i resultaträkningen. Avskrivningar görs över den förväntade nyttjandeperioden som bedömts vara 3 år.

Endast direkta utgifter för att förvärva kunddatabaser balanseras. Redovisat värde utgörs av anskaffnings­värdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjandeperiod. Bolagets bedömning är att kund­databaserna som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på 3 år.

Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband med företagsförvärv och består av synergieffekter. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjan­deperiod. Bolagets bedömning är att de övervärden som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjan­deperiod på minst 10 år.

Redovisat värde av anläggningstillgång i form av fastighet utgörs av anskaffnings­värdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över 20 år.

Beskrivning av verksamhetsområden
”Sverige” utgörs av bolagen Nordic Leisure AB (publ) och Lifland Gaming AB.
”Malta” utgörs av Redbet Malta (Hldg) Ltd, Lifland Holding Ltd och Red Sports Ltd.
”Baltikum” utgörs av SIA Optibet, SIA Optibet ENT och Optiwin OÜ.
*”Övrigt” utgörs av elimineringar och koncernjusteringar.

Nordic Leisure AB (publ)
Moderbolaget Nordic Leisure AB äger och förvaltar bolag inom spelbranschen. Moderbolaget bedriver ingen egen spelverksamhet, utan all spelverksamhet bedrivs självständigt i koncernens dotterbolag.

Lifland Gaming AB
Lifland Gaming AB är ett ägarbolag för SIA Optibet, Optiwin OÜ, Master Nordic Hldg Ltd och Lifland Holding Ltd.

Master Nordic Hldg Ltd
Master Nordic Ltd är namnändrat från Redbet Malta (Hldg) Ltd. Säte på Malta, var ett ägarbolag för Redbet Gaming Ltd. Är nu vilande.

Lifland Holding Ltd
Lifland Holding Ltd, med säte på Malta, är ett ägarbolag för Red Sports Ltd.

Red Sports Ltd
Red Sports Ltd, med säte på Malta, erbjuder casino på Internet under varumärket Gold Club Casino. Bolaget innehar följande licens, utfärdad och reglerad av Lotteries and Gaming Authority på Malta:

 • Class 1 on Class 4 license, operating on Boss Media Malta Casino

SIA Optibet
SIA Optibet, med säte i Lettland, är sedan 1999 verksamt i spelbranschen. Verksamheten bedrivs dels via en kedja av spelbutiker som geografiskt täcker hela landet, och dels via internet på Optibet.lv. Bolaget innehar samtliga erforderliga nationella spellicenser för sportsbetting och onlinecasino utfärdade av Lettiska Finansdepartementet.

Kommande informationstillfällen
Nordic Leisure lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:
Bokslutskommuniké januari-december 2013                                                           21 februari 2014

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Sigtuna, 29 november 2013

Niklas Braathen
Styrelsens ordförande

Jörgen Andersson
Styrelseledamot

Michael Pettersson
Styrelseledamot

Enar Bostedt
Styrelseledamot

Peter Åström
Styrelseledamot

Claes Hallén
Verkställande direktör
Styrelseledamot
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Braathen
Styrelseordförande
Tel: +76 705252777
E-post: [email protected]
 

Nordic Leisure AB är moderbolag i en bolagsgrupp som bedriver spelverksamhet via internet- och spelbutiker. Till koncernens varumärken hör bland annat Optibet och GoldClubCasino. Bolagsgruppen har operativa kontor i Riga, Tallin och på Malta. Verksamheten bedrivs under nationella licenser. Moderbolagets kontor är beläget i Stockholm. Nordic Leisures aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, tel 08-5030 1550.

Nordic Leisure AB (publ)
Stora Gatan 46
193 91 Sigtuna
Sverige
E-post: [email protected]
Org nr: 556685-0755
Hemsida: nordicleisure.se

Prenumerera på våra utskick