Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2013

2013-08-23

Ladda ner PDF

Andra kvartalet april-juni 2013[1]

 • Rörelseintäkterna uppgick till 22,8 Mkr (24,5), en minskning med 7,2 procent jämfört med andra kvartalet 2012.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,2 Mkr (0,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,9 Mkr (0,2).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,02 kr (0,01).
 • Spelarinsättningar[2] uppgick till 92,6 Mkr (95,0), en minskning med 2,5 procent jämfört med andra kvartalet 2012.
 • Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 452 136 (346 069). Antalet aktiva spelarkonton uppgick till 23 249[3] (19 977). Koncernens redovisning av aktiva spelarkonton har ändrats i förhållande till 2012 och jämförelsetalen har omräknats.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nordic Leisure AB ingick avtal avseende avyttring av bolaget Redbet Gaming Ltd med säte på Malta. Redbet Gaming Ltd driver spelverksamhet på internet under varumärkena Redbet, Whitebet och Heypoker.
 • Det konvertibla förlagslån som bolaget utgav under 2010 konverterades i april till aktier i enlighet med villkoren för lånet. Konverteringsgraden var 100 procent. Det medförde en ökning av antalet aktier om 6 miljoner samt en ökning av det egna kapitalet med 9 Mkr.
 • Vid årsstämman beslutades att utse Niklas Braathen till styrelsens ordförande samt att till ordinarie ledamöter nyvälja Michael Pettersson och Peter Åström.
 • Det helägda koncernbolaget Optiwin OÜ tilldelades spel- och vadslagningslicenser i Estland som tillåter inhemska och utländska spelare.
 • Bolaget genomförde i juni utdelning om 3,8 Mkr, motsvarande 0,10 kr/aktie.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Nordic Leisure AB fullföljde avyttringen av Redbet Gaming Ltd och frånträdde ägandet i början av juli månad. De ekonomiska effekterna av försäljningen av Redbet Gaming Ltd redovisas i bolagets rapport för kvartal 3, den 22 november 2013.
 • En större del av de anställda vid Nordic Leisures kontor i Stockholm övergick till tjänst hos köparen av Redbet Gaming Ltd. Antalet anställda inom koncernen minskade med 36 personer i och med avyttringen av Redbet Gaming Ltd.
 • Nordic Leisures samlade engagemang i spelsektorn ligger efter genomförandet av denna affär samlat i Lifland Gaming AB, som i sin tur äger dotterverksamheter i Estland, Lettland och på Malta, vilka bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino.

Claes Hallén, vd Nordic Leisure AB:

I maj ingick Nordic Leisure ett avtal avseende försäljning av dotterbolaget Redbet Gaming Ltd. Affären slutfördes sedan enligt plan i början av juli. Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att vår välskötta verksamhet Redbet sålts till en köpare med förutsättningar att driva vidare och utveckla verksamheten. Jag önskar köparen samt Redbets personal lycka till i framtiden!

Koncernen med dotterbolaget Lifland Gaming AB fokuserar nu hela spelverksamheten mot Östeuropa. Koncernens engagemang i spelsektorn är organiserat inom dotterbolaget Lifland Gaming AB.

Försäljningen skapar förutsättningar för en väl planerad och avvägd expansionsplan inom koncernens östeuropeiska verksamheter. Det operativa huvudkontoret ligger i Riga, där rekrytering av nya medarbetare pågår. Koncernen har även operativa kontor i Tallinn och på Malta.

Koncernmoderns och dotterbolaget Lifland Gamings huvudkontor kommer under hösten 2013 att flyttas från Stockholm till Sigtuna.

Under hösten kommer styrelsen att genomföra strategiarbete och därvidlag fatta vidare beslut kring koncernens generella framtida utveckling och inriktning. Det är min uppfattning att koncernen är mycket bra positionerad inför framtiden i de länder där operativ verksamhet etablerats.

Perioden i siffror; 1 april - 30 juni 2013

Intäkter

Under perioden april-juni 2013 uppgick koncernens rörelseintäkter till 22,8 Mkr, en minskning om 7,2 procent jämfört med april-juni 2012, då intäkterna uppgick till 24,5 Mkr. Intäkterna från casino ökade med 2,8 Mkr, medan intäkterna från odds minskade med 0,1 Mkr och intäkterna från poker sjönk med 3,8 Mkr. Övriga rörelseintäkter minskade med 0,6 Mkr.

Resultat och kostnader

Under perioden april-juni 2013 uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 17,9 Mkr (17,7) och rörelseresultatet till -0,2 Mkr (0,5). I jämförelse med andra kvartalet 2012 ökade brutto­resultatet med 0,2 Mkr medan rörelseresultatet minskade med 0,7 Mkr. Rörelsekostnaderna ökade med 2,8 Mkr under årets andra kvartal jämfört med föregående kvartal. De ökade kostnaderna utgörs bland annat av nyrekrytering av utvecklare i SIA Optibet med ökade personalkostnader som följd. Marknadsföringskostnaderna ökade med 0,6 Mkr. Kvartalets resultat belastas av engångskostnader i SIA Optibet i form av kostnad för hyresrättigheter till spelbutik om 0,2 Mkr samt setup-kostnader om 0,6 Mkr. Ingen aktivering av systemutvecklingsarbete gjordes under kvartalet.

Resultatet efter skatt uppgick till 0,9 Mkr (0,2).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under kvartalet till 1,2 Mkr (0,4). Dessa utgjordes främst av datorer och inventarier i dotterbolaget SIA Optibet om 0,7 Mkr samt servrar i Redbet Gaming Ltd om 0,2 Mkr.

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var -2,2 Mkr (0,2). Det egna kapitalet uppgick till 38,6 Mkr (12,1) vilket mot­svarar ett eget kapital på 1,01 kr per aktie (0,45). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 56,8 procent (23,1). Likvida medel uppgick till 33,1 Mkr (31,0), varav 14,9 Mkr (16,9) utgjordes av klientmedel. Mot­svarande belopp 14,9 Mkr (16,9) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 18,2 Mkr (14,0).

Kunder

Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 452 136, en ökning med 8,4 procent jämfört med föregående kvartalsslut. Antalet aktiva spelar­konton under perioden uppgick till 23 249, en ökning med 16,2 procent jämfört med föregående kvartal. Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet med insatta pengar under den senaste tremånadersperioden. Koncernens redovisning av aktiva spelarkonton har ändras i förhållande till 2012 och jämförelsetalen har omräknats. Spelarinsättningar uppgick till 92,6 Mkr, en minskning med 2,0 procent jämfört med före­gående kvartal.

Produkter

Casinospel stod för 60,1 procent (45,3) av spelintäkterna under tremånadersperioden. Odds represen­terade 30,4 procent (29,4) och poker 9,5 procent (25,3).

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidstjänster till 115 (93), varav omkring en tredjedel är verksamma i dotterbolaget SIA Optibets spelbutiker.

Transaktioner med närstående

För upplysningar om engagemang med närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2012.

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering innebär att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Den genomförda försäljningen av Redbet Gaming Ltd medför att koncernens spelverksamheter kommer att ha ett uttalat fokus mot marknader geografiskt belägna i Östeuropa. Koncernen har kontor i Tallinn, Riga och på Malta, och opererar under licenser i dessa länder.

Målsättningen är att utveckla bolagens koncept i enskilda länder med en kombination av ett spelerbjudande via internet och mobil plattform, samt via spelbutiker, s.k. "Betting Shops". Den interaktiva spelmarknaden i dessa länder är förhållandevis outvecklad. Koncernens generella möjligheter till tillväxt ses som mycket goda. Antalet varumärken planeras att utökas.

Rättsliga tvister

Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitets­program. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Kostnader hänförliga till systemutveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras på egen rad i resultaträkningen. Avskrivningar görs över den förväntade nyttjandeperioden som bedömts vara 3 år.

Endast direkta utgifter för att förvärva kunddatabaser balanseras. Redovisat värde utgörs av anskaffnings­värdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjandeperiod. Bolagets bedömning är att kund­databaserna som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på 3 år.

Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband med företagsförvärv och består av synergieffekter. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjan­deperiod. Bolagets bedömning är att de övervärden som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjan­deperiod på minst 10 år.

Redovisat värde av anläggningstillgång i form av fastighet utgörs av anskaffnings­värdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över 20 år.

Beskrivning av verksamhetsområden

”Sverige” utgörs av bolagen Nordic Leisure AB (publ) och Lifland Gaming AB.
”Malta” utgörs av Redbet Malta (Hldg) Ltd, Lifland Holding Ltd, Redbet Gaming Ltd och Red Sports Ltd.
”Baltikum” utgörs av SIA Optibet, SIA Optibet ENT och Optiwin OÜ.
*
”Övrigt” utgörs av elimineringar och koncernjusteringar.

Nordic Leisure AB (publ)
Moderbolaget Nordic Leisure AB äger och förvaltar bolag inom spelbranschen. Moderbolaget bedriver ingen egen spelverksamhet, utan all spelverksamhet bedrivs självständigt i koncernens dotterbolag.

Lifland Gaming AB
Lifland Gaming AB är ett ägarbolag för SIA Optibet, Optiwin OÜ och Lifland Holding Ltd.

Redbet Malta (Hldg) Ltd
Redbet Malta (Hldg) Ltd, med säte på Malta, är ett ägarbolag för Redbet Gaming Ltd.

Lifland Holding Ltd
Lifland Holding Ltd, med säte på Malta, är ett ägarbolag för Red Sports Ltd.

SIA Optibet
SIA Optibet, med säte i Lettland, är sedan 1999 verksamt på den lokala vadslagningsmarknaden, i huvudsak inom sportsbetting. Verksamheten bedrivs dels via en kedja av spelbutiker som geografiskt täcker hela landet, och dels via internet på Optibet.lv. Bolaget innehar nationella spellicenser för sportsbetting och onlinecasino utfärdade av Lettiska Finansdepartementet.

Optiwin OÜ
Optiwin OÜ, med säte i Estland, innehar sedan maj 2013 följande licenser utfärdade av estniska skatte- och tullmyndigheten:

 • Gaming Activity License
 • Sportsbetting Activity License

Red Sports Ltd
Red Sports Ltd, med säte på Malta, erbjuder casino på Internet under varumärket Gold Club Casino. Bolaget innehar följande licens, utfärdad och reglerad av Lotteries and Gaming Authority på Malta:

 • Class 1 on Class 4 license, operating on Boss Media Malta Casino

Redbet Gaming Ltd
Redbet Gaming Ltd, med säte på Malta, erbjuder casino, odds och poker på internet under varumärkena Redbet, Heypoker och Whitebet. Bolaget innehar följande licenser, utfärdade och reglerade av Lotteries and Gaming Authority på Malta:

 • Class 1 on Class 4 license, operating on Net Entertainment Casino
 • Class 1 on Class 4 license, operating on Microgaming Casino
 • Class 2 license for the Redbet Sportsbook
 • Class 3 on Class 4 license, operating on Boss Media Malta Poker

Kommande informationstillfällen

Nordic Leisure lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Delårsrapport januari-september 2013 22 november 2013
Bokslutskommuniké januari-december 2013 21 februari 2014

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 23 augusti 2013

Niklas Braathen
Styrelsens ordförande

Jörgen Andersson
Styrelseledamot

Michael Pettersson
Styrelseledamot

Enar Bostedt
Styrelseledamot

Peter Åström
Styrelseledamot

Claes Hallén
Verkställande direktör
Styrelseledamot


[1] Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Uppgifterna gäller koncernen om inte annat anges.

[2] Med spelarinsättningar avses insättningar av kunder till koncernens spelverksamheter.

[3] Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet med insatta pengar under den senaste tremånadersperioden.

 
Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en bolagsgrupp som bedriver spelverksamhet via internet- och spelbutiker. Till koncernens varumärken hör bland annat Optibet och Gold Club Casino. Bolagsgruppen har operativa kontor i Riga, Tallinn och på Malta. Verksamheten bedrivs under nationella licenser. Moderbolagets kontor är beläget i Stockholm.

Nordic Leisures aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, tel 08-5030 1550.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick