Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013

2013-05-03

Ladda ner PDF

 
Första kvartalet januari-mars 2013[1]

 • Rörelseintäkterna uppgick till 24,4 Mkr (24,5), oförändrat jämfört med första kvartalet 2012.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,6 Mkr (0,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,3 Mkr (0,3).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,10 kr (0,01).
 • Spelarinsättningar[2] uppgick till 94,5 Mkr (91,4), en ökning med 3 procent jämfört med första kvartalet 2012.
 • Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 417 277 (315 519). Antalet aktiva spelarkonton uppgick till 20 004[3] (20 889). Koncernens redovisning av aktiva spelarkonton har ändrats i förhållande till 2012 och jämförelsetalen har omräknats.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Det konvertibla förlagslån som bolaget utgav under 2010 konverterades i april till aktier i enlighet med villkoren för lånet. Konverteringsgraden var 100 procent. Det medförde en ökning av antalet aktier i bolaget med 6 000 000 aktier och en ökning av det egna kapitalet om 9 Mkr, varav aktiekapital 1,2 Mkr.

Claes Hallén, vd Nordic Leisure AB:

Rörelseintäkterna uppgick till 24,4 Mkr under det första kvartalet 2013 vilket är oförändrat jämfört med motsvarande kvartal 2012. Noteras bör dock att intäktsfördelningen mellan casino 53,2 procent (39,1), odds 35,0 (31,6) samt poker 11,9 (29,3) går i den riktning vi arbetar för. Vår målsättning är att driva tillväxt främst inom casino och odds. Våra intäkter kommer främst från varumärkena Optibet, Redbet, Whitebet och Gold Club Casino.

Totala drifts- och rörelsekostnader har minskat med 2,8 Mkr i förhållandet till första kvartalet 2012. Det förklaras med förändringar av fasta och rörliga kostnader som löpande har omförhandlats till bättre villkor samt en omstrukturering i vissa personalled. Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 4,8 Mkr (2,1) medan resultatet efter avskrivningar blev 3,3 Mkr (0,3).

Knappt ett år har gått sedan jag påbörjade min roll som vd inom koncernen. Leverantörsavtal har löpande förändrats för att anpassa bolaget efter vår målsättning. Jag ser med glädje i aktuell stund hur vårt kundintag ökar. Det borgar för fortsatt tillväxt på våra geografiska marknader. Vårt produktutbud är konkurrenskraftigt och breddas löpande.

Jag vill även tacka personal och styrelsemedlemmar för deras insatser som bidrar positivt till verksamheten.

Perioden i siffror; 1 januari - 31 mars 2013

Intäkter

Under perioden januari-mars 2013 uppgick koncernens rörelseintäkter till 24,4 Mkr, oförändrat i jämförelse med januari-mars 2012, då intäkterna uppgick till 24,5 Mkr. Intäkterna minskade med 15,5 procent i jämförelse med fjärde kvartalet 2012. Omsättningen från casino och odds ökade. Marginalerna var dock lägre med minskade intäkter som följd.

Resultat och kostnader

Under perioden januari-mars 2013 uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 18,9 Mkr (17,8) och rörelseresultatet till 3,6 Mkr (0,6). I jämförelse med första kvartalet 2012 ökade brutto­resultatet med 1,1 Mkr och rörelseresultatet förbättrades med 3,1 Mkr. Rörelsekostnaderna ökade med 0,4 Mkr under årets första kvartal jämfört med föregående kvartal. Under kvartalet aktive­rades system­utvecklingsarbete om 0,2 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 3,3 Mkr (0,3).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under kvartalet till 1,4 Mkr (0,8). Dessa utgjordes främst av övriga immateriella tillgångar om 0,7 Mkr samt inventarier och installationer i den av dotterbolaget SIA Optibet förvärvade kontorsfastigheten uppgående till 0,5 Mkr. Aktiverat arbete till den egna spelplattformen uppgick till 0,2 Mkr.

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var 8,0 Mkr (1,2). Det egna kapitalet uppgick till 29,7 Mkr (12,0) vilket mot­svarar ett eget kapital på 0,92 kr per aktie (0,44). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 44,7 procent (24,3). Likvida medel uppgick till 33,8 Mkr (31,0), varav 14,1 Mkr (15,0) utgjordes av klientmedel. Mot­svarande belopp 14,1 Mkr (15,0) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 19,7 Mkr (16,0).

Kunder

Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 417 277, en ökning med 5,8 procent jämfört med föregående kvartalsslut. Antalet aktiva spelar­konton under perioden uppgick till 20 004, en ökning med 0,6 procent jämfört med föregående kvartal. Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet med insatta pengar under den senaste tremånadersperioden. Koncernens redovisning av aktiva spelarkonton har ändras i förhållande till 2012 och jämförelsetalen har omräknats. Spelarinsättningar uppgick till 94,5 Mkr, en minskning med 8 procent jämfört med före­gående kvartal.

Produkter

Casinospel stod för 53,2 procent (39,1) av spelintäkterna under tremånadersperioden. Odds represen­terade 35,0 procent (31,6) och poker 11,9 procent (29,3).

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs teknikutveckling och underhåll samt sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda till 98 (97), varav omkring en tredjedel är verksamma i dotterbolaget SIA Optibets spelbutiker.

Transaktioner med närstående

För upplysningar om engagemang med närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2012.

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering innebär att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Marknaden för iGaming kommer fortsättningsvis att växa. Den står fortfarande för en liten del av den totala spelmarknaden.

Koncernens möjligheter att påvisa tillväxt inom casino är mycket goda och tillväxten inom odds bedöms som goda. Pokermarknaden ses som mer osäker.

Koncernens fokus på geografiska områden möjliggör att expandera i en högre takt än marknaden.

Rättsliga tvister

Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Årsstämma och årsredovisning

Nordic Leisure AB:s årsstämma kommer att hållas den 30 maj i Stockholm. Årsredovisningen för 2012 finns tillgänglig på bolagets hemsida, nordicleisure.se.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitets­program. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Kostnader hänförliga till systemutveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras på egen rad i resultaträkningen. Avskrivningar görs över den förväntade nyttjandeperioden som bedömts vara 3 år.

Endast direkta utgifter för att förvärva kunddatabaser balanseras. Redovisat värde utgörs av anskaffnings­värdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjandeperiod. Bolagets bedömning är att kund­databaserna som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på 3 år.

Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband med företagsförvärv och består av synergieffekter. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjan­deperiod. Bolagets bedömning är att de övervärden som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjan­deperiod på minst 10 år.

Redovisat värde av anläggningstillgång i form av fastighet utgörs av anskaffnings­värdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över 20 år.

Beskrivning av verksamhetsområden

”Sverige” utgörs av bolagen Nordic Leisure AB (publ) och Lifland Gaming AB.
”Malta” utgörs av Redbet Malta (Hldg) Ltd, Lifland Holding Ltd, Redbet Gaming Ltd och Red Sports Ltd.
”Lettland” utgörs av SIA Optibet och Optiwin OÜ.
*
”Övrigt” utgörs av elimineringar och koncernjusteringar.

Nordic Leisure AB (publ)
Moderbolaget Nordic Leisure AB äger och förvaltar bolag inom spelbranschen. Moderbolaget bedriver ingen egen spelverksamhet, utan all spelverksamhet bedrivs självständigt i koncernens dotterbolag. Nordic Leisure AB bedriver även utveckling av spelplattformen för Redbet.com, Whitebet.com och Heypoker.com.

Lifland Gaming AB
Lifland Gaming AB är ett ägarbolag för SIA Optibet, Optiwin OÜ och Lifland Holding Ltd.

Redbet Malta (Hldg) Ltd
Redbet Malta (Hldg) Ltd, med säte på Malta, är ett ägarbolag för Redbet Gaming Ltd.

Lifland Holding Ltd
Lifland Holding Ltd, med säte på Malta, är ett ägarbolag för Red Sports Ltd.

Redbet Gaming Ltd
Redbet Gaming Ltd, med säte på Malta, erbjuder casino, odds och poker på internet under varumärkena Redbet, Heypoker, Whitebet och Total Poker. Bolaget innehar följande licenser, utfärdade och reglerade av Lotteries and Gaming Authority på Malta:

 • Class 1 on Class 4 license, operating on Net Entertainment Casino
 • Class 1 on Class 4 license, operating on Microgaming Casino
 • Class 2 license for the Redbet Sportsbook
 • Class 3 on Class 4 license, operating on Boss Media Malta Poker

Red Sports Ltd
Red Sports Ltd, med säte på Malta, erbjuder casino på Internet under varumärket Gold Club Casino. Bolaget innehar följande licens, utfärdad och reglerad av Lotteries and Gaming Authority på Malta:

 • Class 1 on Class 4 license, operating on Boss Media Malta Casino

SIA Optibet
SIA Optibet, med säte i Lettland, är sedan 1999 verksamt på den lokala vadslagningsmarknaden, i huvudsak inom sportsbetting. Verksamheten bedrivs dels via en kedja av spelbutiker som geografiskt täcker hela landet, och dels via internet på Optibet.lv. Bolaget innehar nationella spellicenser för sportsbetting och onlinecasino utfärdade av Lettiska Finansdepartementet.

Kommande informationstillfällen

Nordic Leisure lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Delårsrapport januari-juni 2013 23 augusti 2013
Delårsrapport januari-september 2013 22 november 2013
Bokslutskommuniké januari-december 2013 21 februari 2014

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 3 maj 2013

Jörgen Andersson
Styrelsens ordförande

Enar Bostedt
Styrelseledamot

Niklas Braathen
Styrelseledamot

Claes Hallén
Verkställande direktör
Styrelseledamot


[1] Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Uppgifterna gäller koncernen om inte annat anges.

[2] Med spelarinsättningar avses insättningar av kunder till koncernens spelverksamheter.

[3] Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet med insatta pengar under den senaste tremånadersperioden.

 
Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en bolagsgrupp som bedriver spelverksamhet via internet och spelbutiker. Till koncernens varumärken hör redbet, whitebet, optibet, heypoker och goldclubcasino. Bolagsgruppen har operativa kontor i Riga och på Malta. Verksamheten bedrivs under nationella licenser. Moderbolagets kontor är beläget i Stockholm.

Nordic Leisures aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, tel 08-5030 1550.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick