Nordic Leisure AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2012

2013-02-21

Ladda ner PDF

Fjärde kvartalet oktober-december 2012[1]

 • Rörelseintäkterna uppgick till 28,2 Mkr (24,1), en ökning med 17 procent jämfört med fjärde kvartalet 2011.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,7 Mkr (-1,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,5 Mkr (-1,4).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,13 kr (-0,05).
 • Spelarinsättningar[2] uppgick till 102,9 Mkr (95,7), en ökning med 8 procent jämfört med fjärde kvartalet 2011.
 • Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 394 365 (289 115). Antalet aktiva spelarkonton uppgick till 35 911[3] (49 604). Noteras bör att antalet aktiva spelarkonton inkluderar spel med bonuspengar och att den redovisade minskningen är en följd av reducerat antal bonuskampanjer.

Perioden januari-december 2012

 • Rörelseintäkterna uppgick till 101,8 Mkr (77,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,9 Mkr (-3,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,7 Mkr (-4,5).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,25 kr (-0,17).
 • Spelarinsättningar uppgick till 385,2 Mkr (315,5).
 • Styrelsen kommer föreslå årsstämman att utdelning om 0,10 kr/aktie (0) ska lämnas för 2012.
 • Koncernens likvida medel exklusive kundmedel uppgick vid periodens slut till 11,4 Mkr (13,6).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • SIA Optibet lanserade onlinecasino från Microgaming.
 • SIA Optibet förvärvade kontorsfastighet i Riga.
 • Pokernätverket Ongame ersatte IGT/Entraction på Redbet.com.
 • Optionsprogrammet, TO2, tecknades till drygt 70 procent och tillförde koncernen 8,5 Mkr.

Resultatöversikt

Nyckeltal Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2012 2011 2012 2011
Rörelseintäkter, Mkr 28,2 24,1 101,8 77,8
Bruttoresultat, Mkr 20,5 16,9 73,7 54,3
Rörelseresultat, Mkr 4,7 -1,2 8,9 -3,5
Resultat efter skatt, Mkr 3,5 -1,4 6,7 -4,5
Resultat efter skatt per aktie, kr 0,13 -0,05 0,25 -0,17
Spelarinsättningar, Mkr 102,9 95,7 385,2 315,5
Antal spelarkonton - - 394 365 289 115

Claes Hallén, vd Nordic Leisure AB:

Under fjärde kvartalet har vårt arbete inom koncernen fortsatt med målsättningen att sätta kunden i fokus genom förbättrade produkterbjudanden och förstklassig kundservice. Vidare under kvartalet har vi öppnat Lettlands första licensierade internetcasino på Optibet.lv. Kontorsflytten till den fastighet vi förvärvade i Riga, Lettland, är nu genomförd.

Årets sista kvartal uppvisar rörelseintäkter om 28,2 Mkr (24,1) med ett rörelseresultat om 4,7 Mkr (-1,2). Som framgår av rapporten står casinospel nu för över 50 procent av koncernens intäkter under kvartalet.

Vi lämnar helåret 2012 med ett resultat före avskrivningar om 14,4 Mkr (1,2) samt ett resultat efter finansiella kostnader om 7,7 Mkr (-4,5), vilket är en utveckling i rätt riktning. Det är tydligt att de åtgärder vi vidtagit börjar ge resultat. Mycket arbete återstår dock, men jag är övertygad om att vi lagt ett bra fundament för en expansion. Denna kommer att ledas från våra kontor i Riga och på Malta, där verksamheten i Riga har tydlig inriktning mot östeuropeiska marknader samt verksamheten på Malta mot Nordeuropa.

Under 2013 kommer vi än mer att förstärka vårt erbjudande till våra kunder, samt vår fokusering på den service de fortsättningsvis kommer erhålla från oss. Det är vår uppfattning att de geografiska marknader vi fokuserar mot kommer uppvisa fortsatt god tillväxt, särskilt i Östeuropa.

Inom våra produktsegment tror vi på en fortsatt god tillväxt inom casinospel, en balanserad tillväxt inom betting och en negativ tillväxt inom poker. Våra intäkter från casinospel stod för drygt 50 procent av de samlade intäkterna under det fjärde kvartalet, betting utgjorde knappt 32 procent och poker 18 procent.

Det är med glädje jag konstaterar att styrelsen lägger förslag till bolagsstämman om utdelning. Därest stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag så kommer det vara första gången bolaget lämnar aktieutdelning. Vidare noterbart är att flera av våra viktiga medarbetare valde att teckna aktier i vårt optionsprogram.

Perioden i siffror; 1 oktober - 31 december 2012

Intäkter

Under perioden oktober-december 2012 uppgick koncernens rörelseintäkter till 28,2 Mkr, en ökning med 17 procent i jämförelse med oktober-december 2011, då intäkterna uppgick till 24,1 Mkr. Intäkterna ökade med 12,9 procent i jämförelse med tredje kvartalet 2012. Intäkterna från casino och betting ökade medan intäkterna från poker sjönk under kvartalet.

Resultat och kostnader

Under perioden oktober-december 2012 uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 20,5 Mkr (16,9) och rörelseresultatet till 4,7 Mkr (-1,2). I jämförelse med fjärde kvartalet 2011 ökade brutto­resultatet med 3,5 Mkr och rörelseresultatet förbättrades med 5,9 Mkr. Rörelsekostnaderna ökade med 1,1 Mkr under årets fjärde kvartal jämfört med föregående kvartal. Under kvartalet aktive­rades system­utvecklingsarbete om 0,2 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 3,5 Mkr (-1,4).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under kvartalet till 10,3 Mkr (0,5) och utgjordes av fastighetsförvärv uppgående till 8,9 Mkr, IT-utrustning och inventarier om 1,1 Mkr samt arbete aktiverat till den egna spelplattformen om 0,2 Mkr.

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var -4,7 Mkr (-2,6). Det egna kapitalet uppgick till 27,7 Mkr (9,5) vilket mot­svarar ett eget kapital på 0,86 kr per aktie (0,36). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 40 procent (18). Likvida medel uppgick till 26,8 Mkr (30,0), varav 15,4 Mkr (16,4) utgjordes av klientmedel. Mot­svarande belopp 15,4 Mkr (16,4) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 11,4 Mkr (13,6).

Kunder

Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 394 368, en ökning med 6,5 procent jämfört med föregående kvartalsslut. Antalet aktiva spelar­konton under perioden uppgick till 35 911, en minskning med 9,2 procent jämfört med föregående kvartal (noteras bör att antalet aktiva spelarkonton inkluderar spel med bonuspengar och att den redovisade minskningen är en följd av reducerat antal bonuskampanjer). Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånaders­perioden. Koncernens redovisning av aktiva spelarkonton kommer att ändras i samband med kvartalsrapporten för jan-mar 2013. Spelarinsättningar uppgick till 102,9 Mkr, en ökning med 7,4 procent jämfört med före­gående kvartal.

Produkter

Casinospel stod för 50,2 procent (35,3) av spelintäkterna under tremånadersperioden. Betting represen­terade 31,7 procent (30,2) och poker 18,2 procent (34,5).

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs teknikutveckling och underhåll samt sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda till 99 (91), varav omkring en tredjedel är verksamma i dotterbolaget SIA Optibets offlineverksamhet (spelbutiker).

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering innebär att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Marknaden för iGaming kommer fortsättningsvis att växa. Den står fortfarande för en liten del av den totala marknaden.

Koncernens möjligheter att påvisa tillväxt inom casino är mycket goda och tillväxten inom betting bedöms som goda. Pokermarknaden ses som mer osäker.

Koncernens fokus på geografiska områden möjliggör att expandera i en högre takt än marknaden.

Rättsliga tvister

Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång.

Årsstämma och årsredovisning

Nordic Leisure AB:s årsstämma kommer att hållas den 30 maj i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast från och med den 16 maj 2013 på företagets hemsida, nordicleisure.se.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitets­program. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Kostnader hänförliga till systemutveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras på egen rad i resultaträkningen. Avskrivningar görs över den förväntade nyttjandeperioden som bedömts vara 3 år.

Endast direkta utgifter för att förvärva kunddatabaser balanseras. Redovisat värde utgörs av anskaffnings­värdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjandeperiod. Bolagets bedömning är att kund­databaserna som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på 3 år.

Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband med företagsförvärv och består av synergieffekter. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjan­deperiod. Bolagets bedömning är att de övervärden som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjan­deperiod på minst 10 år.

Redovisat värde av anläggningstillgång i form av fastighet utgörs av anskaffnings­värdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över 20 år.

Resultaträkning

Koncernen i sammandrag, tkr Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2012 2011 2012 2011
Rörelsens intäkter
Intäkter från spelverksamheten 27 400 23 296 97 472 75 307
Övriga rörelseintäkter 803 795 4 330 2 487
Summa rörelseintäkter 28 203 24 091 101 803 77 794
Driftskostnader
Driftskostnader i spelverksamheten -7 719 -7 154 -28 141 -23 525
Bruttoresultat 20 484 16 937 73 662 54 269
Rörelsens kostnader
Marknadsföringskostnader -5 431 -6 429 -21 824 -18 330
Övriga externa kostnader -2 788 -4 057 -12 235 -13 534
Personalkostnader -6 516 -6 399 -26 429 -22 299
Aktiverat arbete för egen räkning 242 301 1 199 1 088
Rörelseresultat före avskrivningar 5 992 354 14 373 1 195
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 244 -1 515 -5 510 -4 647
Rörelseresultat 4 748 -1 161 8 863 -3 452
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 26 74 30 93
Räntekostnader och liknande resultatposter -270 -274 -1 170 -1 102
Netto av finansiella poster -245 -200 -1 141 -1 008
Resultat efter finansiella poster 4 503 -1 362 7 722 -4 461
Skatt på periodens resultat -999 -2 -1 034 -2
Minoritetens andel av periodens resultat 0 -15 -13 -58
Periodens resultat 3 504 -1 379 6 674 -4 521
Resultat per aktie, kr 0,13 -0,05 0,25 -0,17
Resultat per aktie, kr efter utspädning 0,08 -0,03 0,17 -0,12

Balansräkning

Koncernen i sammandrag, tkr 2012-12-31 2011-12-31
TILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 712 1 988
Kunddatabaser 3 280 5 289
Goodwill 3 737 4 779
Byggnader och mark 8 711 0
Inventarier 2 291 1 558
Uppskjutna skattefordringar 1 439 21
Andra långfristiga fordringar 601 498
Summa anläggningstillgångar 21 771 14 133
Kundfordringar 0 40
Övriga fordringar 18 926 6 048
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 478 1 499
Summa omsättningstillgångar 20 404 7 588
Kassa och Bank 26 816 30 032
SUMMA TILLGÅNGAR 68 992 51 753
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital 5 585 5 182
Fria reserver 14 610 8 795
Periodens resultat 6 674 -4 521
Ej registrerat aktiekapital 849 0
Summa eget kapital 27 718 9 456
Minoritetsintresse 0 119
Obeskattade reserver 9 0
Konvertibellån 9 000 9 000
Leverantörsskulder 2 220 380
Övriga skulder 23 885 25 287
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 160 7 509
Summa skulder 41 265 42 177
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 68 992 51 753
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter 30 419 18 809
Ansvarsförbindelser inga inga

Kassaflödesanalys

Koncernen i sammandrag, tkr Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2012 2011 2012 2011
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 4 503 -1 362 7 722 -4 461
Skatt -1 026 0 -1 043 0
Poster som inte är kassaflödespåverkande
Avskrivningar och nedskrivningar 1 243 1 515 5 509 4 646
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 157 -39 71 20
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 4 878 114 12 260 205
Förändring av rörelsekapital
Förändring av fordringar -5 675 -985 -6 178 -3 267
Förändring av skulder 6 379 -1 203 3 962 2 057
Förändring av rörelsekapital 704 -2 188 -2 217 -1 211
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 582 -2 074 10 043 -1 004
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -255 -301 -1 567 -4 901
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -9 944 -226 -10 515 -1 038
Förändring av långfristiga fordringar -107 0 -107 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 307 -527 -12 190 -5 940
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring minoritetsintresse 0 0 -132 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 -132 0
Periodens kassaflöde -4 725 -2 601 -2 278 -6 944
Valutakursdifferens i likvida medel 614 -859 -939 -68
Likvida medel vid periodens början 30 490 33 490 30 032 37 044
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 26 816 30 032 26 816 30 032

Förändringar i koncernens eget kapital

Belopp i tkr Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2012 2011 2012 2011
Ingående eget kapital 15 065 11 245 9 456 13 815
Omräkningsdifferens 459 -409 -669 102
Nyemission 200 0 3 767 60
Tecknade men ej registrerade aktier 8 490 0 8 490 0
Periodens resultat 3 757 -1 379 6 927 -4 521
Utgående eget kapital 27 970 9 456 27 970 9 456

Nyckeltal koncernen

Nyckeltal Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2012 2011 2012 2011
Spelarinsättningar, tkr (1) 102 940 95 746 385 227 315 536
Rörelsemarginal, % (2) 16,8 -4,8 8,7 -4,4
Avkastning på eget kapital, % (3) 29,0 -11,5 35,7 -36,1
Avkastning på totalt kapital, % (4) 6,9 -2,6 12,2 -8,2
Eget kapital vid periodens slut, tkr 27 718 9 456 27 718 9 456
Soliditet vid periodens slut, % (5) 40,2 18,3 40,2 18,3
Periodens antal heltidsanställda i genomsnitt 99 91 96 82
Antal aktier vid periodens slut, tusental st 32 170 25 910 32 170 25 910
Periodens antal aktier i genomsnitt 27 925 25 910 26 918 25 860
Antal aktier efter utspädning (6) 44 953 39 988 44 953 39 988
Periodens genomsnittliga antal aktier efter utspädning (6) 45 831 39 341 42 471 39 291
Eget kapital per aktie, kr (7) 0,86 0,36 0,86 0,36
Eget kapital per aktie, kr efter utspädning 0,62 0,24 0,62 0,24
Resultat per aktie, kr (8) 0,13 -0,05 0,25 -0,17
Resultat per aktie, kr efter utspädning 0,08 -0,04 0,16 -0,12
Utdelning per aktie, kr (9) 0,00 0,00 0,00 0,00
Periodens kassaflöde, tkr -4 725 -2 601 -2 278 -6 945
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr 5 582 -2 074 10 043 -1 005

Definitioner av nyckeltal

1. Spelarinsättningar (tkr)
Med spelarinsättningar avses insättningar av kunder till koncernens spelverksamheter.

2. Rörelsemarginal (%)
Periodens rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter för perioden.

3. Avkastning på eget kapital (%)
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

4. Avkastning på totalt kapital (%)
Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital.

5. Soliditet (%)
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

6. Antal aktier efter utspädning
Antal aktier vid periodens slut ökat med det antal aktier som utestående optionsprogram, konvertibellån och aktieemission maxi­malt kan komma att konverteras till; Optionsprogram 1, TO1, ger innehavarna rätten att mel­lan den 1 januari 2013 och 30 juni 2013 teckna sammanlagt 783 355 aktier till kursen 10,63 kr. Optionsprogram 3, TO3, som beslutades av bolagsstäm­man den 23 maj 2012, ger innehavarna rätt att mellan den 1 juli 2014 och 31 december 2014 teckna sammanlagt högst 6 000 000 aktier till kursen 3,10 kr. Konvertibelt företagslån om 9 MSEK till konverterings­kur­sen 1,50 kronor per aktie. Vid full teckning medförande 6 miljoner nya aktier ökas bolagets aktiekapital med 1 200 000 kronor.

7. Eget kapital per aktie (kr)
Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

8. Resultat per aktie (kr)
Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.

9. Utdelning per aktie (kr)
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tkr  Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår
2012 2011 2012 2011
Intäkter 1 595 1 435 5 848 4 645
Rörelsens kostnader -2 132 -3 112 -10 068 -12 187
Rörelseresultat -537 -1 676 -4 219 -7 543
Finansiella poster -303 -240 -1 293 -1 067
Resultat före skatt -840 -1 916 -5 512 -8 610
Skatt 0 0 0 0
Periodens resultat -840 -1 916 -5 512 -8 610

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tkr 2012-12-31 2011-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 1 817 1 944
Materiella anläggningstillgångar 154 210
Finansiella anläggningstillgångar 19 135 19 024
Summa anläggningstillgångar 21 106 21 179
Kortfristiga fordringar 9 006 1 124
Likvida medel 392 946
Summa omsättningstillgångar 9 398 2 070
Summa tillgångar 30 504 23 249
Bundet eget kapital 5 585 5 182
Fritt eget kapital 7 511 1 170
Summa eget kapital 13 096 6 352
Långfristiga skulder  9 000 9 000
Kortfristiga skulder 8 408 7 897
Summa skulder  17 408 16 897
Summa eget kapital och skulder 30 504 23 249

Resultaträkning per verksamhetsområde

Koncernen i sammandrag, tkr Sverige Malta Lettland Övrigt* Summa
Jan-Dec 2012
Rörelsens intäkter
Intäkter från spelverksamheten 0 71 869 25 604 0 97 472
Övriga rörelseintäkter 5 848 3 844 545 -5 906 4 330
Summa rörelseintäkter 5 848 75 712 26 148 -5 906 101 803
Driftskostnader i spelverksamheten 0 -23 867 -4 274 0 -28 141
Bruttoresultat 5 848 51 845 21 875 -5 906 73 662
Övriga rörelsekostnader -8 484 -41 808 -14 903 5 906 -59 289
Rörelseresultat före avskrivningar -2 635 10 037 6 971 0 14 373
Avskrivningar och nedskrivningar -1 691 -2 478 -316 -1 025 -5 510
Rörelseresultat -4 326 7 559 6 655 -1 025 8 863
Resultat från finansiella poster -1 150 10 0 0 -1 141
Resultat efter finansiella poster -5 477 7 568 6 655 -1 025 7 722
Skatt och minoritet -16 -288 -731 -13 -1 048
Periodens resultat -5 493 7 280 5 925 -1 039 6 674

Balansräkning per verksamhetsområde

Koncernen i sammandrag, tkr Sverige Malta Lettland Övrigt Summa
2012-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar 34 873 8 771 15 102 -36 975 21 771
Omsättningstillgångar 14 281 32 987 7 980 -8 027 47 221
Summa tillgångar 49 153 41 758 23 082 -45 002 68 992
Eget kapital och skulder
Eget kapital 31 696 13 978 19 032 -36 988 27 718
Skulder 17 457 27 780 4 050 -8 014 41 274
Summa eget kapital och skulder 49 153 41 758 23 082 -45 002 68 992

Beskrivning av verksamhetsområden

”Sverige” utgörs av bolagen Nordic Leisure AB (publ) och Lifland Gaming AB.
”Malta” utgörs av Redbet Malta (Hldg) Ltd, Lifland Holding Ltd, Redbet Gaming Ltd och Red Sports Ltd.
”Lettland” utgörs av SIA Optibet.
*
”Övrigt” utgörs av elimineringar och koncernjusteringar.

Nordic Leisure AB (publ)
Moderbolaget Nordic Leisure AB äger och förvaltar bolag inom spelbranschen. Moderbolaget bedriver ingen egen spelverksamhet, utan all spelverksamhet bedrivs självständigt i koncernens dotterbolag. Nordic Leisure AB bedriver även utveckling av spelplattformen för Redbet.com, Whitebet.com och Heypoker.com.

Lifland Gaming AB
Lifland Gaming AB är ett ägarbolag för SIA Optibet och Lifland Holding Ltd.

Redbet Malta (Hldg) Ltd
Redbet Malta (Hldg) Ltd, med säte på Malta, är ett ägarbolag för Redbet Gaming Ltd.

Lifland Holding Ltd
Lifland Holding Ltd, med säte på Malta, är ett ägarbolag för Red Sports Ltd.

Redbet Gaming Ltd
Redbet Gaming Ltd, med säte på Malta, erbjuder casino, sportsbetting och poker på Internet under varumärkena Redbet, Heypoker, Whitebet och Total Poker. Bolaget innehar följande licenser, utfärdade och reglerade av Lotteries and Gaming Authority på Malta:

 • Class 1 on Class 4 license, operating on Net Entertainment Casino
 • Class 1 on Class 4 license, operating on Microgaming Casino
 • Class 2 license for the Redbet Sportsbook
 • Class 3 on Class 4 license, operating on Boss Media Malta Poker

Red Sports Ltd
Red Sports Ltd, med säte på Malta, erbjuder casino på Internet under varumärket Gold Club Casino. Bolaget innehar följande licens, utfärdad och reglerad av Lotteries and Gaming Authority på Malta:

 • Class 1 on Class 4 license, operating on Boss Media Malta Casino

SIA Optibet
SIA Optibet, med säte i Lettland, är sedan 1999 verksamt på den lokala vadslagningsmarknaden, i huvudsak inom sportsbetting. Verksamheten bedrivs dels via en kedja av spelbutiker som geografiskt täcker hela landet, och dels via Internet på Optibet.lv. Bolaget innehar nationella spellicenser för sportsbetting och onlinecasino utfärdade av Lettiska Finansministeriet.

Kommande informationstillfällen

Nordic Leisure lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Delårsrapport januari-mars 2013                                                                                  3 maj 2013

Årsstämma 2013                                                                                                       30 maj 2013

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 21 februari 2013

Jörgen Andersson
Styrelsens ordförande

Enar Bostedt
Styrelseledamot

Niklas Braathen
Styrelseledamot

Claes Hallén
Verkställande direktör
Styrelseledamot

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Claes Hallén
Verkställande direktör
Tel: 0706 99 60 99
E-post: [email protected]

Nordic Leisure AB:s (publ) dotterbolag erbjuder casino, sportspel och poker på Internet via redbet.com, optibet.lv, heypoker.com, whitebet.com, goldclubcasino.com och totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet driver även en kedja av spelbutiker i Lettland. Nordic Leisures aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, tel 08-503 015 50.

Nordic Leisure AB (publ)
Mäster Samuelsgatan 9
111 44 Stockholm
Sverige
E-post: [email protected]
Org nr: 556685-0755
Hemsida: nordicleisure.se


[1] Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Uppgifterna gäller koncernen om inte annat anges.
[2]
Med spelarinsättningar avses insättningar av kunder till koncernens spelverksamheter.
[3]
Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden. Det totala antalet aktiva spelarkonton inkluderar även spel med bonuspengar. Koncernens redovisning av aktiva spelarkonton kommer att ändras i samband med kvartalsrapporten för jan-mar 2013.

 
Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en bolagsgrupp som bedriver spelverksamhet via internet- och spelbutiker. Till koncernens varumärken hör redbet, whitebet, optibet, heypoker och goldclubcasino. Bolagsgruppen har operativa kontor i Riga och på Malta. Verksamheten bedrivs under nationella licenser. Moderbolagets kontor är beläget i Stockholm.

Nordic Leisures aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, tel 08-5030 1550.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick