Redbet Holding AB (publ) delårsrapport januari-mars 2012

2012-05-22

Ladda ner PDF

Första kvartalet januari-mars 2012

  • Rörelseintäkterna uppgick till 24,5 Mkr (17,2), en ökning med 42 procent jämfört med första kvartalet 2011.
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,6 Mkr (0,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,3 Mkr (0,6).
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,01 kr (0,02).
  • Spelarinsättningar uppgick till 91,4 Mkr (71,1), en ökning med 29 procent jämfört med första kvartalet 2011.
  • Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 315 519 (167 618). Antalet aktiva spelarkonton uppgick till 38 384 (20 636). Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Claes Hallén tillträdde i början av januari som ny tillförordnad ordförande i Redbet Holding AB under tiden fram till bolagsstämman i maj 2012. Claes har varit styrelsemedlem i bolaget sedan i maj 2011.
  • I januari emitterades 1 293 757 aktier som betalning för Heypoker-verksamheten som förvärvades i juli 2011. Betalningen utgjorde en del av köpeskillingen.
  • Andreas Helsing tillträdde i början av februari som ny CFO i Redbet Holding AB.
  • I mars lanserades en ny webbdesign för varumärket Optibet under www.optibet.lv.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Claes Hallén tar över VD-rollen i Redbet Holding AB i samband med årsstämman den 23 maj i år. Claes efterträder Jörgen Andersson som samtidigt föreslås inval i styrelsen i rollen som ny ordförande.

Jörgen Andersson, vd Redbet Holding AB:

Intäkterna uppgick till 24,5 Mkr under det första kvartalet, en ökning om 42 procent jämfört med samma period föregående år. I jämförelse med fjärde kvartalet 2011 ökade intäkterna med 2 procent. Intäkterna ökade inom casino och betting, medan pokerintäkterna sjönk. Både verksamheten på Malta (under varumärkena Redbet, Whitebet, Heypoker, Gold Club Casino och Total Poker) och verksam­heten i Lettland (under varumärket Optibet) ökade sina intäkter. Casino representerade 39 procent koncernens totala spelintäkter under perioden, medan betting stod för 32 procent och poker 29 procent. Casinointäkterna har ökat med 97 procent jämfört med samma period föregående år, medan ökningen för betting och poker var 32 procent respektive 3 procent.

Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar minskade med 0,9 Mkr under det första kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kostnadsreduktionen beror främst på att arbetet med att slutföra integratio­nen av Heypoker medförde högre kostnader under det fjärde kvartalet 2011.

Koncernens rörelseresultat för det första kvartalet blev en vinst om 2,1 Mkr före avskrivningar, medan vinsten efter avskrivningar låg på 0,6 Mkr. SIA Optibet i Lettland visade en vinst om 1,3 Mkr efter avskriv­ningar, medan bolagen på Malta visade en vinst om 0,8 Mkr efter avskrivningar.

Två år har gått sedan jag tillträdde som VD. Bolaget befann sig under 2010 i en mycket svår situation med fallande intäkter och kraftiga förluster. Bolaget har sedan dess genomgått stora förändringar och koncernens spelverksamheter är idag lönsamma och visar tillväxt. Mitt uppdrag med att omstrukturera bolaget är nu avslutat och det är dags för mig att kliva av som VD. Jag välkomnar Claes Hallén i rollen som ny VD och jag ser fram emot att fortsätta mitt engagemang i bolaget som styrelsemedlem.

Jag vill samtidigt passa på att tacka alla medarbetare och styrelsemedlemmar för deras mycket starka arbetsinsatser och passion för bolaget. En stark organisation, kombinerad med tillväxt i spelverksam­heterna och reducerade kostnader, ger bolaget goda förutsättningar att visa bra resultatutveckling framöver.

Perioden i siffror; 1 januari - 31 mars 2012

Intäkter

Under perioden januari-mars 2012 uppgick koncernens rörelseintäkter till 24,5 Mkr, en ökning med 42 procent i jämförelse med januari-mars 2011, då intäkterna uppgick till 17,2 Mkr. Intäkterna ökade med 2 procent i jämförelse med fjärde kvartalet 2011. I intäkterna för perioden ingick en övrig intäkt om 0,7 Mkr, relaterad till en reduktion av tidigare redovisade spelkostnader inom casino.

Resultat och kostnader

Under perioden januari-mars 2012 uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 17,8 Mkr (12,3) och rörelseresultatet till 0,6 Mkr (0,8). I jämförelse med kvartal 1, 2011 ökade brutto­resultatet med 5,5 Mkr medan rörelseresultatet försämrades med 0,3 Mkr. Rörelsekostnaderna minskade med 0,9 Mkr, motsvarande 5 procent, under årets första kvartal jämfört med föregående kvartal. Kostnadsreduktionen beror främst på att arbetet med att slutföra integrationen av Heypoker medförde högre kostnader under det fjärde kvartalet 2011. Under kvartalet aktive­rades system­utvecklingsarbete om 0,3 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 0,3 Mkr (0,6).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under kvartalet till 0,8 Mkr (0,9) och utgjordes av IT-utrustning och inventarier om 0,5 Mkr samt arbete aktiverat till den egna Redbet-plattformen om 0,3 Mkr.

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var 1,2 Mkr (-0,2). Det egna kapitalet uppgick till 12,0 Mkr (14,3) vilket mot­svarar ett eget kapital på 0,46 kr per aktie (0,55). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 24 procent (28). Likvida medel uppgick till 30,9 Mkr (36,6), varav 15,0 Mkr (15,4) utgjordes av klientmedel. Mot­svarande belopp 15,0 Mkr (15,4) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 16,0 Mkr (21,2).

Kunder

Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 315 519, en ökning med 9 procent jämfört med föregående kvartalsslut. Antalet aktiva spelar­konton under perioden uppgick till 38 384, en minskning med 23 procent jämfört med föregående kvartal. Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånaders­perioden. Spelarinsättningar uppgick till 91,4 Mkr, en minskning med 5 procent jämfört med före­gående kvartal.

Produkter

Casinospel stod för 39,1 procent (27,4) av spelintäkterna under tremånadersperioden. Betting represen­terade 31,6 procent (32,8) och poker 29,3 procent (39,8).

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs teknikutveckling och underhåll samt sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda till 97 (74), varav omkring en tredjedel är verksamma i dotterbolaget SIA Optibets offlineverksamhet (spelbutiker).

Transaktioner med närstående

Inga närståendetransaktioner har ägt rum under perioden. För övriga upplysningar om engagemang med närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2011.

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering innebär att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Den totala marknaden för spel på Internet förväntas fortsätta visa god tillväxt framöver då majoriteten av allt spelande fortfarande sker offline.

Koncernens tillväxtmöjligheter inom casino och betting är goda. Pokermarknaden förväntas visa svag eller negativ tillväxt, men konsolideringen inom spelbranschen öppnar möjlighet för koncernen att växa snabbare än marknaden.

Koncernens expansionssatsning bygger på både organisk tillväxt och förvärv. Det medför ett aktivt sökande efter förvärvsmöjligheter som öppnas upp genom konsolideringen inom spelbranschen, både i nya och existerande marknader.

Rättsliga tvister

Redbet Holding AB erhöll under andra kvartalet 2011 en stämning från Abbantina Malta Ltd rörande en fordran om cirka 800,000 EUR mot Redbet Ltd, ett tidigare dotterbolag som såldes i samband med avvecklingen av dess verksamhet i England i maj 2010. Redbet Holding AB bestrider ansvar för Abbantina Malta Ltd:s krav gentemot Redbet Ltd.

I övrigt finns det inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Årsstämma och årsredovisning

Redbet Holding AB:s årsstämma kommer att hållas den 23 maj i Stockholm. Årsredovisningen för 2011 finns tillgänglig företagets hemsida (www.redbetholding.se).

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitets­program. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Kostnader hänförliga till systemutveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras på egen rad i resultaträkningen. Avskrivningar görs över den förväntade nyttjandeperioden som bedömts vara 3 år.

Endast direkta utgifter för att förvärva kunddatabaser balanseras. Redovisat värde utgörs av anskaffnings­värdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjandeperiod. Bolagets bedömning är att kund­databaserna som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på 3 år.

Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband med företagsförvärv och består av synergieffekter. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjan­deperiod. Bolagets bedömning är att de övervärden som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjan­deperiod på minst 10 år.

Definitioner av nyckeltal

1. Spelarinsättningar (tkr)

Med spelarinsättningar avses insättningar av kunder till koncernens spelverksamheter.

2. Rörelsemarginal (%)

Periodens rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter för perioden.

3. Avkastning på eget kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

4. Avkastning på totalt kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital.

5. Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

6. Antal aktier efter utspädning

Antal aktier vid periodens slut ökat med det antal aktier som utestående optionsprogram, konvertibellån och aktieemission för genomfört förvärv maxi­malt kan komma att konverteras till;

Optionsprogram 1, TO1, ger innehavarna rätten att mel­lan den 1 januari 2013 och 30 juni 2013 teckna sammanlagt 783 355 aktier till kursen 10,63 kr.

Optionsprogram 2, TO2, som beslutades av bolagsstäm­man den 3 september 2010, ger innehavarna rätt att mellan den 1 juli 2012 och 31 december 2012 teckna sammanlagt högst 6 000 000 aktier till kursen 2,00 kr.

Konvertibelt företagslån om 9 MSEK till konverterings­kur­sen 1,50 kronor per aktie. Vid full teckning medförande 6 miljoner nya aktier ökas bolagets aktiekapital med 1 200 000 kronor.

Emission för betalning av den förvärvade Heypoker-verksamheten, omfattande mellan 1 293 757 och 2 193 757 aktier.

Emission för betalning av till samarbetspartner uppgående till 27 383 aktier.

7. Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

8. Resultat per aktie (kr)

Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.

9. Utdelning per aktie (kr)

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

Kommande informationstillfällen

Redbet lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Delårsrapport januari-juni 2012: 23 augusti 2012

Delårsrapport januari-september 2012: 22 november 2012

Bokslutskommuniké januari-december 2012: 21 februari 2013

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 22 maj 2012

Redbet Holdings dotterbolag erbjuder casino, odds och poker på Internet via www.redbet.com, www.optibet.lv, www.heypoker.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även odds offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.


Prenumerera på våra utskick