Redbet Holding AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011

2012-02-16

Ladda ner PDF

Fjärde kvartalet oktober-december 2011

 • Rörelseintäkterna uppgick till 24,1 Mkr (17,1), en ökning med 41 procent jämfört med fjärde kvartalet 2010.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,2 Mkr (0,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,4 Mkr (0,4).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,05 kr (0,02).
 • Spelarinsättningar uppgick till 95,7 Mkr (69,0), en ökning med 39 procent jämfört med fjärde kvartalet 2010.
 • Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 289 115 (155 127). Antalet aktiva spelarkonton uppgick till 49 604 (15 624). Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden.

Perioden januari-december 2011

 • Rörelseintäkterna uppgick till 77,8 Mkr (67,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,5 Mkr (-29,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,5 Mkr (-29,3).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,17 kr (-2,39).
 • Spelarinsättningar uppgick till 315,5 Mkr (263,9).
 • Styrelsen kommer föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2011 (0).
 • Koncernens likvida medel exklusive kundmedel uppgick vid periodens slut till 13,6 Mkr (22,0).
Väsentliga händelser under kvartalet
 • Nya Heypoker.com lanserades i början av november. Produktutbudet uppdaterades med ett nytt casino från Net Entertainment och en ny bettingprodukt baserad på Redbets egna plattform. Nya Heypoker.com har byggts på samma teknikplattform som Redbet.com och Whitebet.com, vilket medför ett förbättrat produktutbud och lägre kostnader genom skal­fördelar.
 • För att ge koncernens verksamhet i Baltikum och Östeuropa ökat fokus har en ny styrelse tillsatts i det helägda dotterbolaget Lifland Gaming AB (fd Redbet Incentive AB), bestående av Niklas Braathen, Claes Hallén och Michael Petterson.
 • Ägandet i den lettiska operatören SIA Optibet har i enlighet med ovanstående flyttats från Redbet Holding AB till Lifland Gaming AB.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
 • Claes Hallén tillträdde i början av januari som ny tillförordnad ordförande i Redbet Holding AB under tiden fram till bolagsstämman i maj 2012. Claes har varit styrelsemedlem i bolaget sedan i maj 2011.
 • Andreas Helsing tillträdde i början av februari som ny CFO i Redbet Holding AB och Marcel Asio tillträdde som CTO.
 • Janis Cimins tillträdde i januari som CTO i SIA Optibet.    
 • I januari emitterades 1 293 757 aktier som betalning för Heypoker-verksamheten som förvärvades i juli 2011. Betalningen utgjorde en del av den initiala köpeskillingen.

Jörgen Andersson, vd Redbet Holding AB:

Vår satsning på tillväxt fortsatte under det fjärde kvartalet med ökade investeringar i marknadsföring och förbättrade produkter. Annonsering online utökades, en ny TV-kampanj genomfördes i Sverige under varumärket Redbet och tillväxten genom affiliates fortsatte. Nyförvärvade Heypoker integrerades med Redbets plattform och nya Heypoker.com lanserades i början av november. Även Redbet.com fick en ny design. SIA Optibet lanserade greyhound-betting i ett par av bolagets spel­butiker i Lettland och tjänsten kommer att rullas ut i övriga spelbutiker under 2012.

Intäkterna uppgick till 24,1 Mkr under det fjärde kvartalet, en ökning om 41 procent jämfört med samma period föregående år. I jämförelse med tredje kvartalet ökade intäkterna med 15 procent. Intäkterna ökade inom casino och betting, medan pokerintäkterna i stort var oförändrade. Poker och casino representerade 35 procent vardera av koncernens totala spelintäkter under perioden, medan betting stod för 30 procent. Både verksamheten på Malta (under varumärkena Redbet, Whitebet, Heypoker, Gold Club Casino och Total Poker) och verksamheten i Lettland (under varumärket Optibet) ökade sina intäkter.

Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar ökade med 1,8 Mkr under det fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. Bakom kostnadsökningen ligger ökade marknadsföringskostnader om 1,2 Mkr samt ökade personalkostnader om 0,6 Mkr.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet blev en vinst om 0,4 Mkr före avskrivningar och en förlust om 1,2 Mkr efter avskrivningar. SIA Optibet i Lettland visade en vinst om 1,1 Mkr efter avskrivningar, medan bolagen på Malta visade en förlust om 0,4 Mkr efter avskrivningar. Förlusten i Malta-verksamheten beror på ökade marknadsföringskostnader samt engångskostnader relaterade till nyförvärvade Heypoker.

En tillbakablick på helåret 2011 visar att bolagets tillväxtsatsning har börjat ge resultat. Bolaget har under 2011 ökat investeringarna i marknadsföring, genomfört ett antal förvärv, stärkt marknads- och supportorganisationen samt förbättrat spelsajter och kunderbjudanden. Koncernens verksamheter på Malta och Lettland ökade båda markant sina intäkter, framför allt under andra halvåret. Tillväxten drevs av ökade intäkter inom casino och betting. Samtidigt var pokerintäkterna i stort sett oförändrade under 2011 jämfört med föregående år, med gjorda förvärv inräknade.

Marknaden för casino och betting förväntas visa fortsatt tillväxt under 2012, medan pokermarknaden förväntas fortsätta att visa svag utveckling. Bolagets beroende av poker har samtidigt minskat. Poker stod för omkring en tredjedel av koncernen totala intäkter under det fjärde kvartalet 2011, jämfört med nästan hälften av intäkterna under samma period föregående år. Med stärkta varumärken och förbättrade kunderbjudanden har bolaget goda förutsättningar att visa lönsam tillväxt under 2012.


Perioden i siffror; 1 oktober - 31 december 2011
Intäkter

Under perioden oktober-december 2011 uppgick koncernens rörelseintäkter till 24,1 Mkr, en ökning med 41 procent i jämförelse med oktober-december 2010, då intäkterna uppgick till 17,1 Mkr. Intäkterna ökade med 15 procent i jämförelse med årets tredje kvartal. Ökningen drevs bland annat av ökade investeringar i marknadsföring samt ökade intäkter från nyförvärvade Heypoker.

Resultat och kostnader

Under perioden oktober-december 2011 uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 16,9 Mkr (11,4) och rörelseresultatet till -1,2 Mkr (0,8). I jämförelse med kvartal 3, 2011 ökade brutto­resultatet med 2,4 Mkr medan rörelseresultatet förbättrades med 0,4 Mkr. Rörelsekostnaderna ökade med 1,8 Mkr, motsvarande 12 procent, under årets fjärde kvartal jämfört med föregående kvartal. Bakom kostnadsökningen ligger huvudsakligen ökade marknadsföringskostnader om 1,2 Mkr samt ökade personalkostnader om 0,6 Mkr. Under kvartalet aktive­rades systemutvecklingsarbete om 0,3 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till -1,4 Mkr (0,4).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under kvartalet till 0,5 Mkr (0,3) och utgjordes av IT-utrustning och inventarier om 0,2 Mkr samt arbete aktiverat till den egna Redbet-plattformen om 0,3 Mkr.

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var -2,6 Mkr (13,4). Det egna kapitalet uppgick till 9,5 Mkr (13,8) vilket mot­svarar ett eget kapital på 0,36 kr per aktie (0,54). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 18 procent (26). Likvida medel uppgick till 30,0 Mkr (37,0), varav 16,4 Mkr (15,0) utgjordes av klientmedel. Mot­svarande belopp 16,4 Mkr (15,0) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 13,6 Mkr (22,0).

Kunder

Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 289 115, en ökning med 10 procent jämfört med föregående kvartalsslut. Antalet aktiva spelarkonton under perioden uppgick till 49 604, en ökning med 28 procent jämfört med föregående kvartal. Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånaders­perioden. Spelarinsättningar uppgick till 95,7 Mkr, en ökning med 17 procent jämfört med föregående kvartal.

Produkter

Pokerspel stod för 34,5 procent (47,6) av spelintäkterna under tremånadersperioden. Casino represen­terade 35,3 procent (24,6) och betting 30,2 procent (27,9).

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs teknikutveckling och underhåll samt sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda till 91 (78), varav omkring hälften är verksamma i dotterbolaget SIA Optibets offlineverksamhet (spelbutiker).

Transaktioner med närstående

Inga närståendetransaktioner har ägt rum under perioden. För övriga upplysningar om engagemang med närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2010.

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering innebär att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Den totala marknaden för spel på Internet förväntas fortsätta visa god tillväxt framöver då majoriteten av allt spelande fortfarande sker offline.

Koncernens tillväxtmöjligheter inom casino och betting är goda. Pokermarknaden förväntas visa svag eller negativ tillväxt, men konsolideringen inom spelbranschen öppnar möjlighet för koncernen att växa snabbare än marknaden.

Koncernens expansionssatsning bygger på både organisk tillväxt och förvärv. Det medför ett aktivt sökande efter förvärvsmöjligheter som öppnas upp genom konsolideringen inom spelbranschen, både i nya och existerande marknader.

Rättsliga tvister

Redbet Holding AB har erhållit en stämning från Abbantina Malta Ltd rörande en fordran om cirka 800 000 EUR mot Redbet Ltd, ett tidigare dotterbolag som såldes i samband med avvecklingen av dess verksamhet i England i maj 2010. Redbet Holding AB bestrider ansvar för Abbantina Malta Ltd:s krav gentemot Redbet Ltd.

I övrigt finns det inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Årsstämma och årsredovisning

Redbet Holding AB:s årsstämma kommer att hållas den 23 maj i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast från och med den 9 maj 2012 på företagets hemsida (www.redbetholding.se).

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitets­program. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Kostnader hänförliga till systemutveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras på egen rad i resultaträkningen. Avskrivningar görs över den förväntade nyttjandeperioden som bedömts vara 36 månader.

Balansposten Goodwill utgörs av de tre spelverksamheter som förvärvats genom inkråmsförvärv under 2011; dvs. i4Poker, DoubleCardroom samt Heypoker, uppgående till sammanlagt 5,3 Mkr samt koncerngoodwill relaterat till förvärvet av SIA Optibet 4,8 Mkr år 2007. Inkråmsförvärv innebär att särskilda tillgångar viktiga för att driva en verksamhet tagits över. I de genomförda förvärven är kund­databaser och synergieffekterna av dessa de viktigaste tillgångarna. Endast de direkta utgifterna för att förvärva verksamheterna har balanserats, medan alla indirekta förvärvskostnader har belastat resultatet. Tillgångarna relaterade till inkråmsförvärven skrivs av över en period om 36 månader medan koncernredovisningsrelaterad goodwill avseende SIA Optibet skrivs av över 10 år.


Definitioner av nyckeltal

1. Spelarinsättningar (tkr)

Med spelarinsättningar avses insättningar av kunder till koncernens spelverksamheter.

2. Rörelsemarginal (%)

Periodens rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter för perioden.

3. Avkastning på eget kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

4. Avkastning på totalt kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital.

5. Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

6. Antal aktier efter utspädning

Antal aktier vid periodens slut ökat med det antal aktier som utestående optionsprogram, konvertibellån och aktieemission för genomfört förvärv maxi­malt kan komma att konverteras till;

Optionsprogram 1, TO1, ger innehavarna rätten att mel­lan den 1 januari 2013 och 30 juni 2013 teckna sammanlagt 783 355 aktier till kursen 10,63 kr.

Optionsprogram 2, TO2, som beslutades av bolagsstäm­man den 3 september 2010, ger innehavarna rätt att mellan den 1 juli 2012 och 31 december 2012 teckna sammanlagt högst 6 000 000 aktier till kursen 2,00 kr.

Konvertibelt företagslån om 9 MSEK till konverterings­kur­sen 1,50 kronor per aktie. Vid full teckning medförande 6 miljoner nya aktier ökas bolagets aktiekapital med 1 200 000 kronor.

Emission för betalning av den förvärvade Heypoker-verksamheten, omfattande mellan 1 293 757 och 2 193 757 aktier.

7. Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

8. Resultat per aktie (kr)

Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.

9. Utdelning per aktie (kr)

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.


Kommande informationstillfällen

Redbet lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Delårsrapport januari-mars 2012: 22 maj 2012

Årsstämma: 23 maj 2012


Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 16 februari 2012


Redbet Holding AB:s dotterbolag erbjuder casino, betting och poker på Internet via www.redbet.com, www.optibet.com, www.whitebet.com, www.heypoker.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även betting offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holding AB:s aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.

Prenumerera på våra utskick