Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-september 2012

2012-11-22

Ladda ner PDF

Tredje kvartalet juli-september 2012[1]

 • Rörelseintäkterna uppgick till 24,6 Mkr (21,0), en ökning med 17 procent jämfört med tredje kvartalet 2011.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,0 Mkr (-1,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,7 Mkr (-1,9).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,10 kr (-0,07).
 • Spelarinsättningar[2] uppgick till 95,9 Mkr (81,9), en ökning med 17 procent jämfört med tredje kvartalet 2011.
 • Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 370 368 (263 063). Antalet aktiva spelarkonton uppgick till 39 558[3] (38 846).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Koncernens moderbolag bytte firmanamn till Nordic Leisure AB.
 • Red Sports Ltd erhöll fullvärdig licens för att bedriva spel på Boss Media Malta Casino.
 • Redbet Gaming Ltd tecknade samarbetsavtal med casinoleverantören NYX Interactive.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • SIA Optibet lanserade casino från Microgaming på Optibet.lv.
 • SIA Optibet förvärvade fastighet om 1 200 m2i Riga, dit kontoret kommer att flyttas under året.
 • Redbet Gaming lanserade casino från Microgaming på Whitebet.com och Heypoker.com.
 • Redbet Gaming Ltd tecknade samarbetsavtal med casinoleverantören Betsoft Gaming.
 • Redbet Gaming Ltd utökade kundernas insättningsalternativ med betallösningen paysafecard.

Claes Hallén, vd Nordic Leisure AB:

Under det tredje kvartalet uppgick intäkterna till 24,6 Mkr, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med det tredje kvartalet 2011.

Vår målsättning är att driva tillväxt inom främst casino och betting. Vi har tecknat avtal med ytterligare två casinoleverantörer i form av Betsoft Gaming och NYX Interactive. Casinospel stod för 44,2 procent (34,2) av spelintäkterna under tremånadersperioden. Betting representerade 27,6 procent (25,3) och poker 28,2 procent (40,4).

Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar uppgick till 13,4 Mkr under det tredje kvartalet.

Koncernens rörelseresultat för det tredje kvartalet blev en vinst om 4,3 Mkr före avskrivningar, medan vinsten efter avskrivningar uppgick till 3,0 Mkr. Vårt lettiska bolag SIA Optibet visade en vinst om 1,6 Mkr efter avskrivningar, medan bolagen på Malta visade en vinst om 1,8 Mkr efter avskrivningar.

Pokernätverket IGT/Entraction kommer att stänga under december. Nytt avtal är redan signerat med Ongame som vi har som leverantör sedan tidigare i Whitebet samt Heypoker och nu även till Redbet.

Varumärket Optibet med nationell casinolicens i Lettland har under oktober startat sin verksamhet positivt med onlinecasino.

Jag har nu suttit som VD i koncernen med det nya namnet Nordic Leisure AB i drygt fem månader. Bolagets fokus ligger fortsatt på organisk tillväxt som löpande resulterar i ökat kundintag. Jag vill sätta ett stort tack till de medarbetare som finns inom bolagsgruppen och kan förnöjsamt konstatera att jag ser positivt på koncernens framtid i och med vår ökade konkurrenskraft.

Perioden i siffror; 1 juli - 30 september 2012

Intäkter

Under perioden juli-september 2012 uppgick koncernens rörelseintäkter till 24,6 Mkr, en ökning med 17 procent i jämförelse med juli-september 2011, då intäkterna uppgick till 21,0 Mkr. Intäkterna ökade marginellt i jämförelse med andra kvartalet 2012. Intäkterna från poker ökade medan intäkterna från casino och betting sjönk något under kvartalet.

Resultat och kostnader

Under perioden juli-september 2012 uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 17,7 Mkr (14,5) och rörelseresultatet till 3,0 Mkr (-1,6). I jämförelse med tredje kvartalet 2011 ökade brutto­resultatet med 3,1 Mkr och rörelseresultatet förbättrades med 4,6 Mkr. Rörelsekostnaderna minskade med 2,3 Mkr under årets andra kvartal jämfört med föregående kvartal. Under kvartalet aktive­rades system­utvecklingsarbete om 0,4 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 2,7 Mkr (-1,9).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under kvartalet till 0,7 Mkr (4,1) och utgjordes av IT-utrustning och inventarier om 0,3 Mkr samt arbete aktiverat till den egna spelplattformen om 0,4 Mkr.

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var 1,0 Mkr (-2,1). Det egna kapitalet uppgick till 15,1 Mkr (11,2) vilket mot­svarar ett eget kapital på 0,55 kr per aktie (0,43). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 30 procent (20). Likvida medel uppgick till 30,9 Mkr (33,5), varav 12,2 Mkr (18,4) utgjordes av klientmedel. Mot­svarande belopp 12,2 Mkr (18,4) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 18,7 Mkr (15,1).

Kunder

Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 370 368, en ökning med 7 procent jämfört med föregående kvartalsslut. Antalet aktiva spelar­konton under perioden uppgick till 39 558, en minskning med 9 procent jämfört med föregående kvartal. Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånaders­perioden. Spelarinsättningar uppgick till 95,9 Mkr, en ökning med 1 procent jämfört med före­gående kvartal.

Produkter

Casinospel stod för 44,2 procent (34,2) av spelintäkterna under tremånadersperioden. Betting represen­terade 27,6 procent (25,3) och poker 28,2 procent (40,4).

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs teknikutveckling och underhåll samt sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda till 95 (88), varav omkring en tredjedel är verksamma i dotterbolaget SIA Optibets offlineverksamhet (spelbutiker).

Transaktioner med närstående

Inga närståendetransaktioner har ägt rum under perioden. För övriga upplysningar om engagemang med närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2011.

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering innebär att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Den totala marknaden för spel på Internet förväntas fortsätta visa god tillväxt framöver då majoriteten av allt spelande fortfarande sker offline.

Koncernens tillväxtmöjligheter inom casino och betting är goda. Pokermarknaden förväntas visa svag eller negativ tillväxt, men konsolideringen inom spelbranschen öppnar möjlighet för koncernen att växa snabbare än marknaden.

Koncernens expansionssatsning bygger på organisk tillväxt. Det medför ett aktivt sökande efter nya kreativa marknadsföringsåtgärder.

Rättsliga tvister

Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitets­program. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Kostnader hänförliga till systemutveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras på egen rad i resultaträkningen. Avskrivningar görs över den förväntade nyttjandeperioden som bedömts vara 3 år.

Endast direkta utgifter för att förvärva kunddatabaser balanseras. Redovisat värde utgörs av anskaffnings­värdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjandeperiod. Bolagets bedömning är att kund­databaserna som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på 3 år.

Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband med företagsförvärv och består av synergieffekter. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjan­deperiod. Bolagets bedömning är att de övervärden som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjan­deperiod på minst 10 år.

Beskrivning av verksamhetsområden

”Sverige” utgörs av bolagen Nordic Leisure AB (publ) och Lifland Gaming AB.
”Malta” utgörs av Redbet Malta (Hldg) Ltd, Lifland Holding Ltd, Redbet Gaming Ltd och Red Sports Ltd.
”Lettland” utgörs av SIA Optibet.
”Övrigt” utgörs av elimineringar och koncernjusteringar.

Nordic Leisure AB (publ)
Moderbolaget Nordic Leisure AB äger och förvaltar bolag inom spelbranschen. Moderbolaget bedriver ingen egen spelverksamhet, utan all spelverksamhet bedrivs självständigt i koncernens dotterbolag. Nordic Leisure AB bedriver även utveckling av spelplattformen för Redbet.com, Whitebet.com och Heypoker.com.

Lifland Gaming AB
Lifland Gaming AB är ett ägarbolag för SIA Optibet och Lifland Holding Ltd.

Redbet Malta (Hldg) Ltd
Redbet Malta (Hldg) Ltd, med säte på Malta, är ett ägarbolag för Redbet Gaming Ltd.

Lifland Holding Ltd
Lifland Holding Ltd, med säte på Malta, är ett ägarbolag för Red Sports Ltd.

Redbet Gaming Ltd
Redbet Gaming Ltd, med säte på Malta, erbjuder casino, sportsbetting och poker på Internet under varumärkena Redbet, Heypoker, Whitebet och Total Poker. Bolaget innehar följande licenser, utfärdade och reglerade av Lotteries and Gaming Authority på Malta:

 • Class 1 on Class 4 license, operating on Net Entertainment Casino
 • Class 1 on Class 4 license, operating on Microgaming Casino
 • Class 3 on Class 4 license, operating on Entraction Network
 • Class 3 on Class 4 license, operating on Boss Media Malta Poker
 • Class 2 license for the Redbet Sportsbook

Red Sports Ltd
Red Sports Ltd, med säte på Malta, erbjuder casino på Internet under varumärket Gold Club Casino. Bolaget innehar följande licens, utfärdad och reglerad av Lotteries and Gaming Authority på Malta:

 • Class 1 on Class 4 license, operating on Boss Media Malta Casino

SIA Optibet
SIA Optibet, med säte i Lettland, är sedan 1999 verksamt på den lokala vadslagningsmarknaden, i huvudsak inom sportsbetting. Verksamheten bedrivs dels via en kedja av spelbutiker som geografiskt täcker hela landet, och dels via Internet på Optibet.lv. Bolaget innehar nationella spellicenser för sportsbetting och onlinecasino utfärdade av Lettiska Finansministeriet.

Kommande informationstillfällen

Nordic Leisure lämnar ekonomiska rapporter enligt följande

Bokslutskommuniké januari-december 2012:  21 februari 2013

Delårsrapport januari-mars 2013:  3 maj 2013

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 22 november 2012

Jörgen Andersson
Styrelsens ordförande

Enar Bostedt
Styrelseledamot

Niklas Braathen
Styrelseledamot

Claes Hallén
Verkställande direktör
Styrelseledamot

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Claes Hallén
Verkställande direktör
Tel: 0706 99 60 99
E-post: [email protected]

Nordic Leisure AB:s (publ) dotterbolag erbjuder casino, sportspel och poker på Internet via redbet.com, optibet.lv, heypoker.com, whitebet.com, goldclubcasino.com och totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet driver även en kedja av spelbutiker i Lettland. Nordic Leisures aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, tel 08-503 015 50.

Nordic Leisure AB (publ)
Mäster Samuelsgatan 9
111 44 Stockholm
Sverige
E-post: [email protected]
Org nr: 556685-0755
www.nordicleisure.se


[1] Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Uppgifterna gäller koncernen om inte annat anges.

[2] Med spelarinsättningar avses insättningar av kunder till koncernens spelverksamheter.

[3] Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden.

Prenumerera på våra utskick