Redbet Holding AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2012

2012-08-23

Ladda ner PDF

Andra kvartalet april-juni 2012[1]

 • Rörelseintäkterna uppgick till 24,5 Mkr (15,4), en ökning med 59 procent jämfört med andra kvartalet 2011.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 Mkr (-1,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,2 Mkr (-1,8).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,07).
 • Spelarinsättningar[2] uppgick till 95,0 Mkr (66,8), en ökning med 42 procent jämfört med andra kvartalet 2011.
 • Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 346 069 (198 274). Antalet aktiva spelarkonton uppgick till 43 376[3] (20 953).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Claes Hallén övertog VD-rollen i Redbet Holding AB i samband med årsstämman den 23 maj. Claes efterträdde Jörgen Andersson som samtidigt invaldes i styrelsen i rollen som ny ordförande.
 • Alexis Wicén tillträdde i juni som Acting Managing Director för dotterbolagen Redbet Malta (Hldg) Ltd och Redbet Gaming Ltd.
 • Årsstämman beslutade att förvärva firmanamn, registrerat varumärkes- och domännamn avseende namnet: "Nordic Leisure".
 • Redbet Holding AB förliktes med Abbantina Malta Ltd. Med uppgörelsen är parternas samtliga mellanhavanden reglerade och avslutade. Därmed finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden mot något bolag inom koncernen.
 • Redbet Gaming Ltd utökade sin portfölj av casinospel genom att integrera QuickFire från Microgaming. På sajten Redbet.com finns nu tre casinoalternativ för kunden; Casino Red, Casino Blue samt Live Casino.
 • På Redbet.com lanserades mobil casinotjänst för iPhone och iPad. Mobiltjänsten kommer att utökas under hösten.
 • Optibet.lv uppnådde i maj tiotusen registrerade kunder och omsättningen från onlinespel nådde ”all time high”.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Red Sports Ltd erhöll fullvärdig licens för att bedriva spel på Boss Media Malta Casino.

Resultatöversikt

Nyckeltal Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår
2012 2011 2012 2011 2011
Rörelseintäkter, Mkr 24,5 15,4 49,0 32,7 77,8
Bruttoresultat, Mkr 17,7 10,5 35,5 22,8 54,3
Rörelseresultat, Mkr 0,5 -1,6 1,1 -0,7 -3,5
Resultat efter skatt, Mkr 0,2 -1,8 0,5 -1,3 -4,5
Resultat efter skatt per aktie, kr 0,01 -0,07 0,02 -0,05 -0,17
Spelarinsättningar, Mkr 95,0 66,8 186,4 137,9 315,5
Antal spelarkonton 346 069 198 274 - -  289 115

[1] Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Uppgifterna gäller koncernen om inte annat anges.

[2] Med spelarinsättningar avses insättningar av kunder till koncernens spelverksamheter.

[3] Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden.

Claes Hallén, vd Redbet Holding AB:

Intäkterna uppgick till 24,5 Mkr under det andra kvartalet, en ökning om 59 procent jämfört med samma period föregående år. I jämförelse med första kvartalet 2012 var intäkterna i det närmaste oförändrade. Intäkterna från casino ökade, tack vare vår fokus och breddade produktutbud. Däremot sjönk intäkterna från betting och poker något. Intäkterna från verksamheten på Malta (under varumärkena Redbet, Whitebet, Heypoker, Gold Club Casino och Total Poker) minskade med en procent, medan intäkterna från verksamheten i Lettland (under varumärket Optibet) ökade med tre procent. Casino representerade 45,3 procent av koncernens totala spelintäkter under perioden, medan betting stod för 29,4 procent och poker 25,3 procent. Casinointäkterna har ökat med 138 procent jämfört med samma period föregående år, medan ökningen för betting och poker var 47 procent respektive 6 procent.

Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar minskade med 50 tkr under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal. Under andra kvartalet har vi även tagit kostnader av engångskaraktär avseende förlikning uppgående till 0,5 Mkr samt avgångsvederlag på 0,5 Mkr.

Koncernens rörelseresultat för det andra kvartalet blev en vinst om 2,0 Mkr före avskrivningar, medan vinsten efter avskrivningar låg på 0,5 Mkr. SIA Optibet i Lettland visade en vinst om 1,7 Mkr efter avskrivningar, medan bolagen på Malta visade en vinst om 1,4 Mkr efter avskrivningar.

Knappt ett och ett halvt år har gått sedan jag blev invald i styrelsen såsom ledamot och sedermera ordförande i Redbet Holding AB. Nu har jag innehaft VD-rollen i ungefär tre månader och kan förnöjsamt konstatera att bolaget besitter en hög personalkompetens. Tidigare VD fick hantera bolaget i en annan situation än den som vi har nu. Jag vill passa på att tacka Jörgen för hans arbete som VD och hälsa honom välkommen i sin roll såsom styrelsens ordförande.

Bolagets fokus ligger nu på organisk tillväxt som löpande resulterar i ökat kundintag som borgar för en positiv framtid för bolaget. Vårt produktutbud har stärkts och vi har idag ett starkt kunderbjudande, vilket gör oss mycket konkurrenskraftiga.

Perioden i siffror; 1 april - 30 juni 2012

Intäkter

Under perioden april-juni 2012 uppgick koncernens rörelseintäkter till 24,5 Mkr, en ökning med 59 procent i jämförelse med april-juni 2011, då intäkterna uppgick till 15,4 Mkr. Intäkterna var i det närmaste oförändrade i jämförelse med första kvartalet 2012. Intäkterna från casino ökade medan intäkterna från betting och poker sjönk under kvartalet.

Resultat och kostnader

Under perioden april-juni 2012 uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 17,7 Mkr (10,5) och rörelseresultatet till 0,5 Mkr (-1,6). I jämförelse med Kvartal 2, 2011 ökade brutto­resultatet med 7,3 Mkr och rörelseresultatet förbättrades med 2,1 Mkr. Rörelsekostnaderna minskade med 50 tkr under årets andra kvartal jämfört med föregående kvartal. Kvartalets resultat belastades av engångskostnader för frånträdande VD uppgående till 0,5 Mkr samt förlikningskostnader uppgående till 0,5 Mkr. Under kvartalet aktive­rades system­utvecklingsarbete om 0,2 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 Mkr (-1,8).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under kvartalet till 0,4 Mkr (0,5) och utgjordes av IT-utrustning och inventarier om 0,2 Mkr samt arbete aktiverat till den egna Redbet-plattformen om 0,2 Mkr.

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var 0,2 Mkr (-2,0). Det egna kapitalet uppgick till 12,1 Mkr (12,8) vilket mot­svarar ett eget kapital på 0,45 kr per aktie (0,49). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 23 procent (26). Likvida medel uppgick till 31,0 Mkr (35,3), varav 16,9 Mkr (16,4) utgjordes av klientmedel. Mot­svarande belopp 16,9 Mkr (16,4) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 14,0 Mkr (18,9).

Kunder

Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 346 069, en ökning med 10 procent jämfört med föregående kvartalsslut. Antalet aktiva spelar­konton under perioden uppgick till 43 376, en ökning med 13 procent jämfört med föregående kvartal. Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånaders­perioden. Spelarinsättningar uppgick till 95,0 Mkr, en ökning med 4 procent jämfört med före­gående kvartal.

Produkter

Casinospel stod för 45,3 procent (30,0) av spelintäkterna under tremånadersperioden. Betting represen­terade 29,4 procent (31,5) och poker 25,3 procent (38,5).

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs teknikutveckling och underhåll samt sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda till 93 (79), varav omkring en tredjedel är verksamma i dotterbolaget SIA Optibets offlineverksamhet (spelbutiker).

Transaktioner med närstående

Inga närståendetransaktioner har ägt rum under perioden. För övriga upplysningar om engagemang med närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2011.

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhantering innebär att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Den totala marknaden för spel på Internet förväntas fortsätta visa god tillväxt framöver då majoriteten av allt spelande fortfarande sker offline.

Koncernens tillväxtmöjligheter inom casino och betting är goda. Pokermarknaden förväntas visa svag eller negativ tillväxt, men konsolideringen inom spelbranschen öppnar möjlighet för koncernen att växa snabbare än marknaden.

Koncernens expansionssatsning bygger på både organisk tillväxt och förvärv. Det medför ett aktivt sökande efter affärsmöjligheter som öppnas upp genom konsolideringen inom spelbranschen, både i nya och existerande marknader.

Rättsliga tvister

Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitets­program. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Kostnader hänförliga till systemutveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras på egen rad i resultaträkningen. Avskrivningar görs över den förväntade nyttjandeperioden som bedömts vara 3 år.

Endast direkta utgifter för att förvärva kunddatabaser balanseras. Redovisat värde utgörs av anskaffnings­värdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjandeperiod. Bolagets bedömning är att kund­databaserna som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på 3 år.

Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband med företagsförvärv och består av synergieffekter. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjan­deperiod. Bolagets bedömning är att de övervärden som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjan­deperiod på minst 10 år.

Kommande informationstillfällen

Redbet lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Delårsrapport januari-september 2012: 22 november 2012

Bokslutskommuniké januari-december 2012: 21 februari 2013

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 23 augusti 2012

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Claes Hallén
Verkställande direktör
Tel: 0706 99 60 99
E-post: [email protected]

www.redbetholding.se

Om Redbet
Redbet Holdings dotterbolag erbjuder casino, sportspel och poker på Internet via www.redbet.com, www.optibet.lv, www.heypoker.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även sportspel offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, tel 08-5030 1550.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick