Redbet Holding AB (publ) delårsrapport januari-september 2011

2011-11-03

Ladda ner PDF
Tredje kvartalet juli-september 2011
  • Rörelseintäkterna uppgick till 21,0 Mkr (14,3 Mkr kv 3, 2010), en ökning med 47 procent jämfört med tredje kvartalet 2010.
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,6 Mkr (-4,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,9 Mkr (-4,2).
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,40).
  • Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 263 063 (148 931). Antalet aktiva spelarkonton uppgick till 38 846 (11 170). Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under en tremånadersperiod.
Väsentliga händelser under kvartalet
  • Malta-baserade Redbet Gaming Ltd har genom en inkråmsaffär i juli förvärvat Heypoker, en spelverksamhet fokuserad på Skandinavien och Östeuropa. I affären ingår bland annat spelsajten Heypoker.com och dess kundbas med omkring 37 000 registrerade kunder. Heypoker.com ingår i Ongame Networks. Köpeskillingen består av en kontantdel samt aktier i Redbet Holding AB.
  • Optibet öppnade två nya spelbutiker i Lettland under det tredje kvartalet. Totalt har Optibet nu tjugo spelbutiker i Lettland, samtidigt som bolaget även erbjuder betting online genom Optibet.com.
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Nya Heypoker.com lanserades i början av november. Produktutbudet har uppdaterats med ett nytt casino från Net Entertainment och en ny bettingprodukt baserad på Redbets egna plattform. Nya Heypoker.com har byggts på samma teknikplattform som Redbet.com och Whitebet.com, vilket medför ett förbättrat produktutbud och lägre kostnader genom skalfördelar. 

Jörgen Andersson, vd Redbet Holding AB:

Vi har under det tredje kvartalet ökat takten i vår satsning på tillväxt, både genom förvärv och ökade investeringar i marknadsföring. I juli förvärvades Heypoker, en spelverksamhet fokuserad på Skandinavien och Östeuropa. I september genomfördes en TV-kampanj i Sverige under varumärket Redbet, vilket resulterade i en kraftig ökning av antalet nya kunder. Vidare öppnade Optibet två nya spelbutiker i Lettland och utökade samtidigt investeringarna i marknadsföring.

Intäkterna uppgick till 21,0 Mkr under det tredje kvartalet, en ökning om 47 procent jämfört med samma period förra året (ökning om 34 procent exklusive Heypoker). I jämförelse med andra kvartalet i år ökade intäkterna med 36 procent (ökning om 24 procent exklusive Heypoker). Intäkterna ökade inom samtliga produktområden. Poker representerade 40 procent av koncernens totala spelintäkter under perioden, medan casino och betting stod för 34 respektive 25 procent. Både verksamheten på Malta (under varumärkena Redbet, Whitebet, Heypoker, Gold Club Casino och Total Poker) och verksamheten i Lettland (under varumärket Optibet) ökade. Ökningen i Lettland drevs främst av Optibets online-verksamhet, vilken representerade 43 procent av de totala intäkterna i Lettland under det tredje kvartalet medan spelbutikerna representerade 57 procent.

Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar ökade med 3,7 Mkr under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Bakom kostnadsökningen ligger huvudsakligen ökade marknadsföringskostnader om 2,0 Mkr samt kostnader relaterade till förvärvet av Heypoker.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet blev en förlust om 0,3 Mkr före avskrivningar och en förlust om 1,6 Mkr efter avskrivningar. Förlusten beror främst på ökade kostnader för Malta-verksamheten relaterade till marknadsföring och förvärvet av Heypoker. Verksamheten i Lettland visar fortsatt god lönsamhet, med en vinst för det tredje kvartalet om 0,9 Mkr efter avskrivningar.

Investeringarna i ökad marknadsföring och förvärv har resulterat i ökade intäkter under perioden och dessa satsningar förväntas ge en betydande effekt på lönsamheten framöver. Tillströmningen av nya kunder har ökat markant. Vidare har ny Heypoker-sajt just lanserats, baserad på samma teknikplattform som Redbet.com och Whitebet.com. Bolaget kan därigenom erbjuda Heypokers kunder ett mer attraktivt produktutbud och samtidigt reducera kostnaderna genom att utnyttja synergier med bolagets övriga verksamheter. I Lettland pågår samtidigt en rad viktiga projekt som kommer att stärka Optibets verksamhet ytterligare.

Perioden i siffror; 1 juli - 30 september 2011

Intäkter

Under perioden juli-september 2011 uppgick koncernens rörelseintäkter till 21,0 Mkr, en ökning med 47 procent i jämförelse med juli-september 2010, då intäkterna uppgick till 14,3 Mkr. Intäkterna ökade med 36 procent i jämförelse med årets andra kvartal. I ökningen ingår intäkter från nyförvärvade Heypoker. Ökningen är även en följd av ökade investeringar i marknadsföring.

Resultat och kostnader

Under perioden juli-september 2011 uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 14,5 Mkr (9,4) och rörelseresultatet till -1,6 Mkr (-4,1). I jämförelse med kvartal 2, 2011 ökade brutto­resultatet med 4,1 Mkr medan rörelseresultatet var oförändrat på 1,6 Mkr. Rörelsekostnaderna ökade med 3,7 Mkr, motsvarande 33 procent, under årets tredje kvartal jämfört med föregående kvartal. Bakom kostnadsökningen ligger huvudsakligen ökade marknadsföringskostnader om 2,0 Mkr samt kostnader hänförliga till förvärvet av Heypoker-verksamheten om 0,9 Mkr. Under kvartalet aktive­rades systemutvecklingsarbete om 0,3 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 Mkr (-4,2).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under kvartalet till 6,6 Mkr (0,01) och utgjordes framför allt av den förvärvade Heypoker-verksamheten med en initial köpeskilling om 5,8 Mkr, varav 2,5 Mkr av köpeskillingen återstår att betala med emitterade aktier. Utöver den initiala köpeskillingen kan en resultatbaserad tilläggsköpeskilling tillkomma med maximalt 900.000 nyemitterade Redbet aktier. Tilläggsköpeskillingen bestäms av Heypokerverksamhetens resultat fram till och med den 31 mars, 2012.

Övriga investeringar utgörs av IT-utrustning om 0,5 Mkr samt arbete aktiverat till den egna Redbet-plattformen om 0,3 Mkr.

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var -2,1 Mkr (-5,7). Det egna kapitalet uppgick till 11,2 Mkr (4,8) vilket mot­svarar ett eget kapital på 0,43 kr per aktie (0,47). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 20 procent (11). Likvida medel uppgick till 33,5 Mkr (24,4), varav 18,4 Mkr (18,8) utgjordes av klientmedel. Mot­svarande belopp 18,4 Mkr (18,8) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 15,1 Mkr (5,6).

Kunder

Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 263 063, en ökning med 33 procent jämfört med föregående kvartalsslut. Antalet aktiva spelarkonton under perioden uppgick till 38 846, en ökning med 85 procent jämfört med föregående kvartal. Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånaders­perioden.

Produkter

Pokerspel stod för 40,4 procent (49,4) av spelintäkterna under tremånadersperioden. Casino represen­terade 34,2 procent (17,1) och betting 25,3 procent (33,5).

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs teknikutveckling och underhåll samt sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda till 88 (72), varav omkring hälften är verksamma i dotterbolaget SIA Optibets offlineverksamhet (spelbutiker).

Transaktioner med närstående

Inga närståendetransaktioner har ägt rum under perioden. För övriga upplysningar om engagemang med närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2010.

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhan­tering innebär att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Den totala marknaden för spel på Internet förväntas fortsätta visa god tillväxt framöver då majoriteten av allt spelande fortfarande sker offline.

Koncernens tillväxtmöjligheter inom casino och betting är goda. Pokermarknaden förväntas visa låg tillväxt, men konsolideringen inom spelbranschen öppnar möjlighet för koncernen att växa snabbare än marknaden.

Koncernens expansionssatsning bygger på både organisk tillväxt och förvärv. Det medför ett aktivt sökande efter förvärvsmöjligheter som öppnas upp genom konsolideringen inom spelbranschen, både i nya och existerande marknader.

Rättsliga tvister

Redbet Holding AB har erhållit en stämning från Abbantina Malta Ltd rörande en fordran om cirka 800 000 EUR mot Redbet Ltd, ett tidigare dotterbolag som såldes i samband med avvecklingen av dess verksamhet i England i maj 2010. Redbet Holding AB bestrider ansvar för Abbantina Malta Ltd:s krav gentemot Redbet Ltd.

I övrigt finns det inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokförings­nämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitets­program. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Kostnader hänförliga till systemutveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras på egen rad i resultaträkningen. Avskrivningar görs över den förväntade nyttjandeperioden som bedömts vara 36 månader.

Balansposten Varumärken och kunddatabaser utgörs av de tre spelverksamheter som förvärvats genom inkråmsförvärv under 2011, dvs. i4Poker, DoubleCardroom samt Heypoker. Inkråmsförvärv innebär att särskilda tillgångar viktiga för att driva en verksamhet tagits över. I de genomförda förvärven är kunddatabaser, domännamn och varumärken de viktigaste tillgångarna. Endast de direkta utgifterna för att förvärva verksamheterna har balanserats, och alla indirekta förvärvskostnader har belastat resultatet. Tillgångarna skrivs av över en period om 36 månader.

Definitioner av nyckeltal

1. Rörelsemarginal (%)

Periodens rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter för perioden.

2. Avkastning på eget kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

3. Avkastning på totalt kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital.

4. Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

5. Antal aktier efter utspädning

Antal aktier vid periodens slut ökat med det antal aktier som utestående optionsprogram och konvertibellån maxi­malt kan komma att konverteras till;

Optionsprogram 1, TO1, ger innehavarna rätten att mel­lan den 1 januari 2013 och 30 juni 2013 teckna sammanlagt 783 355 aktier till kursen 10,63 kr.

Optionsprogram 2, TO2, som beslutades av bolagsstäm­man den 3 september 2010, ger innehavarna rätt att mellan den 1 juli 2012 och 31 december 2012 teckna sammanlagt högst 6 000 000 aktier till kursen 2,00 kr.

Konvertibelt företagslån om 9 MSEK till konverteringskur­sen 1,50 kronor per aktie. Vid full teckning medförande 6 miljoner nya aktier ökas bolagets aktiekapital med 1 200 000 kronor.

6. Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

7. Resultat per aktie (kr)

Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.

8. Utdelning (kr)

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

Kommande informationstillfällen

Redbet lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Bokslutskommuniké januari-december 2011: 16 februari 2012

Delårsrapport januari-mars 2012: 2 maj 2012


Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 3 november 2011Redbet Holding AB:s dotterbolag erbjuder poker, casino och betting på Internet via www.redbet.com, www.optibet.com, www.whitebet.com, www.heypoker.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även betting offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holding AB:s aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.

Prenumerera på våra utskick