Redbet Holding AB (publ) delårsrapport januari-juni 2011

2011-08-25

Ladda ner PDF

Andra kvartalet april-juni 2011

  • Rörelseintäkterna uppgick till 15,4 Mkr (16,5 kv 2, 2010), en minskning med 6,7 procent jämfört med samma period föregående år. I jämförelse med det första kvartalet 2011 minskade intäkterna med 10,4 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,6 Mkr (-16,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,8 Mkr (-18,3).
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,07 kr (-1,77).
  • Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 198 274 (128 900). Antalet aktiva spelarkonton uppgick till 20 953 (17 267). Med aktiva spelkonton avses konton med spelaktivitet under en tremånadersperiod.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Nya Whitebet.com lanserades. Whitebet.com ingår i Ongame Networks, ett av världens största pokernätverk. Produktutbudet har uppdaterats med sportsbetting och ett nytt casino. Whitebet.com har byggts på samma teknikplattform som Redbet.com, vilket medför ett förbättrat produktutbud och lägre kostnader genom skalfördelar.
  • Utbudet av livebetting utökades med ishockey genom Redbet.com och Whitebet.com i samband med VM.
  • Spelverksamheterna i4poker.com och DoubleCardrooms.com, vilka förvärvades i mars 2011, integrerades med Redbet.com.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Redbet Gaming Ltd har genom en inkråmsaffär i juli förvärvat Heypoker, en spelverksamhet fokuserad på Skandinavien och Östeuropa. I affären ingår bland annat spelsajten Heypoker.com och dess kundbas med omkring 37 000 registrerade kunder. Heypoker.com ingår i Ongame Networks. Köpeskillingen består av en kontantdel samt aktier i Redbet Holding AB (publ). Antalet aktier som ges ut i betalning bestäms av resultatet för Heypoker fram till och med mars nästa år.

Jörgen Andersson, vd Redbet Holding AB (publ):

Rörelseresultatet för det andra kvartalet blev en förlust om 1,6 Mkr. Förlusten beror huvudsakligen på en naturlig säsongsvariation med lägre aktivitet under sommaren. I resultatet ingår engångskostnader om 0,6 Mkr och resultatet tyngdes även av en minskad spelmarginal inom Gold Club Casino. I stora drag fortsatte dock verksamheten att utvecklas enligt plan.

Intäkterna uppgick till 15,4 Mkr under det andra kvartalet, en minskning om 10 procent jämfört med föregående kvartal. Minskningen är en följd av lägre aktivitetsnivå under sommaren bland poker- och bettingkunderna, samt lägre spelmarginal inom Gold Club Casino. Intäkterna från casino fortsatte däremot att öka genom övriga varumärken. Poker representerade 38 procent av koncernens totala spelintäkter under perioden, medan betting och casino stod för 32 respektive 30 procent. Antalet aktiva kunder ökade med två procent jämfört med föregående kvartal.

Rörelsekostnaderna ökade med 0,5 Mkr, motsvarande fem procent, under årets första kvartal jämfört med föregående kvartal. Bakom kostnadsökningen ligger huvudsakligen ökade personalkostnader. Som del av bolagets tillväxtsatsning har bolaget stärkt organisationen inom produktutveckling, marknadsföring och kundsupport.

En ny och förbättrad sajt för varumärket Whitebet lanserades i april, vilket har resulterat i ökade intäkter för Whitebet. Genom utökade utvecklingsresurser kommer bolaget att i snabbare takt kunna genomföra fortsatta förbättringar av produktportföljen.

Med en stärkt organisation och utökad marknadsföringsbudget står bolaget väl rustat för att växa under hösten och framöver. För att påskynda tillväxten har vi genomfört ytterligare ett förvärv under sommaren. I juli förvärvades Heypoker, en spelverksamhet med 37 000 registrerade kunder huvudsakligen i Skandinavien och Östeuropa. Genom förvärvet av Heypoker kommer Redbet att öka sina intäkter och förbättra lönsamheten.

Perioden i siffror; 1 april - 30 juni 2011

Intäkter

Under perioden april-juni 2011 uppgick koncernens rörelseintäkter till 15,4 Mkr, en minskning med 6,7 procent i jämförelse med april-juni 2010, då intäkterna uppgick till 16,5 Mkr. Intäkterna minskade med 10,4 procent i jämförelse med årets första kvartal. Minskningen är en följd av lägre aktivitetsnivå under sommaren bland poker- och bettingkunderna, samt lägre spelmarginal inom Gold Club Casino. Intäkterna från casino fortsatte däremot att öka genom övriga varumärken.

Resultat och kostnader

Under perioden april-juni 2011 uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 10,5 Mkr (10,6) och rörelseresultatet till -1,6 Mkr (-16,0). I jämförelse med kvartal 1, 2011 minskade brutto­resultatet med 1,9 Mkr och rörelseresultatet med 2,4 Mkr. Rörelsekostnaderna ökade med 0,5 Mkr, eller fem procent, under årets första kvartal jämfört med föregående kvartal. Bakom kostnadsökningen ligger huvudsakligen ökade personalkostnader. Som del av bolagets tillväxtsatsning har bolaget stärkt organisationen inom produktutveckling, marknadsföring och kundsupport. Under kvartalet aktive­rades systemutvecklingsarbete om 289 Tkr.

Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 Mkr (-18,3).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under perioden april-juni 2011 till 0,5 Mkr (0,06). Investering­arna avser framförallt utveckling av den egna Redbet-plattformen samt IT-utrustning.

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var -2,0 Mkr (-14,3). Det egna kapitalet uppgick till 12,8 Mkr (9,3) vilket mot­svarar ett eget kapital på 0,49 kr per aktie (0,90). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 26 procent (17). Likvida medel uppgick till 35,3 Mkr (31,2), varav 16,4 Mkr (23,9) utgjordes av klientmedel. Mot­svarande belopp 16,4 Mkr (23,9) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 18,9 Mkr (7,3).

Kunder

Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 198 274, en ökning med fyra procent jämfört med föregående kvartalsslut, inklusive i4poker och DoubleCardrooms, vilka förvärvades i mars 2011. DoubleCardrooms och i4poker och hade totalt ca 24 000 registrerade spelarkonton vid föregående kvartalsslut.

Antalet aktiva spelarkonton under perioden uppgick till 20 953, en ökning med två procent jämfört med föregående kvartal. Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånaders­perioden.

Produkter

Pokerspel stod för 38,5 procent (53,0) av spelintäkterna under tremånadersperioden. Casino represen­terade 30,0 procent (18,0) och sportsbetting 31,5 procent (28,9).

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs teknikutveckling och underhåll samt sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda till 79 (77), varav omkring hälften är verksamma i dotterbolaget SIA Optibets offlineverksamhet (spelbutiker).

Transaktioner med närstående

Inga närståendetransaktioner har ägt rum under perioden. För övriga upplysningar om engagemang med närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2010.

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhan­terings­policy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Den totala marknaden för spel på Internet förväntas fortsätta visa god tillväxt framöver då majoriteten av allt spelande fortfarande sker offline.

Koncernens tillväxtmöjligheter inom casino och betting är goda. Pokermarknaden förväntas visa låg tillväxt, men konsolideringen inom spelbranschen öppnar möjlighet för koncernen att växa snabbare än marknaden.

Koncernens expansionssatsning bygger på både organisk tillväxt och förvärv. Det medför ett aktivt sökande efter förvärvsmöjligheter som öppnas upp genom konsolideringen inom spelbranschen, både i nya och existerande marknader.

Rättsliga tvister

Redbet Holding AB (publ) har erhållit en stämning från Abbantina Malta Ltd rörande en fordran om cirka 800 000 EUR mot Redbet Ltd, ett tidigare dotterbolag som såldes i samband med avvecklingen av dess verksamhet i England i maj 2010. Redbet Holding AB bestrider ansvar för Abbantina Malta Ltd:s krav gentemot Redbet Ltd.

I övrigt finns det inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokförings­nämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitets­program. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Kostnader hänförliga till utveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras öppet på egen rad i resultaträkningen.

Definitioner av nyckeltal

1. Rörelsemarginal (%)

Periodens rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter för perioden.

2. Avkastning på eget kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

3. Avkastning på totalt kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital.

4. Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

5. Antal aktier efter utspädning

Antal aktier vid periodens slut ökat med det antal aktier som utestående optionsprogram och konvertibellån maxi­malt kan komma att konverteras till;

Optionsprogram 1, TO1, ger innehavarna rätten att mel­lan den 1 januari 2013 och 30 juni 2013 teckna sammanlagt 783 355 aktier till kursen 10,63 kr.

Optionsprogram 2, TO2, som beslutades av bolagsstäm­man den 3 september 2010, ger innehavarna rätt att mellan den 1 juli 2012 och 31 december 2012 teckna sammanlagt högst 6 000 000 aktier till kursen 2,00 kr.

Konvertibelt företagslån om 9 MSEK till konverteringskur­sen 1,50 kronor per aktie. Vid full teckning medförande 6 miljoner nya aktier ökas bolagets aktiekapital med 1 200 000 kronor.

6. Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

7. Resultat per aktie (kr)

Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.

8. Utdelning (kr)

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

Kommande informationstillfällen

Redbet lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Delårsrapport januari-september 2011: 3 november 2011

Bokslutskommuniké januari-december 2011: 16 februari 2012

Delårsrapport januari-mars 2012: 2 maj 2012

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 25 augusti 2011

Redbet Holding AB:s dotterbolag erbjuder poker, casino och betting på Internet via www.redbet.com, www.optibet.com, www.whitebet.com, www.heypoker.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även betting offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holding AB:s aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.

Prenumerera på våra utskick