Redbet Holding AB (publ) delårsrapport januari-mars 2011

2011-05-12

Ladda ner PDF

Första kvartalet januari-mars 2011

 • Rörelseintäkterna uppgick till 17,2 Mkr (19,1 kv1, 2010), en minskning med tio procent. Jämfört med det fjärde kvartalet 2010 ökade intäkterna med en procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,8 Mkr (-7,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,6 Mkr (-7,3)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,02 kr (-0,71)
 • Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 167 618 (167 483). Antal spelarkonton vid periodens slut exkluderar i4poker och DoubleCardrooms, vilka förvärvades i mars 2011. Antal spelarkonton vid 2010-03-31 inkluderar Mingelbingo, vilken avvecklades under andra kvartalet 2010. Mingelbingo hade ca 18 000 spelarkonton vid avvecklingen. 
 • Antalet aktiva spelarkonton uppgick till 20 636 (13 494). Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under en tremånadersperiod. Antal aktiva spelarkonton under perioden exkluderar i4poker och DoubleCardrooms.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Redbet Gaming Ltd har genom inkråmsaffärer förvärvat två spelverksamheter, i4poker och DoubleCardrooms, i mars 2011. Genom förvärvet av i4poker stärker Redbet sin position i Öst­europa, framför allt i Polen, Ungern och Bulgarien. DoubleCardrooms är fokuserad på den skandi­naviska marknaden. Förvärven av i4poker och DoubleCardrooms är en del av Bolagets tillväxt­satsning.
 • Redbet Gaming Ltd ökade investeringarna i marknadsföring under perioden, vilket resulterade i ett ökat antal nyregistrerade och aktiva kunder.
 • En fusion mellan Redbet Holding AB (publ) och Redbet Technology AB slutfördes i januari 2011 i syfte att uppnå kostnads­besparingar och en mer enhetlig organisation.
 • John Ekman lämnade av tidsskäl uppdraget som styrelse­ledamot i Redbet Holding AB i mars 2011.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Nya Whitebet.com lanserades. Whitebet.com ingår i Ongame Networks, ett av världens största pokernätverk. Produktutbudet har uppdaterats med sportsbetting och ett nytt casino. Whitebet.com har byggts på samma teknikplattform som Redbet.com, vilket medför ett förbättrat produktutbud och lägre kostnader.
 • Utbudet av livebetting utökades med ishockey genom Redbet.com och Whitebet.com i samband med VM.
 •  

Jörgen Andersson, vd Redbet Holding AB:

Verksamheten har fortsatt att utvecklas stabilt och rörelseresultatet för årets första kvartal blev en vinst om 848 Tkr. Resultatet ökade med tio procent jämfört med föregående kvartal.

Intäkterna uppgick till 17,2 Mkr under det första kvartalet, vilket innebar en ökning om en procent jämfört med föregående kvartal. Tillväxten begränsades av minskade intäkter inom poker, medan sportsbetting och casino visade god tillväxt. Poker representerade 40 procent av de totala spelintäkterna under perioden, jämfört med 57 procent under samma period föregående år. Sportsbetting och casino stod för 33 respektive 27 procent, jämfört med 18 respektive 25 procent under samma period föregående år. Bolagets beroende av pokermarknaden har därmed minskat under det gångna året och intäktsfördelningen per produkt är mer balanserad idag. Antalet aktiva kunder exklusive gjorda förvärv ökade med 32 procent jämfört med föregående kvartal, vilket främst drevs av ökat intag av nya kunder genom ökad marknads­föring.

Bruttoresultatet uppgick till 12,3 Mkr under det första kvartalet, vilket innebar en ökning om 0,9 Mkr, eller åtta procent, jämfört med föregående kvartal. Bruttomarginalen (bruttoresultatets andel av intäkt­erna) ökade från 67 till 72 procent, vilket främst drevs av ökade intäkter inom sportsbetting. Bolaget har egna system inom sportsbetting och marginalerna är därför högre för detta produktområde jämfört med övriga produkter.

Rörelsekostnaderna ökade med 0,8 Mkr, eller åtta procent, under årets första kvartal jämfört med före­gående kvartal. Bakom kostnadsökningen ligger huvudsakligen ökade marknadsföringskostnader, vilket är en viktig del av vår tillväxtsatsning. Bolaget har i övrigt nått en stabil kostnadsnivå efter det gångna årets åtgärdsprogram.

Arbetet med att förbättra våra produkter och marknadserbjudanden har fortsatt. En ny och förbättrad sajt har lanserats för ett av våra varumärken, Whitebet, och nya sajter planeras även för varumärkena Optibet, Gold Club Casino och Total Poker. Vi har även introducerat livebetting för ishockey genom varumärkena Redbet och Whitebet i samband med VM.

Vår tillväxtsatsning utgörs av både organisk tillväxt och förvärv. Vi genomförde två förvärv under det första kvartalet och vi letar aktivt efter ytterligare förvärvsmöjligheter som öppnas upp genom konsoli­deringen av spelmarknaden.


Perioden i siffror; 1 januari - 31 mars 2011

Intäkter

Under perioden januari-mars 2011 uppgick koncernens rörelseintäkter till 17,2 Mkr, en minskning med tio procent i jämförelse med januari-mars 2010, då intäkterna uppgick till 19,1 Mkr. Jämfört med det fjärde kvartalet 2010 ökade intäkterna med en procent.

Bolagets intäkter uppvisade en fallande trend under 2009 och första halvan av 2010. Nedgången bröts i mitten av kvartal 3 2010 och Bolaget har sedan dess uppvisat ökade intäkter.

Resultat och kostnader

Under perioden januari-mars 2011 uppgick bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) till 12,3 Mkr (12,6) och rörelseresultatet till 0,8 Mkr (-7,5). I jämförelse med kvartal 4, 2010 ökade brutto­resultatet med 0,9 Mkr och rörelseresultatet med 78 Tkr. Att högre rörelsekostnader redovisas jmf med kvartal 4, 2010 beror på ökade marknadsföringskostnader, +0,6 Mkr, samt på de positiva effek­terna från engångsposter om 0,3 Mkr som redovisades under kvartal 4, 2010. Under kvartalet aktive­rades utvecklingsarbete avseende nya Whitebet.com för 226 Tkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 0,6 Mkr (-7,3).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under perioden januari-mars 2011 till 0,9 Mkr (1,2). Investering­arna avser framförallt den initiala köpeskillingen för de förvärvade verksamheterna i4Poker och DoubleCardrooms samt utvecklingsarbetet med Whitebet.com. Den resterande köpeskillingen för de båda förvärven utgörs av vinstdelning under en avtalad period.

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var -0,2 Mkr (-12,0). Det egna kapitalet uppgick till 14,3 Mkr (27,9) vilket mot­svarar ett eget kapital på 0,55 kr per aktie (2,70). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 28 procent (34). Likvida medel uppgick till 36,6 Mkr (46,4), varav 15,4 Mkr (30,6) utgjordes av klientmedel. Mot­svarande belopp 15,4 (30,6) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 21,2 Mkr (15,8).

Kunder

Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online uppgick vid kvartalets slut till totalt 167 618, en ökning med åtta procent jämfört med föregående kvartalsslut. Antal spelarkonton vid periodens slut exkluderar i4poker och DoubleCardrooms, vilka förvärvades i mars 2011. i4poker och DoubleCardrooms hade totalt ca 24 000 registrerade spelarkonton vid periodens slut, plus ytterligare ca 65 000 spelarkonton i en separat databas som ej längre är i bruk.

Antalet aktiva spelarkonton under perioden uppgick till 20 636, en ökning med 32 procent jämfört med föregående kvartal, vilket främst drevs av ökat intag av nya kunder genom ökad marknadsföring. Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under en tremånaders­period. Antal aktiva spelarkonton under perioden exkluderar i4poker och DoubleCardrooms.

Produkter

Pokerspel stod för 39,8 procent (56,8) av spelintäkterna under tremånadersperioden. Casino represen­terade 27,4 procent (25,0) och sportsbetting 32,8 procent (17,8). Bingo representerade 0,3 procent i första kvartalet 2010.

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs teknikutveckling och underhåll samt sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet heltidsanställda till 74 (89), varav drygt hälften är verksamma i dotterbolaget SIA Optibets offlineverksamhet (spelbutiker).

Transaktioner med närstående

Inga närståendetransaktioner har ägt rum under perioden. För övriga upplysningar om engagemang med närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2010.

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhan­terings­policy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Marknaden för spel på Internet förväntas fortsätta visa god tillväxt framöver då majoriteten av allt spelande fortfarande sker offline.

Skandinavien och Lettland utgör en stor del av koncernens intäkter. Samtidigt som dotterbolagen arbetar på att stärka positionen på sina existerande marknader har en offensiv tillväxtsatsning inletts för att expandera i ett antal nya marknader, framför allt i Östeuropa.

Koncernens expansionssatsning består i både organisk tillväxt och förvärv. Det medför ett aktivt sökande efter förvärvsmöjligheter som öppnas upp genom konsolideringen av spelmarknaden, både i nya och existerande marknader.

Rättsliga tvister

Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få vä­sentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokförings­nämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitets­program. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Kostnader hänförliga till utveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras öppet på egen rad i resultaträkningen.


Definitioner av nyckeltal

1. Rörelsemarginal (%)

Periodens rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter för perioden.

2. Avkastning på eget kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

3. Avkastning på totalt kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital.

4. Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

5. Antal aktier efter utspädning

Antal aktier vid periodens slut ökat med det antal aktier som utestående optionsprogram och konvertibellån maxi­malt kan komma att konverteras till:

Optionsprogram 1, TO1, ger innehavarna rätten att mellan den 1 januari 2013 och 30 juni 2013 teckna sammanlagt 783 355 aktier till kursen 10,63 kr.

Optionsprogram 2, TO2, som beslutades av bolagsstämman den 3 september 2010, ger innehavarna rätt att mellan den 1 juli 2012 och 31 december 2012 teckna sammanlagt högst 6 000 000 aktier till kursen 2,00 kr.

Konvertibelt förlagslån om 9 MSEK till konverteringskursen 1.50 kronor per aktie. Full teckning medför 6 miljoner nya aktier. Lånet löper från den 1 oktober 2010 till den 30 september 2013.

Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut

6. Resultat per aktie (kr)

Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året.

7. Utdelning (kr)

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.


Kommande informationstillfällen

Redbet lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Delårsrapport januari-juni 2011: 25 augusti 2011

Delårsrapport januari-september 2011: 3 november 2011

Bokslutskommuniké januari-december 2011: 16 februari 2012

Delårsrapport januari-mars 2012: 2 maj 2012


Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.  

Stockholm, 12 maj 2011

 

 

Om Redbet

Redbet Holdings dotterbolag erbjuder poker, kasino och sportspel på Internet via www.redbet.com, www.optibet.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com, www.totalpoker.com, www.i4poker.com och www.doublecardrooms.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även sportspel offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.

 

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

 

Prenumerera på våra utskick