Redbet Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2010

2011-02-15

Ladda ner PDF

Fjärde kvartalet oktober-december 2010

 •  Rörelseintäkterna uppgick till 17,1 Mkr (19,9 kv 4, 2009), en minskning med 14 procent. Jämfört med det tredje kvartalet 2010 ökade intäkterna med 19 procent.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 0,8 Mkr (-5,1).
 •  Resultat efter skatt uppgick till 0,4 Mkr (-4,9).
 •  Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,02 kr (-0,47).
 •  Vid kvartalets slut uppgick antalet spelarkonton till 155 127 (155 407). Antalet aktiva spelarkonton uppgick till 15 624 (8 824). Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden.

Perioden januari-december 2010

 •  Rörelseintäkterna uppgick till 67,0 Mkr (100,2).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -29,1 Mkr (-4,9).
 •  Resultat efter skatt uppgick till -29,3 Mkr (-5,2).
 •  Resultat efter skatt per aktie uppgick till -2,39 kr (-0,50).
 •  Styrelsen kommer föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2010 (0).
 •  Koncernens likvida medel exklusive kundmedel uppgick vid periodens slut till 22,0 Mkr (25,8).

Väsentliga händelser under kvartalet 

 •  Bolaget nådde lönsamhet efter ett omfattande åtgärdsprogram som påbörjades i april 2010. Rörelseintäkterna under det fjärde kvartalet ökade med 19 procent jämfört med föregående kvartal, samtidigt som rörelsekostnaderna minskade med 21 procent. Rörelsekostnaderna var 49 procent lägre under det fjärde kvartalet jämfört med årets första kvartal.
 •  Finansieringen färdigställdes och Redbet erhöll ett kapitaltillskott om totalt 17,8 Mkr efter emissionskostnader. Bolagets företrädesemission och konvertibla förlagslån fulltecknades.
 • Bolaget Pullman Gaming NV avyttrades och verksamheterna Gold Club Casino och Total Poker flyttades till Redbets dotterbolag på Malta.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Fusion mellan Redbet Holding AB (publ) och Redbet Technology AB, slutfördes i januari 2011, i syfte att uppnå kostnadsbesparingar och en mer enhetlig organisation. 

 

Jörgen Andersson, vd Redbet Holding AB:

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet blev en vinst om 0,8 Mkr. Resultatförbättringen drevs av en markant intäktsökning samtidigt som kostnaderna reducerades ytterligare. I resultatet ingår även engångsposter om plus 0,3 Mkr. Det är mycket glädjande att vi nu genom vårt intensiva förändringsarbete har nått lönsamhet.

Intäkterna ökade med 19 procent under det fjärde kvartalet jämfört med årets tredje kvartal. Antalet aktiva kunder ökade med 40 procent, vilket förutom positiva säsongseffekter drevs av förbättrad kundhantering och ett omfattande arbete med återaktivering av inaktiva kunder. Intäkterna ökade inom samtliga produktområden. Poker representerade 47 procent av de totala spelintäkterna under perioden, medan casino och betting representerade 25 respektive 28 procent.

Rörelsekostnaderna minskade med 21 procent under det fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. Kostnadsreducerande åtgärder som genomfördes under tidigare kvartal gav effekt under perioden, bland annat reducerad kontorshyra och reducerade personalkostnader. Samtidigt fortsatte arbetet med att ytterligare reducera kostnaderna. Pullman Gaming NV avyttrades och verksamheterna Gold Club Casino och Total Poker flyttades till Redbets dotterbolag på Malta. Vidare påbörjades arbetet med en fusion mellan Redbet Technology AB och Redbet Holding AB. Därmed förenklas bolagsstrukturen, vilket kommer att resultera i ytterligare kostnadsbesparingar framöver.

Det har snart gått ett år sedan jag tillträdde som ny VD i april 2010. Bolaget visade stora förluster i början av 2010 på grund av alltför höga kostnader och fallande intäkter. Vi påbörjade omgående ett omfattande åtgärdsprogram för att reducera kostnaderna och vända den negativa intäktstrenden. Denna storstädning tyngde resultatet rejält under det andra och tredje kvartalet med stora engångskostnader, såsom uppsägningslöner, avskrivningar och reaförluster. Under det fjärde kvartalet var större delen av kostnadsreduktionerna avklarade och rörelsekostnaderna var då ungefär hälften så höga jämfört med årets första kvartal, samtidigt som intäkterna vände till tillväxt.

Bolaget har nu nått lönsamhet och har en stark finansiell ställning efter kapitaltillskottet i oktober. Vi kan nu påskynda vår tillväxtsatsning i nya marknader, samtidigt som vi arbetar intensivt med att stärka vår position i befintliga marknader.

 

Perioden i siffror; 1 oktober - 31 december 2010

Intäkter

Under perioden oktober-december 2010 uppgick koncernens rörelseintäkter till 17,1 Mkr, en minskning med 14 procent i jämförelse med oktober-december 2009, då intäkterna uppgick till 19,9 Mkr. Intäkterna var 19 procent högre under det fjärde kvartalet jämfört med årets tredje kvartal till följd av förbättrad kundhantering, återaktivering av inaktiva kunder och positiva säsongseffekter.

Resultat och kostnader

Under perioden oktober-december 2010 uppgick rörelseresultatet till 0,8 Mkr (-5,1). Bruttoresultatet var 2,0 Mkr lägre jämfört med samma period föregående år, vilket uppvägdes av minskade rörelsekostnader (exkl. aktiverat arbete) om 8,3 Mkr. I rörelseresultatet för oktober-december 2010 ingår positiva effekter från poster av engångskaraktär om 0,3 Mkr.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,4 Mkr (-4,9).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under perioden oktober-december 2010 till 0,3 Mkr (1,4).

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var 13,4 Mkr (-2,7). Det egna kapitalet uppgick till 13,8 Mkr (36,7) vilket motsvarar ett eget kapital på 0,54 kr per aktie (3,56). Soliditeten uppgick vid årets utgång till 25,9 procent (37,1). Likvida medel uppgick till 37,0 Mkr (61,3), varav 15,0 Mkr (35,5) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp 15,0 Mkr (35,5) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 22,0 Mkr (25,8).

Kunder

Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online ökade under perioden oktober-december 2010 med fyra procent till 155 127. Antalet aktiva spelarkonton under perioden var 15 624 jämfört med 11 170 under årets tredje kvartal, vilket motsvarar en ökning med 40 procent. Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden. Ökningen av aktiva spelarkonton beror förbättrad kundhantering, återaktivering av inaktiva kunder och positiva säsongseffekter.

Produkter

Pokerspel stod för 47 procent av spelintäkterna under tremånadersperioden. Casino representerade 25 procent och oddsspel 28 procent.

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Bolaget nådde lönsamhet efter ett omfattande åtgärdsprogram som påbörjades i april 2010. Rörelseintäkterna under det fjärde kvartalet ökade med 19 procent jämfört med föregående kvartal, samtidigt som rörelsekostnaderna minskade med 21 procent. Rörelsekostnaderna var 49 procent lägre under det fjärde kvartalet jämfört med årets första kvartal.
 • Finansieringen färdigställdes och Redbet erhöll ett kapitaltillskott om totalt 17,8 Mkr efter emissionskostnader. Bolagets företrädesemission och konvertibla förlagslån fulltecknades.
 • Bolaget Pullman Gaming NV avyttrades och verksamheterna Gold Club Casino och Total Poker flyttades till Redbets dotterbolag på Malta.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Fusion mellan Redbet Holding AB (publ) och Redbet Technology AB slutfördes i januari 2011, i syfte att uppnå kostnadsbesparingar och en mer enhetlig organisation.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 78 (93), varav drygt hälften är verksamma i dotterbolaget Optibets offlineverksamhet (spelbutiker).

Transaktioner med närstående

Koncernen har inga närståendetransaktioner att redovisa. För övriga upplysningar om närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2009.

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Den europeiska spelmarknaden på Internet förväntas visa fortsatt god tillväxt i stort, då ca 90 procent av allt spel fortfarande sker offline. Den svenska pokermarknaden på Internet förväntas dock visa svag tillväxt framöver.

Rättsliga tvister

Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Årsstämma och årsredovisning

Redbet Holding AB:s årsstämma kommer att hållas den 26 maj i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast från och med den 12 maj 2010 på företagets hemsida (www.redbetholding.com).

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitetsprogram. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster. Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.


Kostnader hänförliga till utveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras öppet på egen rad i resultaträkningen.

 

Definitioner

Rörelsemarginal (%)

Periodens rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter för perioden.

Avkastning på eget kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Avkastning på totalt kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital

Kapitalomsättningshastighet (ggr)

Rörelsens intäkter dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Eget kapital (tkr)

Eget kapital vid periodens slut

Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Resultat per aktie (kr)

Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året

Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut

Utdelning (kr)

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut

 

Kommande informationstillfällen

Redbet lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Delårsrapport januari-mars 2011: 12 maj 2011

Årsstämma: 26 maj 2011

 

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 15 februari 2011

 


 

 

Om Redbet

Redbet Holdings dotterbolag erbjuder poker, kasino och sportspel på Internet via www.redbet.com, www.optibet.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även sportspel offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.

 

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

 

 

Prenumerera på våra utskick