Redbet Holding AB (publ) delårsrapport januari-september 2010

2010-11-26

Ladda ner PDF

Tredje kvartalet juli-september 2010

 • Rörelseintäkterna uppgick till 14,3 Mkr (23,4), en minskning med 39 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,1 Mkr (-6,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,2 Mkr (-5,2)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,40 kr (-0,50 kr)
 • Redbet hade vid kvartalets slut 148 931 spelarkonton (145 483), en ökning med 2 procent. Antalet aktiva spelarkonton uppgick till 11 170 (7 067). Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Åtgärdsprogrammet för att reducera kostnaderna i bolaget fortsatte under det tredje kvartalet. Åtgärderna innefattade bland annat avveckling av samarbetet med Quantum samt minskning av lokalyta.
 • Redbet.com fick en ny design och lanserades på polska.
 • Extra bolagsstämma beslutade om finansiering genom nyemission (9,3 Mkr) och konvertibelt förlagslån (9,0 Mkr).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Finansieringen har färdigställts och bolaget har erhållit kapitaltillskott om totalt 18,3 Mkr. Bolagets företrädesemission och konvertibla förlagslån fulltecknades.
 • En fusion mellan Redbet Holding AB (publ) och Redbet Technology AB har inletts i syfte att uppnå en mer enhetlig organisation och kostnadsbesparingar.

 

Jörgen Andersson, vd Redbet Holding AB:

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet blev en förlust om 4.1 Mkr, vilket var i linje med bolagets egna förväntningar. I resultatet ingick engångskostnader om 2,2 Mkr, däribland kostnader för outnyttjade lokaler, utrangering av inventarier, uppsägningslöner och avveckling av olönsamma verksamheter.

Rörelsekostnaderna minskade med 42 procent under det tredje kvartalet jämfört med årets andra kvartal. Personalnedskärningar, uppsägning av konsultavtal och andra kostnadsreducerande åtgärder gjorda under det andra kvartalet innebar stora besparingar under det tredje kvartalet.

Förändringsarbetet fortsatte under det tredje kvartalet. Kontorsytan i Stockholm reducerades kraftigt under perioden genom andrahandsuthyrning och förhandling med hyresvärd. Samarbetet med Quantum avslutades på grund av bristande lönsamhet. Arbetet med att skapa en enklare och mer kostnadseffektiv bolagsstruktur fortsatte och beräknas till stor del att vara klart innan årsskiftet.

Intäkterna sjönk med 13 procent under det tredje kvartalet jämfört med årets andra kvartal. Minskningen bestod av sjunkande intäkter för poker och casino. Intäkterna från betting ökade däremot med 8 procent jämfört med det andra kvartalet. Antalet aktiva kunder minskade med 35 procent jämfört med det andra kvartalet, vilket beror på lägre marknadsaktivitet avseende bonuserbjudanden inom casino och poker samt lägre aktivitetsnivå generellt bland kunderna under sommarmånaderna.

Intäkterna sjönk i juli och vände sedan uppåt i augusti och september. Intäktsökningen har sedan fortsatt i oktober och november. Vårt arbete kring förbättrad kundhantering har gett resultat. Vi har utökat våra insatser inom uppföljning av nyregistrerade kunder och återaktivering av inaktiva kunder. Samtidigt fortsätter arbetet med nya marknader. Bland annat har redbet.com lanserats på polska.

Bolaget har nu stärkt kassan med 18 Mkr genom en nyemission och konvertibelt förlagslån. Finansieringen färdigställdes i oktober och kapitaltillskottet kommer att användas till att finansiera vår påbörjade tillväxtsatsning i nya marknader. Samtidigt fortsätter arbetet med att förbättra vår verksamhet i befintliga marknader. Vår målsättning att kunna nå lönsamhet inom en snar framtid ligger kvar.

 

Perioden i siffror; 1 juli - 30 september 2010

Intäkter

Under perioden juli-september 2010 uppgick koncernens rörelseintäkter till 14,3 Mkr, en minskning med 39 procent i jämförelse med juli-september 2009, då intäkterna uppgick till 23,4 Mkr. Affärsverksamheten har sedan 2009 genomgått en kraftig förändring föranlett av företagets anpassning till pokernätverkens regelverk. Intäkterna var 13 procent lägre under det tredje kvartalet jämfört med årets andra kvartal till följd av den lägre aktivitetsnivån bland kunderna under sommarmånaderna. 

Resultat och kostnader

Under perioden juli-september 2010 uppgick rörelseresultatet till -4,1 Mkr (-6,5). Bruttovinsten var 4,5 Mkr lägre jämfört med samma period föregående år, vilket uppvägdes av minskade rörelsekostnader (exkl aktiverat arbete) om 7,2 Mkr. Förbättringen av rörelseresultatet förklaras helt av kostnadsreducerande åtgärder.

I rörelsekostnaderna för juli-september 2010 ingår kostnader av engångskaraktär om 2,2 Mkr, däribland:

 • Kostnader för outnyttjade lokaler samt utrangering av relaterade inventarier 1,2 Mkr,
 • Uppsägningslöner 0,5 Mkr.
 • Avveckling av olönsamma verksamheter och varumärken 0,5 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till -4,2 Mkr (-5,2).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under perioden juli-september 2010 till 11 Tkr (560). Investeringarna avser framförallt anskaffning av IT-hårdvara.

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var -5,7 Mkr (-2,0). Det egna kapitalet uppgick till 4,8 Mkr (41,0) vilket motsvarar ett eget kapital på 0,47 kr per aktie (3,97 kr). Soliditeten uppgick vid årets utgång till 12 procent (43). Likvida medel uppgick till 24,4 Mkr (62,2), varav 18,8 Mkr (38,3) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp 18,8 (38,3) avseende klientmedelsskuld ingår i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 5,6 Mkr (23,9).

Kunder

Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online ökade under perioden juli-september 2010 med 5 procent till 148 931. Antalet aktiva spelarkonton under perioden var 11 170 jämfört med 17 267 under årets andra kvartal, vilket motsvarar en minskning med 35 procent. Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden. Minskningen av aktiva spelarkonton beror på lägre marknadsaktivitet avseende bonuserbjudanden för casino och poker samt lägre aktivitetsnivå generellt bland kunderna under sommarmånaderna.

Produkter

Pokerspel stod för 49 procent av rörelseintäkterna under tremånadersperioden. Casino representerade 17 procent och oddsspel 34 procent.

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner. 

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Åtgärdsprogrammet för att reducera kostnaderna i bolaget fortsatte under det tredje kvartalet. Åtgärderna innefattade bland annat avveckling av samarbetet med Quantum samt minskning av lokalyta.
 • Redbet.com fick en ny design och sajten lanserades på polska.
 • Extra bolagsstämma beslutade om finansiering genom nyemission (9,3 Mkr) och konvertibelt förlagslån (9,0 Mkr).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Finansieringen har färdigställts och bolaget har erhållit kapitaltillskott om totalt 18,3 Mkr. Bolagets företrädesemission och konvertibla förlagslån fulltecknades.
 • En fusion mellan Redbet Holding AB (publ) och Redbet Technology AB har inletts i syfte att uppnå en mer enhetlig organisation och kostnadsbesparingar.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 72 (81). 

Transaktioner med närstående

Koncernen har inga närståendetransaktioner att redovisa. För övriga upplysningar om närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2009.

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Den europeiska spelmarknaden på Internet förväntas visa fortsatt god tillväxt i stort, då ca 90 procent av allt spel fortfarande sker offline.

Den svenska pokermarknaden på Internet förväntas dock visa svag tillväxt framöver. 

Rättsliga tvister

Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitetsprogram. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Kostnader hänförliga till utveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras öppet på egen rad i resultaträkningen.

 

Definitioner

Rörelsemarginal (%)

Periodens rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter för perioden.

Avkastning på eget kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Avkastning på totalt kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital

Kapitalomsättningshastighet (ggr)

Rörelsens intäkter dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Eget kapital (tkr)

Eget kapital vid periodens slut

Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Resultat per aktie (kr)

Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året

Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut

Utdelning (kr)

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut


Kommande informationstillfällen

Redbet lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Bokslutskommuniké: 25 februari 2011

Delårsrapport januari – mars 2011: 20 maj 2011

Årsstämma: 26 maj 2011

 

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 26 november 2010

 

 

Om Redbet

Redbet Holdings dotterbolag erbjuder poker, kasino och sportspel på Internet via www.redbet.com, www.optibet.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även sportspel offline via spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.

 

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

 

 

Prenumerera på våra utskick