Redbet Holding AB (publ) delårsrapport januari-juni 2010

2010-08-31

Ladda ner PDF

Andra kvartalet april-juni 2010

 • Rörelseintäkterna uppgick till 16,5 Mkr (25,6), en minskning med 35 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till -16,0 Mkr (2,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till -18,3 Mkr (1,1)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -1,77 kr (0,10 kr)
 • Redbet hade vid kvartalets slut 128 900 spelarkonton (138 412), en minskning med 7 procent – antalet aktiva spelarkonton uppgick till 17 267 (9 623). Med aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Jörgen Andersson tillträdde som ny VD för Redbet Holding AB den 12 april
 • Ett omfattande åtgärdsprogram inleddes för att snabbt reducera kostnaderna i bolaget. Åtgärderna inkluderar personalnedskärningar, avslutade avtal med konsulter och andra leverantörer, avveckling av olönsamma verksamheter samt en grundlig genomgång och reduktion av alla utgifter
 • Personalstyrkan reducerades. Merparten av de som lämnat bolaget har varit högavlönade personer i ledande befattningar i Sverige
 • Verksamheten i England avvecklades och Mingelbingo stängdes ned i maj
 • Redbet och Optibet lanserade live betting i samband med fotbolls-VM i juni
 • Arbetet med expansion i ett antal nya tillväxtmarknader inleddes. Som ett första steg lanserades sajten redbet.com på ryska

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Anders Eriksson tillträdde som ny CFO för Redbet Holding AB den 1 juli
 • Sajten redbet.com har fått en ny design
 • Styrelsen beslutade i augusti, förutsatt godkännande från extra bolagsstämma den 3 september 2010, om genomförande av en företrädesemission om 9,3 Mkr, ett riktat konvertibelt förlagslån om 9 Mkr, ett emissionsbemyndigande samt ett teckningsoptionsprogram för nyckelpersonal.

 

Jörgen Andersson, vd Redbet Holding AB:

Två veckor efter att jag tillträdde som VD den 12 april i år presenterades delårsrapporten för årets första kvartal. Siffrorna visade på en kraftig förlust och stort negativt kassaflöde. Bakom resultatet låg alltför höga kostnader och sjunkande intäkter.

Ett omfattande åtgärdsprogram för att reducera kostnaderna i bolaget påbörjades omgående. En rad personer i ledande befattningar har fått lämna bolaget. Personalneddragningarna har framför allt berört den svenska organisationen och koncernens operativa verksamheter har koncentrerats till Malta och Lettland. Verksamheten i England har avvecklats och Mingelbingo har stängts ned. Avveckling av andra olönsamma verksamheter pågår och vi skapar därigenom en förenklad och kostnadseffektiv bolagsstruktur. Vidare har avtal med flertalet externa konsulter avslutats och ett antal leverantörsavtal har omförhandlats. Dessa åtgärder resulterar på några månaders sikt i en halvering av bolagets totala fasta kostnadsmassa.

Parallellt med åtgärderna på kostnadssidan så arbetar vi intensivt med att öka våra intäkter. Samtidigt som vi skall stärka vår position i Skandinavien har vi påbörjat en expansion i ett antal nya tillväxtmarknader. Vi fortsätter även att investera i produktutveckling för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig spelupplevelse. Som exempel lanserade vi live betting i samband med fotbolls-VM och sajten redbet.com har fått en ny design. Ett annat viktigt förbättringsområde är kundhantering, inom vilket vi har infört en rad nya rutiner för att öka aktiviteten och stärka lojaliteten bland våra kunder.

Resultatsiffrorna för det andra kvartalet visar på en ökad förlust. Åtgärdsprogrammet har resulterat i en rad stora engångskostnader, totalt om 11,5 Mkr.  Däri ingår nedskrivning av goodwill och balanserade utvecklingsutgifter om 4,2 Mkr, uppsägningslöner 1,5 Mkr, realisationsförlust från avveckling av verksamheten i England 2,2 Mkr samt övriga engångskostnader om 3,6 Mkr. Det tar några månader innan kostnadsbesparingarna ger full effekt på grund av uppsägningstider för personal och leverantörsavtal. Åtgärderna ger dock en tydlig effekt redan under det tredje kvartalet.

Intäkterna sjönk under det andra kvartalet med 13 procent jämfört med det första kvartalet. Minskningen var väntad och är en naturlig följd av den lägre aktivitetsnivån bland kunderna under sommaren. Minskningen bestod av sjunkande intäkter för poker och casino. Intäkterna från betting ökade däremot med 36 procent jämfört med det första kvartalet, vilket till stor del drevs av fotbolls-VM och lanseringen av live betting. Antalet aktiva kunder ökade med 28 procent jämfört med det första kvartalet, vilket drevs av en ökad tillströmning av nya kunder som erbjudits bonuserbjudanden inom casino och poker.

Sammanfattningsvis så har en lång rad åtgärder genomförts både på kostnadssidan och på intäktssidan. Denna storstädning tynger resultatet rejält under det andra kvartalet, men åtgärderna kommer att ge effekt under hösten och framåt. Vi har skapat en kostnadseffektiv organisation och en plattform för tillväxt, vilket gör att vi har bra förutsättningar att snart kunna nå lönsamhet.

 

 

Perioden i siffror; 1 april - 30 juni 2010

Intäkter

Under perioden april-juni 2010 uppgick koncernens rörelseintäkter till 16,5 Mkr, en minskning med 35 procent i jämförelse med april-juni 2009, då intäkterna uppgick till 25,6 Mkr. Affärsverksamheten har sedan första halvåret 2009 genomgått en kraftig förändring föranlett av företagets anpassning till pokernätverkens regelverk. Intäkterna var 13 procent lägre under det andra kvartalet jämfört med årets första kvartal till följd av den lägre aktivitetsnivån bland kunderna under sommaren. 

Resultat och kostnader

Under perioden april-juni 2010 uppgick rörelseresultatet till -16,0 Mkr (2,9). Försämringen i rörelseresultatet förklaras av sjunkande bruttovinst till följd av intäktsminskningen, samt ökade rörelsekostnader. Bruttovinsten var 3,9 Mkr lägre och rörelsekostnaderna var 15,0 Mkr högre jämfört med samma period föregående år.

I de ökade rörelsekostnaderna ingår under april-juni 2010 kostnader av engångskaraktär uppgående till 9,3 Mkr, däribland:

 • Nedskrivning av goodwill i dotterbolag och aktiverade utvecklingsutgifter 4,2 Mkr
 • Uppsägningslöner 1,5 Mkr
 • Övriga engångskostnader 3,6 Mkr efter genomgång och värdering av varumärken, verksamheter och kontrakt

Därutöver tillkommer en engångskostnad om 2,2 Mkr i samband med realisationsförlust från avveckling av verksamheten i England, vilket påverkar resultatet efter finansiella poster. Totala kostnader av engångskaraktär uppgår således till 11,5 Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till -18,3 Mkr (1,1).

Investeringar

Investeringarna för koncernen uppgick under perioden april-juni 2010 till 59 Tkr (423). Investeringarna avser framförallt anskaffning av IT hårdvara.

Finansiell ställning och likviditet

Kassaflödet för perioden var -14,3 Mkr (2,2). Det egna kapitalet uppgick till 9,3 Mkr (49,6) vilket motsvarar ett eget kapital på 0,90 kr per aktie (4,81 kr). Soliditeten uppgick vid årets utgång till 17 procent (47). Likvida medel uppgick till 31,2 Mkr (67,9), varav 23,9 Mkr (38,1) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp avseende klientmedelsskuld ingår också i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 7,3 Mkr (29,8).

Kunder

Antalet registrerade spelarkonton inom koncernen avseende spel online reducerades under perioden april-juni 2010 med 23 procent till 128 900 (per den 31 mars 2010 uppgick antalet spelarkonton till 167 483). Minskningen beror på avslutandet av Mingelbingo. Antalet aktiva spelarkonton var vid periodens utgång 17 267 jämfört med 13 494 den 31 mars 2010, en ökning med 28 procent. Som aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden. Ökningen av aktiva spelarkonton drevs av bonuserbjudanden för casino och poker.

Produkter

Pokerspel stod för 47,5 procent av rörelseintäkterna under tremånadersperioden. Casino representerade 16,2 procent, oddsspel 25,9 procent och bingo 0,1 procent. Övriga tjänster och transaktioner stod för 10,4 procent av rörelseintäkterna.

Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner. 

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Jörgen Andersson tillträdde som ny VD för Redbet Holding AB den 12 april
 • Ett omfattande åtgärdsprogram inleddes för att snabbt reducera kostnaderna i bolaget. Åtgärderna inkluderar personalnedskärningar, avslutade avtal med konsulter och andra leverantörer, avveckling av olönsamma verksamheter samt en grundlig genomgång och reduktion av alla utgifter
 • Personalstyrkan reducerades, varav merparten av de som har lämnat bolaget har varit högavlönade personer i ledande befattningar i Sverige
 • Verksamheten i England avvecklades och Mingelbingo stängdes ned i maj
 • Redbet och Optibet lanserade live betting i samband med fotbolls-VM i juni
 • Arbetet med expansion i ett antal nya tillväxtmarknader inleddes. Som ett första steg lanserades sajten redbet.com på ryska

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Anders Eriksson tillträdde som ny CFO för Redbet Holding AB den 1 juli
 • Sajten redbet.com har fått en ny design
 • Styrelsen beslutade i augusti, förutsatt godkännande från extra bolagsstämma den 3 september 2010, om genomförande av en företrädesemission om 9,3 Mkr, ett riktat konvertibelt förlagslån om 9 Mkr, ett emissionsbemyndigande samt ett teckningsoptionsprogram för nyckelpersonal.

Medarbetare

Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 77 (87). 

Transaktioner med närstående

Koncernen har inga närståendetransaktioner att redovisa. För övriga upplysningar om närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2009.

Finansiella risker

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

Framtidsutsikter

Den europeiska spelmarknaden på Internet förväntas visa fortsatt god tillväxt i stort, detta då ca 90 procent av allt spel fortfarande sker offline.

Den svenska pokermarknaden på Internet förväntas dock visa svag tillväxt framöver. 

Rättsliga tvister

Förlikning nåddes i maj med Unibet (London) Ltd och Unibet (International) Ltd vilket medförde att Unibet återkallade sin talan i Stockholms tingsrätt. Uppgörelsen innebar att Unibet ersätts med totalt 280 000 kr för varumärkesintrång i samband med en marknadsföringskampanj under 2006. Förlikningsbeloppet kan jämföras med ersättningskravet om 430 123 kr. Denna uppgörelse hade endast en mindre påverkan på resultat för det andra kvartalet då en reservation om 25 000 Euro gjordes under första kvartalet 2010.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS.

Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitetsprogram. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster.

Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna.

Beträffande tjänster där Redbet är plattformsleverantör åt andra speloperatörer redovisar koncernen såsom intäkt endast sitt eget arvode.

Kostnader hänförliga till utveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras öppet på egen rad i resultaträkningen.

 

Definitioner

Rörelsemarginal (%)

Periodens rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter för perioden.

Avkastning på eget kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Avkastning på totalt kapital (%)

Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital

Kapitalomsättningshastighet (ggr)

Rörelsens intäkter dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Eget kapital (tkr)

Eget kapital vid periodens slut

Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Resultat per aktie (kr)

Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året

Eget kapital per aktie (kr)

Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut

Utdelning (kr)

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut

 

Kommande informationstillfällen

Redbet lämnar ekonomiska rapporter enligt följande:

Delårsrapport januari – september 2010: 26 november 2010

Bokslutskommuniké: 25 februari 2011

Delårsrapport januari – mars 2011: 20 maj 2011

Årsstämma: 26 maj 2011

 

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 31 augusti 2010

 

Om Redbet

Redbet Holdings dotterbolag erbjuder poker, kasino och sportspel på Internet via www.redbet.com, www.optibet.com, www.whitebet.com, www.goldclubcasino.com och www.totalpoker.com. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder även sportspel offline via lokala spelbutiker i Lettland. Redbet Holdings aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser.

 

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick