Redbet Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010

2010-04-27

Ladda ner PDF
Första kvartalet • Rörelseintäkterna uppgick till 19,1 Mkr (31,3), en minskning med 39 procent • Rörelseresultatet uppgick till -7,5 Mkr (3,7) • Resultat efter skatt uppgick till -7,3 Mkr (3,8) • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,71 kr (0,37 kr) • Redbet hade vid kvartalets slut 167 483 spelarkonton (132 363), en ökning med 26 procent – antalet aktiva spelarkonton ökade med 16 procent till 13 494 Väsentliga händelser under kvartalet • Intäkterna från casinoverksamheten ökade kraftigt medan pokerintäkterna minskade i jämförelse med föregående kvartal • Samarbetet med Poker Mambo avslutades • Redbet förstärkte organisationen ytterligare – utsåg Martin Sidenvall till casinochef, Hampus Eriksson som Head of Poker samt Adam Vella som Poker Manager • Projekt inleddes för lansering av livebetting inför sommarens fotbolls-VM • Redbet genomförde för första gången en reklamkampanj i TV Väsentliga händelser efter kvartalets utgång • Jörgen Andersson tillträdde som ny vd för Redbet Holding AB – tidigare vd Torvald Bohlin föreslås för inval i Redbets styrelse

Jörgen Andersson, vd Redbet Holding AB: 2009 var ett utmanande år, med en mängd omvälvande händelser och beslut. De totala intäkterna under fjolåret låg på samma nivå som föregående år, men kvartalssiffrorna under förra året visade en fallande trend och bolaget visade en förlust för året. En bit in på 2010 var det därför glädjande att konstatera att intäkterna hade vänt uppåt och visade en tydlig ökning, som resultat av bland annat en TV-kampanj för redbet.com som visades på den svenska marknaden under januari och februari. Dessvärre minskade spelintäkterna under slutet av februari och mars. Minskningen orsakades av fortsatt sjunkande pokerintäkter samt att kundaktiviteten i vårt livecasino – som ökade under januari och februari – föll tillbaka i mars. Lägre intäkter under kvartalet som helhet i kombination med ökade kostnader inom framförallt marknadsföring gjorde att bolaget visade en ökad förlust under första kvartalet. De fortsatt minskade pokerintäkterna återspeglar att vi inte fullt ut har lyckats bredda spelarbasen tillräckligt för att kunna parera påverkan av ett ändrat spelbeteende hos ett fåtal större pokerspelare. Arbetet med att rekrytera nya pokerspelare fortgår dock enligt plan och vi fortsätter att knyta till oss nya affiliates vilket börjar ge resultat. Poker är fortfarande vår viktigaste intäktskälla, vilken representerade 57 procent av våra spelintäkter under kvartalet. Under fjärde kvartalet förra året bidrog poker med 72 procent av spelintäkterna. Casinointäkterna nästan fördubblades under kvartalet och vi kommer att fortsätta arbetet med att öka våra casinointäkter genom utökade samarbeten med affiliates och förbättrade spelerbjudanden. Även betting har visat ökade intäkter under första kvartalet. Vårt bettingerbjudande kommer att stärkas rejält genom lansering av live betting, vilken är planerad att ske före sommarens fotbolls-VM. Den europeiska spelmarknaden online förväntas visa fortsatt god tillväxt i stort, då cirka 90 procent av allt spel fortfarande sker offline. Den svenska pokermarknaden online, vilken fortfarande står för en betydande andel av våra intäkter, förväntas dock visa svag tillväxt framöver, varför vår satsning på casino och betting fortsätter. Antalet aktiva kunder under första kvartalet uppgick till 13 494, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med föregående kvartal. Genomsnittlig intäkt per aktiv kund har dock minskat under perioden, varför vi nu genomför en rad åtgärder för att förbättra uppföljningen av nya kunder samt för att stärka lojaliteten bland existerande kunder. Trots intensivt arbete med intäktsdrivande åtgärder så förväntas intäkterna fortsätta att sjunka något under andra och tredje kvartalet på grund av minskad kundaktivitet under sommaren. Fotbolls-VM kommer att kunna ge en positiv effekt inom betting och även casino, men evenemanget kommer troligtvis att ha en begränsad effekt på pokeraktiviteten. Vi kommer därför omgående att genomföra ett antal åtgärder för att anpassa våra kostnader till den förväntade intäktsnivån. Min bedömning är att det kommer att dröja till hösten innan vi fullt ut får avkastning på våra ansträngningar. Men visionen är oförändrad – vi skall erbjuda den bästa spelsajten och den bästa spelupplevelsen. Perioden i siffror; 1 januari-31 mars 2010 Intäkter Under perioden januari-mars 2010 uppgick koncernens rörelseintäkter till 19,1 Mkr, en minskning med 39 procent i jämförelse med januari-mars 2009 då intäkterna uppgick till 31,3 Mkr. Affärsverksamheten har sedan första halvåret 2009 genomgått en kraftig förändring föranlett av företagets anpassning till pokernätverkens regelverk. Resultat och kostnader Under perioden januari-mars 2010 uppgick rörelseresultatet till -7,5 Mkr (3,7). Försämringen i rörelseresultatet förklaras framförallt av sjunkande bruttovinst till följd av intäktsminskningen. Därutöver har rörelsekostnaderna i jämförelse med motsvarande period år 2009 ökat med 2,0 Mkr till 19,0 Mkr (17,0) främst på grund av ökade marknadsföringssatsningar och av att företaget etablerat verksamhet på Malta. Resultatet efter skatt uppgick till -7,3 Mkr (3,8). Investeringar Investeringarna för koncernen uppgick under perioden januari-mars 2010 till 1,2 Mkr (1,2). Investeringarna avser utveckling av Redbets spelplattform, anskaffning av IT-hårdvara samt inventarier. Finansiell ställning och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten inom koncernen var -12,0 Mkr (18,7). Det egna kapitalet uppgick per 31 mars 2010 till 27,9 Mkr (49,0) vilket motsvarar ett eget kapital på 2,70 kr per aktie (4,75 kr). Soliditeten uppgick vid årets utgång till 34 procent (48). Likvida medel uppgick till 46,4 Mkr (65,7), varav 30,6 Mkr (37,5) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp avseende klientmedelsskuld, 30,6 Mkr (37,5), återfinns också i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 15,8 Mkr (28,2). Kunder Antalet spelarkonton inom koncernen avseende spel online ökade för perioden januari-mars 2010 med 7,8 procent till 167 483 (per den 31 december 2009 uppgick antalet spelarkonton till 155 407). Antalet aktiva spelarkonton var vid periodens utgång 13 494 jämfört med 11 602 vid årsskiftet, en ökning med 16 procent. Som aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden. Den främsta orsaken till ökningen av aktiva spelarkonton är den TV-kampanj som genomfördes under första kvartalet 2010. Produkter Pokerspel stod för 44,0 procent av bruttoresultatet under tremånadersperioden. Casino representerade 23,3 procent, oddsspel 21,4 procent och bingo 0,4 procent. Övriga tjänster och transaktioner stod för 10,9 procent av bruttoresultatet. Moderbolaget I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner. Väsentliga händelser under kvartalet • Samarbetet med Poker Mambo avslutades • Redbet förstärkte organisationen ytterligare – utsåg Martin Sidenvall till casinochef, Hampus Eriksson som Head of Poker samt Adam Vella som Poker Manager • Projekt inleddes för lansering av livebetting inför sommarens fotbolls-VM • Redbet genomförde för första gången en reklamkampanj i TV Väsentliga händelser efter kvartalets utgång • Jörgen Andersson tillträdde som ny vd för Redbet Holding AB. Tidigare vd Torvald Bohlin föreslås för inval i Redbets styrelse Medarbetare Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 89 (94). Transaktioner med närstående Koncernen har inga närståendetransaktioner att redovisa. För övriga upplysningar om närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2009. Finansiella risker Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker så som marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning. Framtidsutsikter Den europeiska spelmarknaden på Internet förväntas visa fortsatt god tillväxt i stort, då ca 90 procent av allt spel fortfarande sker offline. Den svenska pokermarknaden på Internet förväntas dock visa svag tillväxt framöver. Rättsliga tvister Unibet för talan i Tingsrätten gentemot Redbet Ltd avseende varumärkesintrång. Tingsrättens handläggning är utsatt till handläggning den 20 maj 2010. Redbet bedömer inte risken för betydande skadestånd vara överhängande. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS. Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitetsprogram. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster. Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat, vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna. Beträffande tjänster där Redbet är plattformsleverantör åt andra speloperatörer redovisar koncernen såsom intäkt endast sitt eget arvode. Kostnader hänförliga till utveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras öppet på egen rad i resultaträkningen.

Prenumerera på våra utskick