Redbet Holding AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2009

2010-02-26

Ladda ner PDF
Fjärde kvartalet oktober-december 2009 • Rörelseintäkterna uppgick till 19,9 Mkr (27,4), en minskning med 27 procent • Rörelseresultatet uppgick till -5,1 Mkr (-13,3) • Resultat efter skatt uppgick till -4,9 Mkr (-10,2) • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,47 kr (-0,99 kr) • Redbet hade vid kvartalets slut 155 407 spelarkonton (128 167), en ökning med 21 procent – antalet aktiva spelarkonton uppgick till 8 824 jämfört med 7 067 aktiva spelare vid utgången av tredje kvartalet, en ökning med 25 procent Perioden januari-december 2009 • Rörelseintäkterna uppgick till 100,2 Mkr (100,1) • Rörelseresultatet uppgick till -4,9 Mkr (11,0) • Resultat efter skatt uppgick till -5,2 Mkr (9,2) • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,50 kr (0,89 kr) • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2009 (0) • Koncernens likvida medel exklusive klientmedel uppgick vid periodens slut till 25,8 Mkr (21,8 Mkr) Väsentliga händelser under kvartalet • Ny marknadschef har utsetts • Tidigare affärsutvecklingschefen för Redbet har utsetts till ny operativ chef och verkställande direktör för Redbet Gaming Ltd på Malta • Live casino lanserades under november Väsentliga händelser efter kvartalets utgång • Samarbete med Poker Mambo avslutades per 31 januari 2010 • Redbet förstärker organisationen ytterligare – ny casinochef och nya pokeransvariga har anställts • Projekt har inletts för lansering av livebetting inför sommarens fotbolls-VM • Koncernens genomsnittliga dagsintäkter från spelverksamheten ökade med 12 procent under de första sex veckorna 2010 i jämförelse med fjärde kvartalet 2009 • Redbets styrelse har fastställt en ny utdelningspolicy

Torvald Bohlin, vd Redbet Holding AB: ”Det är ingen överdrift att konstatera att 2009 var ett händelserikt år för Redbet. Styrelsens beslut om VD-byte och en grundlig översyn av verksamheten, ledde till en rad genomgripande åtgärder. Ett justerat bokslut för 2008, snabb och strikt anpassning till gällande regler för bonusar till pokerspelare, lansering av Redbets nya spelplattform, lansering av livecasino, uppstädning i floran av partneravtal, ett flertal nya branscherfarna nyckelpersoner på plats samt sist men inte minst ordning och reda i verksamheten. Det är därför glädjande att vi gått in i ett nytt år med en stark, ny organisation med bred spelkompetens, en genomlyst rapportering, en verksamhet som fullt ut är anpassad till pokernätverkens regelverk och – inte minst – ett konkurrenskraftigt spelerbjudande. Efter en period av intäktsminskning, kan vi dessutom konstatera att intäkterna under de två första månaderna 2010 uppvisar en tydlig ökning. Under 2009 gav anpassningen till pokernätverkens regler en oundviklig negativ effekt på intäkter och resultat. Nu har vi gått in i det nya året med ordning och reda i verksamheten, en ny strategi, en väsentligt vässad organisation med mångårig och bred spelkompetens samt ett konkurrenskraftigt och breddat spelerbjudande. Trots de minskade pokerintäkterna så har vi dessutom genom den omstrukturering, de satsningar och den städning vi gjort lyckats stärka koncernens likviditet. I slutet av 2009 lanserades live casino vilket har bidragit till ökade casinointäkter och inför fotbolls-VM 2010 kommer vi att lansera livebetting vilket ytterligare kommer att stärka vårt spelerbjudande. Vidare har vi även lagt – och kommer att lägga – stor kraft på att knyta till oss nya affiliates. Resultatet av våra ansträngningar för att rekrytera fler affiliates och att ge support till dessa har varit mycket gott. Vi har även ökat vår synlighet på marknaden genom breddad marknadsföring, såväl i traditionella medier som via Internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet. För att kunna kraftsamla på vägen mot att erbjuda de bästa spelupplevelserna på den bästa spelsajten kommer vi att starkt begränsa antalet varumärken och sajter, och redbet.com kommer att vara vårt fokus i den kommande utvecklingen. Avslutningsvis kan jag konstatera att vi trots ett otillfredsställande resultat 2009, tog ett antal stora och avgörande steg och har skapat en stabil grund på väg mot vår vision för det nya Redbet – att erbjuda den bästa spelsajten och den bästa spelupplevelsen.” Perioden i siffror; 1 januari-31 december 2009 Intäkter Under perioden januari-december 2009 uppgick koncernens rörelseintäkter till 100,2 Mkr, i stort sett oförändrat jämfört med 2008 (100,1), medan koncernens rörelseintäkter under perioden oktober-december 2009 minskade med 27 procent till 19,9 Mkr (27,4). Resultat och kostnader Under perioden januari-december 2009 uppgick rörelseresultatet till -4,9 Mkr (11,0). I jämförelse med år 2008 har rörelsens kostnader ökat med 21,3 Mkr till 70,1 Mkr (48,8). Av ökningen förklaras cirka 6 Mkr av kostnader av engångskaraktär, däribland avgångsvederlag till den tidigare vd:n (ca 2,4 Mkr inkl sociala kostnader). Utöver kostnader av engångskaraktär har rörelsens kostnader ökat genom satsningar på affiliate-marknadsföring och andra spelrelaterade marknadsaktiviteter (ca 6,5 Mkr), nödvändig förstärkning av organisationen (ca 7,1 Mkr), samt icke avdragsgill moms på Malta (ca 2,3 Mkr). Under perioden januari-december 2009 uppgick resultatet efter skatt till -5,2 Mkr (9,2). Under perioden oktober-december 2009 uppgick rörelseresultatet till -5,1 Mkr (-13,3). Periodens resultat har belastats med kostnader av engångskaraktär om cirka 3 Mkr. De resultatjusteringar i form av främst ökade rörelsekostnader som gjordes i årsbokslutet för 2008 avsåg årets samtliga kvartal men belastade i sin helhet endast fjärde kvartalet, varför resultatjämförelser för de två årens respektive fjärde kvartal inte är möjliga att göra. Resultatet efter skatt uppgick under perioden oktober-december 2009 till -4,9 Mkr (-10,2). Investeringar Investeringarna för koncernen uppgick under perioden januari-december 2009 till 3,6 Mkr (5,5) och under perioden oktober-december 2009 till 1,4 Mkr (0,6). Investeringar avser utveckling av Redbets spelplattform och anskaffning av IT-hårdvara. Under tolvmånadersperioden har utvecklingskostnader om 2,1 Mkr (2,4) aktiverats. Finansiell ställning och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten inom koncernen var 19,6 Mkr (32,6). Det egna kapitalet uppgick per 31 december 2009 till 36,7 Mkr (45,2) vilket motsvarar ett eget kapital på 3,56 kr per aktie (4,38 kr). Soliditeten uppgick vid årets utgång till 37 procent (48 procent), likvida medel uppgick till 61,3 Mkr (47,0), varav 35,5 Mkr (25,2) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp avseende klientmedelsskuld, 35,5 Mkr (25,2) Mkr, återfinns också i posten övriga skulder. Koncernens egna likvida medel uppgick således till 25,8 Mkr (21,8 Mkr). Utdelning Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2009 (0). Redbets styrelse har fastställt en ny utdelningspolicy Redbets utdelningspolicy är att till aktieägarna överföra mellan 30 och 50 procent av årsresultatet efter skatt förutsatt en tillfredsställande kapitalstruktur. Vid bedömning av kapitalstrukturen ska särskild hänsyn tas till finansiell ställning, investeringsbehov och risk. Kunder Antalet spelarkonton inom koncernen avseende spel online ökade för perioden januari-december 2009 med 20 procent till 155 407 (128 167). Antalet aktiva spelarkonton var vid periodens utgång 8 824 jämfört med 7 067 vid utgången av tredje kvartalet 2009, en ökning med 24 procent. Som aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden. Produkter Pokerspel stod för 68,0 procent av bruttoresultatet under tolvmånadersperioden. Casino representerade 12,8 procent, oddsspel 13,6 procent och bingo 0,4 procent. Övriga tjänster och transaktioner stod för 5,2 procent av bruttoresultatet. Moderbolaget I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner. Väsentliga händelser under kvartalet Lansering av live casino Redbet lanserade i slutet av november live casino – en spelform där spelarna möter en verklig croupier via Internet. Med live casino erbjuder Redbet, som en av marknadens första operatörer, en avsevärt bättre spelkänsla och en upplevelse snarlik ett vanligt casino. Redbet förstärker organisationen Redbet har utsett Claes Berg till ny marknadschef. Claes kommer närmast från Paf – ett av Nordens ledande spelbolag – där han har varit ansvarig för affärsutveckling av ”multiplayerspel” såsom poker och tärningsspel. Andreas Björk, tidigare affärsutvecklingschef för Redbet, har samtidigt utsetts till ny operativ chef samt verkställande direktör för Redbet Gaming Ltd på Malta. Väsentliga händelser efter periodens utgång Ökade spelintäkter Under de första sex veckorna på 2010 har de dagliga intäkterna i spelverksamheten ökat med 12 procent jämfört med dagsgenomsnittet för fjärde kvartalet. Såväl casino som poker ökar. Samarbete med Poker Mambo avslutat Samarbetet med Poker Mambo har som en följd av Redbets nya strategi avslutats per den 31 januari 2010. Redbet förstärker organisationen ytterligare Redbet har anställt Martin Sidenvall som ny casinochef. Martin kommer närmast från Betsson där han har varit casinochef. Martin tillträder i mars 2010. Hampus Eriksson har tillträtt som Head of Poker. Hampus har varit Network Manager för Boss Medias (Gtech G2) International Poker Network och Poker Officer i Gibraltarbaserade gamingföretaget St Minver Ltd. Adam Vella har tillträtt som Poker Manager. Adam har under de senaste tio åren varit verksam inom spelindustrin i Gibraltar där han bl a varit Poker Manager hos Ladbrokes, 32Red och senast Betfred Poker. Flytt av den operativa verksamheten till Malta slutförd Under januari 2010 slutfördes flytten av den operativa verksamheten från England till Malta. Bland annat underlättas därmed fortsatt rekrytering av branschkunniga personer. I Stockholm finns huvudsakligen koncernledningsfunktioner samt affärsutveckling och IT. Redbet lanserar livebetting Ett projekt för lansering av livebetting har startats inför sommarens fotbolls-VM. I och med livebettingen kommer Redbet att ha ett spelerbjudande jämförbart med marknadsledande aktörer. Medarbetare Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 93 (90). Transaktioner med närstående Koncernen har inga närståendetransaktioner att redovisa. För övriga upplysningar om närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2008. Riskfaktorer Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker så som marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning. För utförligare information om de risker och osäkerhetsfaktorer Redbet är exponerat för, se Redbets årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Framtidsutsikter Redbet har anpassat sin pokerverksamhet till de regler som gäller på pokernätverken vilket oundvikligen gett kortsiktigt negativa effekter på intäkter och resultat. Samtidigt har investeringar i produktutveckling, marknadssatsningar och organisationsförstärkning gjorts för att kunna attrahera väsentligt fler aktiva spelare samt växa på fler marknader i Europa. För detta lanserades under juli en ny spelplattform på redbet.com för samtliga spelformer, vilket medför en rad fördelar för spelarna liksom nya möjligheter till produktutveckling. I slutet av november lanserades live casino och under 2010 kommer livebetting att lanseras. Redbets styrelse bedömer att bolagets potential är betydande och har ambitionen att erbjuda den bästa spelsajten och spelupplevelsen. Rättsliga tvister Unibet för talan i Tingsrätten gentemot Redbet Ltd avseende varumärkesintrång. Tingsrättens handläggning har försenats ytterligare och målet är nu utsatt för handläggning den 20 maj 2010. Redbet bedömer inte risken för betydande skadestånd vara överhängande. Nominerings- och ersättningskommitté Nominerings- och ersättningskommittén består av följande aktieägare: Niklas Braathen, Eric Leijonhufvud, Michael Pettersson och Johan Zetterberg. Årsstämma Redbet Holding ABs årsstämma kommer att hållas den 27 april 2010 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast från och med den 13 april 2010 på företagets hemsida på Internet (www.redbetholding.com). Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS. Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitetsprogram. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk, spelskatter och kostnader för betalningstjänster. Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna. Beträffande tjänster där Redbet är plattformsleverantör åt andra speloperatörer redovisar koncernen såsom intäkt endast sitt eget arvode. Kostnader hänförliga till utveckling av spelplattformen aktiveras till den del utvecklingen bedöms medföra ett bestående värde. Den kostnadsminskning som aktiveringen medför rapporteras öppet på egen rad i resultaträkningen. Kommande informationstillfällen Redbet bjuder in till media-, analytiker- och investerarträff. Fredagen den 26 februari kl 09.00 på Operaterrassen i Stockholm. VD Torvald Bohlin och CFO Per Lindberg presenterar bokslutskommunikén och därefter frågestund. Presentationen hålls på svenska och kan även ses i efterhand på www.redbetholding.se och www.financialhearings.com Redbet lämnar ekonomiska rapporter enligt följande: Delårsrapport januari-mars 2010 27 april 2010 Årsstämma 27 april 2010 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm, 26 februari 2010 Mats Enquist Peter Mellqvist John Ekman Styrelsens ordförande Anders L Svensson Eric Leijonhufvud Torvald Bohlin Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Torvald Bohlin, verkställande direktör, tel 0706-23 62 60, e-post: [email protected]

Prenumerera på våra utskick