Redbet Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

2009-11-10

Ladda ner PDF
Tredje kvartalet juli-september 2009 • Rörelseintäkterna uppgick till 23,4 Mkr (26,1), en minskning med 10,2 procent • Rörelseresultatet uppgick till -6,5 Mkr (6,2) • Resultat efter skatt uppgick till -5,2 Mkr (5,7) • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,50 SEK (0,56) • Redbet hade vid kvartalets slut 145 483 spelarkonton (118 889), en ökning med 22 procent – antalet aktiva spelare uppgick till 7 067 Perioden januari-september 2009 • Rörelseintäkterna uppgick till 80,3 Mkr (72,7), en ökning med 10,4 procent • Rörelseresultatet uppgick till 0,2 Mkr (24,2) • Resultat efter skatt uppgick till -0,3 Mkr (19,4) • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,03 SEK (1,88) Väsentliga händelser under kvartalet • Ny spelplattform för redbet.com lanserades i början av juli • Licensavtal har tecknats med Quantum Poker för verksamhet på den ryska marknaden • Licensavtalet med GoalWin uppsagt – bedöms inte uppfylla Redbets krav på långsiktig kommersiell potential • En aktieuppdelning (split) 5:1 genomfördes i slutet av juli Väsentliga händelser efter kvartalets utgång • Ny marknadschef har utsetts • Tidigare affärsutvecklingschef för Redbet har utsetts till ny operativ chef och verkställande direktör för Redbet Gaming på Malta • Live casino lanseras under november

Perioden i siffror; 1 januari-30 september 2009 Intäkter Under perioden januari-september 2009 ökade koncernens rörelseintäkter med 10,4 procent till 80,3 Mkr (72,7) medan koncernens rörelseintäkter under perioden juli-september 2009 minskade med 10,2 procent till 23,4 Mkr (26,1). Resultat och kostnader Under perioden januari-september 2009 uppgick rörelseresultatet till 0,2 Mkr (24,2) och under perioden juli-september 2009 till -6,5 Mkr (6,2). De resultatjusteringar i form av främst ökade rörelsekostnader som gjordes i årsbokslutet för 2008 avsåg årets samtliga kvartal men belastade i sin helhet endast fjärde kvartalet, varför resultatjämförelser för de olika delårsperioderna inte är möjliga att göra. Ökningen av övriga externa rörelsekostnader i jämförelse med andra kvartalet beror på marknadsföringsinsatser och kostnader i samband med flytten av den operativa spelverksamheten till Malta. Under kvartalet har ett nytt speladministrativt system tagits i bruk. I samband med det har en förändring kunnat genomföras av de redovisningsmässiga principerna för beräkning av spelarskulderna och vissa transaktionskostnader relaterade till spel som pågår vid bokslutstillfället. Tredje kvartalets rörelseresultat har som följd av detta belastats med 4,2 Mkr. Under perioden januari-september 2009 uppgick resultatet efter skatt till -0,3 Mkr (19,4) och under perioden juli-september 2009 till -5,2 Mkr (5,7). Investeringar Investeringarna för koncernen uppgick under perioden januari-september 2009 till 2,2 Mkr (5,0) och under perioden juli-september 2009 till 0,6 Mkr (0,9). Investeringar avser utveckling av Redbets spelplattform och anskaffning av IT-hårdvara. Under niomånadersperioden har utvecklingskostnader om 1,4 Mkr (4,0) aktiverats. Finansiell ställning och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten inom koncernen var 21,1 Mkr (27,5). Det egna kapitalet uppgick per 30 september 2009 till 41,0 Mkr (54,0) vilket motsvarar ett eget kapital på 3,97 kr per aktie (5,23). Soliditeten uppgick vid kvartalets utgång till 43 procent (60) och likvida medel uppgick till 62,2 Mkr (42,2), varav 38,3 Mkr (27,9) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp, 38,3 Mkr (27,9) Mkr, återfinns också i posten övriga skulder. Kunder Antalet spelarkonton inom de av koncernens bolag som bedriver spelverksamhet på Internet ökade för perioden januari-september 2009 med 13,5 procent till 145 483 (118 889). Antalet aktiva spelare var vid periodens utgång 7 067. Som aktiva spelare definieras sådana som spelat under de senaste tre månaderna. Produkter Pokerspel stod för 68,0 procent av bruttoresultatet under niomånadersresultatet. Casino representerade 13,3 procent, oddsspel 13,6 procent och bingo 0,4 procent. Övriga tjänster och transaktioner stod för 4,7 procent av bruttoresultatet. Moderbolaget I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner. Väsentliga händelser under kvartalet Ny spelplattform lanserades i början av juli Redbet lanserade i början av juli en ny spelplattform för samtliga spelformer, vilket medför en rad fördelar för spelarna liksom bättre möjlighet till produktutveckling. Licensavtal tecknades för verksamhet på den ryska marknaden Redbet Gaming har under augusti 2009 tecknat ett licensavtal med Maltabaserade Quantum Poker, för verksamhet på den snabbt växande ryska marknaden. Lansering ägde rum i början av november. Licensavtalet med GoalWin uppsagt – bedöms inte uppfylla Redbets krav på långsiktig kommersiell potential Redbet har sagt upp avtalet med GoalWin till följd av att samarbetet inte bedöms ha förutsättningar att utvecklas i enlighet med de krav Redbet ställer på såväl partners som kommersiell potential. Väsentliga händelser efter periodens utgång Redbet förstärker organisationen Redbet har utsett Claes Berg till ny marknadschef. Claes kommer närmast från Paf – ett av Nordens ledande spelbolag – där han har varit ansvarig för affärsutveckling av ”multiplayerspel” såsom poker och tärningsspel. Andreas Björk, tidigare affärsutvecklingschef för Redbet, har samtidigt utsetts till ny operativ chef samt verkställande direktör för Redbet Gaming Ltd på Malta. Lansering av “live casino” Redbet lanserar ”live casino” – en spelform där spelarna möter en verklig croupier via Internet. Med ”live casino” kommer Redbet – som en av marknadens första operatörer – att vara i frontlinjen genom att erbjuda en avsevärt bättre spelkänsla och en upplevelse snarlik ett riktigt casino. Redbets ”live casino” lanseras i slutet av november. Medarbetare Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 81 (90). Transaktioner med närstående Koncernen har inga närståendetransaktioner att redovisa. För övriga upplysningar om närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2008. Riskfaktorer Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker så som marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning. För utförligare information om de risker och osäkerhetsfaktorer Redbet är exponerat för, se Redbets årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Framtidsutsikter Redbet har anpassat sin pokerverksamhet till de regler som gäller på pokernätverken vilket oundvikligen gett kortsiktigt negativa effekter på intäkter och resultat. Samtidigt investeras i produktutveckling, marknadssatsningar och organisationsförstärkning för att kunna attrahera väsentligt fler aktiva spelare samt växa på fler marknader i Europa. För detta lanserades under juli en ny spelplattform på redbet.com för samtliga spelformer, vilket medför en rad fördelar för spelarna liksom nya möjligheter till produktutveckling. Sammantaget bedöms emellertid resultatet för innevarande år bli lägre än 2008, i synnerhet som produkt- och marknadssatsningarna bedöms ge positiv effekt först under senare delen av året. Redbets potential är dock betydande varför bolagets ambition kvarstår – Redbet ska över tiden växa snabbare än marknaden. Rättsliga tvister Unibet för talan i Tingsrätten gentemot Redbet Ltd avseende varumärkesintrång. Tingsrättens handläggning har försenats ytterligare och målet beräknas nu handläggas under början av 2010. Redbet bedömer inte risken för betydande skadestånd vara överhängande. Nominerings- och ersättningskommitté Nominerings- och ersättningskommittén består av följande aktieägare: Niklas Braathen, Eric Leijonhufvud, Michael Pettersson och Johan Zetterberg. Årsstämma Redbet Holding ABs årsstämma kommer att hållas den 27 april 2010 i Stockholm. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS. Koncernens spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus, lojalitetsprogram och spelskatter. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk och kostnader för betalningstjänster. Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna. Beträffande tjänster där Redbet är plattformsleverantör åt andra speloperatörer redovisar koncernen såsom intäkt endast sitt eget arvode. Kostnader hänförliga till utveckling av spelplattformen aktiveras. Den kostnadsminskning som detta medför rapporteras öppet på egen rad i resultaträkningen. Kommande informationstillfällen Redbet lämnar ekonomiska rapporter enligt följande: Bokslutskommuniké januari-december 2009 26 februari 2010 Årsstämma 27 april 2010 Delårsrapport januari-mars 2010 27 april 2010 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm, 10 november 2009 Mats Enquist Peter Mellqvist John Ekman Styrelsens ordförande Anders Svensson Eric Leijonhufvud Torvald Bohlin Verkställande direktör

Prenumerera på våra utskick