Redbet Holding AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2009

2009-08-25

Ladda ner PDF
Andra kvartalet april-juni 2009 • Rörelseintäkterna uppgick till 25,6 Mkr (24,7), en ökning med 3,5 procent • Rörelseresultatet uppgick till 2,9 Mkr (9,7) • Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr (7,2) – kvartalets resultat har belastats med skattekostnad även avseende första kvartalet • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,52 kr (3,48) • Redbet hade vid kvartalets slut 138 412 spelarkonton (114 169), en ökning med 21 procent – antalet aktiva spelare uppgick till 9 623 . Alla jämförelser av resultatmått är missvisande, då den resultatjustering för året som gjordes i den korrigerade bokslutskommunikén 2008 i sin helhet belastade Q4 2008 Med aktiva spelare avses personer som har spelat under den senaste tremånadersperioden Perioden januari-juni 2009 • Rörelseintäkterna uppgick till 56,8 Mkr (46,6), en ökning med 22,0 procent • Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr (18,1) • Resultat efter skatt uppgick till 4,9 Mkr (13,7) • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 2,35 SEK (6,61) Väsentliga händelser under kvartalet • Redbet utser ny affärsutvecklingschef • Redbets årsstämma hölls den 30 juni – två nya styrelseledamöter invalda Väsentliga händelser efter kvartalets utgång • Ny spelplattform för redbet.com lanserades i början av juli • Licensavtal har tecknats med Quantum Poker som kommer att leverera spel on-line främst på den östeuropeiska marknaden • Licensavtalet med GoalWin uppsagt – bedöms inte uppfylla Redbets krav på långsiktig kommersiell potential • En aktieuppdelning (split) 5:1 genomfördes i slutet av juli

Torvald Bohlin, vd Redbet Holding AB ”I jämförelse med föregående år visar vi en viss intäktstillväxt, i allt väsentligt under årets första kvartal. Som jag skrev i föregående rapport, så får vår anpassning till spelnätverkens strikta tillämpning av reglerna där individuella bonusar över vissa nivåer till pokerspelare inte tillåts, på kort sikt negativa effekter på Redbets intäkter och resultat. Denna anpassning förklarar intäktsnedgången från årets första kvartal. Intäktsminskningen har dock fått begränsad resultateffekt eftersom bruttomarginalen på de minskade pokerintäkterna varit jämförelsevis lägre. Oavsett detta så är bedömningen att resultatet för helåret kommer att bli lägre än föregående år till följd av anpassningen till nätverksreglerna samt till följd av ökade produkt- och marknadssatsningar samt organisationsförstärkning. Under juli lanserades Redbets nya spelplattform på redbet.com för samtliga spelformer vilken har mottagits mycket positivt av bolagets spelare, samtidigt som den medför väsentliga utvecklingsmöjligheter tack vare dess skalbarhet. Vidare har avtal tecknats med Maltabaserade Quantum Poker för verksamhet på den växande östeuropeiska marknaden. Vi har samtidigt valt att säga upp avtalet med GoalWin till följd av att samarbetet inte bedöms ha förutsättningar att utvecklas i enlighet med de krav vi ställer på såväl partners som kommersiell potential. Sammantaget bedöms som tidigare kommunicerats de nu genomförda och kommande produkt- och marknadssatsningarna ge positiv resultateffekt först från slutet av året, varför bedömningen att intäkter och resultat för 2009 blir lägre än föregående år kvarstår.” Delårsperioden; 1 januari-30 juni 2009 Intäkter Under perioden januari-juni 2009 ökade koncernens rörelseintäkter med 22,0 procent till 56,8 Mkr (46,6) medan koncernens rörelseintäkter under perioden april-juni 2009 ökade med 3,5 procent till 25,6 Mkr (24,7). Resultat och kostnader Under perioden januari-juni 2009 uppgick rörelseresultatet till 6,6 Mkr (18,1) och under perioden april-juni 2009 till 2,9 Mkr (9,7). Resultatförsämringen för sexmånadersperioden beror huvudsakligen på ökade nätverkskostnader, kostnader för marknadsföring samt en engångskostnad på 2,4 Mkr för avgångsvederlag till förre verkställande direktören i moderbolaget. Jämförelsetalen med samma period(er) 2008 är dock missvisande, då den resultatjustering i form av främst ökade rörelsekostnader som gjordes för 2008 i sin helhet belastade Q4 2008, då det inte var möjligt att i efterhand dela upp justeringen över kvartalen. Under perioden januari-juni 2009 uppgick resultatet efter skatt till 4,9 Mkr (13,7) och under perioden april-juni 2009 till 1,1 Mkr (7,2). Investeringar Investeringarna för koncernen uppgick under perioden januari-juni 2009 till 1,6 Mkr (4,0) och under perioden april-juni 2009 till 0,4 Mkr (3,8). Investeringar avser utveckling av Redbets spelplattform och anskaffning av IT-hårdvara. Under sexmånadertsperioden har utvecklingskostnader om 1,0 Mkr aktiverats. Finansiell ställning och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten inom koncernen var 22,5 Mkr (25,9). Det egna kapitalet uppgick per 30 juni 2009 till 49,6 Mkr (48,2) vilket motsvarar ett eget kapital på 24,04 kr per aktie (23,35). Soliditeten uppgick vid kvartalets utgång till 47 procent (57) och likvida medel uppgick till 67,9 Mkr (41,5), varav 38,1 Mkr (25,6) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp, 38,1 Mkr (25,6) Mkr, återfinns i posten övriga skulder. Kunder Antalet spelarkonton inom de av koncernens bolag som bedriver spelverksamhet på Internet ökade för perioden januari-juni 2009 med 8 procent till 138 412 (128 167). I och med denna rapport upplyser Redbet även om antalet aktiva spelare, vilka vid periodens utgång uppgick till 9 623. Som aktiva spelare definieras sådana som spelat under de senaste tre månaderna. Moderbolaget I moderbolaget bedrivs sedvanliga koncernledningsfunktioner. Väsentliga händelser under kvartalet Redbet utser ny affärsutvecklingschef Redbet har utsett Andreas Björk till ny chef för koncernens affärsutveckling. Han efterträdde dåvarande affärsutvecklingschefen och förre verkställande direktören Jonas Sundvall som i samband med detta lämnade Redbet. Redbets årsstämma hölls den 30 juni – två nya styrelseledamöter invalda Vid årsstämma i Redbet Holding AB (publ) den 30 juni 2009 beslutades bland annat att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Mats Enquist, Peter Mellqvist och Eric Leijonhufvud samt nyvälja Anders Svensson och John Ekman. Samtliga styrelseledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 med undantag av Leif T Carlsson och Martin Strömberg för vilka ansvarsfrihet inte beviljades. Stämman beslutade vidare att inte heller bevilja ansvarsfrihet för f.d. verkställande direktören Jonas Sundvall. Vidare beslutades att genomföra uppdelning av aktier (s.k. split) 5:1 så att varje aktie delas upp i fem nya aktier, samt att i enlighet med styrelsens förslag anta Redbet Holding AB:s incitamentsprogram 2009/2012, att genomföra emission av teckningsoptioner, samt att godkänna förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet avseende deltagande i incitamentsprogrammet för samtliga föreslagna deltagare, inklusive styrelseordföranden. Väsentliga händelser efter periodens utgång Ny spelplattform lanserades i början av juli Redbet lanserade i början av juli en ny spelplattform för samtliga spelformer på redbet.com, vilket medför en rad fördelar för spelarna liksom kraftigt förbättrad skalbarhet. Licensavtal har tecknats med Quantum Poker med för den östeuropeiska marknaden Redbet har under augusti 2009 tecknat ett licensavtal med Maltabaserade Quantum Poker, för verksamhet på den växande östeuropeiska marknaden. Lansering väntas ske under september. Licensavtalet med GoalWin uppsagt – bedöms inte uppfylla Redbets krav på långsiktig kommersiell potential Redbet har sagt upp avtalet med GoalWin till följd av att samarbetet inte bedöms ha förutsättningar att utvecklas i enlighet med de krav Redbet ställer på såväl partners som kommersiell potential. En aktieuppdelning (split) 5:1 genomfördes med avstämningsdag 22 juli 2009 Medarbetare Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 87 (90). Transaktioner med närstående Koncernen har inte gjort några affärer med närstående. För övriga upplysningar om närstående hänvisas till årsredovisningen för år 2008. Riskfaktorer Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker så som marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning. För utförligare information om de risker och osäkerhetsfaktorer Redbet är exponerat för, se Redbets årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Framtidsutsikter Spelnätverken för pokerspel på Internet har under det senaste året skärpt tillämpningen av sina regler för nivån på speloperatörernas bonusbetalningar till pokerspelare. Redbet har nu anpassat sin verksamhet till dessa regler, vilket på kort sikt får negativa effekter på intäkter och resultat till följd av bortfall av spelare som varit föremål för de otillåtna bonusbetalningarna. Samtidigt investeras i produktutveckling, marknadssatsningar och organisationsförstärkning för att attrahera väsentligt fler aktiva spelare inom andra spelformer än poker samt för att växa på fler marknader i Europa. Inför detta lanserades under juli en ny spelplattform på redbet.com för samtliga spelformer, vilket medför en rad fördelar för spelarna liksom kraftigt förbättrad skalbarhet. Sammantaget bedöms emellertid resultatet för innevarande år bli lägre än 2008, i synnerhet som produkt- och marknadssatsningarna bedöms ge positiv intäkts- och resultateffekt först mot slutet av året. Redbets potential är dock betydande varför bolagets ambition kvarstår – Redbet ska över tiden växa snabbare än marknaden. Rättsliga tvister Unibet för talan i Tingsrätten gentemot Redbet Ltd avseende varumärkesintrång. Tingsrättens handläggning har försenats och målet beräknas komma upp för handläggning under 2009. Redbet bedömer inte risken för betydande skadestånd vara överhängande. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR/SRS. Koncernen spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus, lojalitetsprogram och spelskatter. Driftskostnader i spelverksamheten särredovisas i resultaträkningen. Till driftskostnader hänförs licensavgifter till spelnätverk och kostnader för betalningstjänster. Nettot av intäkter och driftskostnader benämns bruttoresultat vilket representerar det resultat som genereras av transaktionerna med kunderna. Beträffande tjänster där Redbet är plattformsleverantör åt andra speloperatörer redovisar koncernen såsom intäkt endast sitt eget arvode. Kostnader hänförliga till utveckling av spelplattformen aktiveras. Den kostnadsminskning som detta medför rapporteras öppet på egen rad i resultaträkningen. Kommande informationstillfällen Redbet lämnar ekonomiska rapporter enligt följande: Delårsrapport januari-september 2009 10 november 2009 Bokslutskommuniké januari-december 2009 26 februari 2010 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Styrelse och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm, 25 augusti 2009 Mats Enquist Styrelsens ordförande, Peter Mellqvist, John Ekman, Anders Svensson, Eric Leijonhufvud, Torvald Bohlin Verkställande direktör

Prenumerera på våra utskick