Redbet Holding AB (publ) - Delårsrapport januari-mars 2009

2009-05-29

Ladda ner PDF

Perioden januari-mars 2009 • Nettointäkterna uppgick till 21,8 Mkr (15,6), en ökning med 40,0 procent • Rörelseresultatet uppgick till 3,7 Mkr (8,4) • Resultat efter skatt uppgick till 3,8 Mkr (6,5) • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,83 SEK (3,13) • Redbet hade vid kvartalets slut 132 363 aktiva kunder (110 593), en ökning med 19,7 procent Väsentliga händelser under kvartalet • I februari 2009 etablerade Redbet Ltd partnerskap med BANDGO Ltd • Torvald Bohlin tillträdde i mars 2009 som ny VD i Redbet Holding AB • Per Lindberg tillträdde i mars 2009 som tf CFO i Redbet Holding AB Väsentliga händelser efter kvartalets utgång • Ny spelplattform har utvecklats – sätts i drift under andra kvartalet 2009 Torvald Bohlin, vd Redbet Holding AB: ”I samband med mitt tillträde i mars i år fick jag i uppdrag att göra en systematisk genomgång av verksamheten, vilket bland annat resulterade i att vi fick upprätta ett nytt bokslut och en ny årsredovisning för 2008. Som en konsekvens tvingades vi också att senarelägga rapporten för första kvartalet. Med detta arbete bakom oss och ett tillfredsställande första kvartal 2009, kan vi dock konstatera att vår finansiella ställning är stark. Utmaningen på kort sikt är att försvara vår redan starka ställning på den skandinaviska pokermarknaden. Spelöverskott från poker svarar för en dominerande del av vårt resultat. Spelnätverken har under senaste tiden skärpt tillämpningen av sina regler för speloperatörernas bonusbetalningar till pokerspelare. Redbet kommer omgående att anpassa sin verksamhet till dessa regler, vilket på kort sikt kan få negativa effekter på intäkterna och resultatet. Samtidigt investerar vi i satsningar för att attrahera väsentligt fler aktiva spelare genom att snabbt expandera övriga spelformer samt för att växa på fler marknader i Europa. Inför detta lanseras under juni en ny spelplattform för samtliga spelformer, vilket medför en rad fördelar för spelarna liksom kraftigt förbättrad skalbarhet. Sammantaget bedöms emellertid resultatet före avskrivningar och finansiella poster för innevarande år kunna bli lägre än 2008, i synnerhet som produkt- och marknadssatsningarna bedöms ge positiv resultateffekt först under senare delen av året. Redbets potential är betydande varför vår ambition kvarstår – vi ska över tiden växa snabbare än marknaden". Delårsrapporten för januari – mars 2009 i sin helhet bifogas.

Prenumerera på våra utskick