Redbet Holding AB (publ) Justerad Bokslutskommuniké 2008

2009-05-29

Ladda ner PDF

Med hänvisning till pressmeddelande 2009-05-12: denna bokslutskommuniké ersätter den bokslutskommuniké som publicerades 2009-02-26 och som har annullerats. Perioden oktober-december 2008 • Nettointäkterna uppgick till 17,0 Mkr (14,2), en ökning med 20,0 procent • Rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella poster uppgick till -5,5 Mkr (1,7) • Rörelseresultatet uppgick till -13,3 Mkr (-0,3) • Resultat efter skatt uppgick till -10,2 Mkr (0,0) • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -4,95 SEK (0,00) • Redbet hade vid kvartalets slut 128 167 registrerade kunder (103 477), en ökning med 23,9 procent Perioden januari-december 2008 • Nettointäkterna uppgick till 68,6 Mkr (31,6), en ökning med 117 procent • Rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella poster uppgick till 22,2 Mkr (3,9) • Rörelseresultatet uppgick till 11,0 Mkr (0,6) • Resultat efter skatt uppgick till 9,2 Mkr (0,3) • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 4,44 SEK (0,16) Justerat resultat för 2008 I enlighet med pressmeddelande den 2009-05-12 har årsredovisningen för moderbolaget och koncernen justerats på grund av att vissa redovisningsdifferenser mellan 2008 och 2009 upptäcktes vid arbetet med rapporten för första kvartalet 2009. Justeringsposterna leder till en försämring av tidigare redovisat resultat för 2008 men påverkar inte koncernens likviditet. Nettointäkterna av spel har reducerats med 4,8 Mkr till 68,6 Mkr. Personalkostnader och övriga rörelsekostnader i spelverksamheten har ökats med 2,4 Mkr. Övriga 0,6 Mkr avser justering av värdet av aktiverat arbete. Sammantaget har justeringen av nettointäkterna och rörelsekostnaderna försämrat det tidigare redovisade resultatet med 7,8 Mkr. I pressmeddelandet den 2009-05-12 beräknades dessa justeringar komma att uppgå till ca 10 Mkr. Härutöver har anläggningstillgångarnas värde justerats ned med 6,2 Mkr avseende nedskrivning av goodwill för dotterbolaget Pullman. Nedskrivningen baseras på nya marknadsbedömningar för den i bolaget bedrivna verksamheten. Totalt har resultatet före skatt för 2008 minskats med 14,0 Mkr från tidigare redovisade 25,4 Mkr till 11,4 Mkr. Det har inte varit möjligt att fördela justeringarna på ett rättvisande sätt mellan kvartalen under 2008 varför justeringsbeloppen i allt väsentligt belastar det fjärde kvartalet. Justerad bokslutsommuniké i sin helhet bifogas som pdf.

Prenumerera på våra utskick