Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

2009-02-26

Ladda ner PDF
Fjärde kvartalet

• Redbetbolagen har under perioden flyttat delar av den operativa verksamheten till Malta. Bolaget har i samband med detta ändrat sina intäktsredovisningsprinciper till nettointäktsredovisning, varför omsättningstalen minskat betydligt. Vi gör detta av försiktighet för att undvika en negativ skatteeffekt. Omsättningsjämförelser nedan mot tidigare perioder är därför omräknade till jämförbara tal.

• Intäkterna för det fjärde kvartalet 2008 uppgick till 21 332 tkr (14 665 tkr).
• Resultatet före avskrivningar uppgick till 3 497 tkr (1 663 tkr).
• Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 1 109 tkr (-320 tkr), resultatet är belastat med negativa valutaeffekter uppgående till ca 4 000 tkr.
• Kvartalets nettoresultat uppgick till 2 926 tkr (- 1 tkr)
• Kvartalets nettoresultat per aktie uppgick till 1,42 kr (0,0 kr)
• Antalet registrerade kunder i koncernens spelbolag vid kvartalets slut uppgick till 128 167 st.
• Lansering av tjänsten Pokermambo.com i samarbete med företaget Prime Time Sport.


Helåret
• Intäkterna för helåret 2008 uppgick till 101 609 tkr (33 441 tkr).
• Resultatet före avskrivningar uppgick till 31 203 tkr (3 932 tkr).
• Rörelseresultatet för helåret uppgick till 25 355 tkr (627 tkr).
• Helårets nettoresultat uppgick till 22 317 tkr (334 tkr).
• Helårets nettoresultat per aktie uppgick till 10,81 kr (0,18 kr).
• Styrelsen föreslår en utdelning på 3 kr per aktie.

Händelser efter årets utgång
• Nettoomsättningen under januari månad 2009 har ökat med 19 procent jämfört med månadsgenomsnittet under Q4.

• Intäkterna från Goalwin.net har under januari månad fördubblats jämfört med december.

• GoldClubCasino har under januari månad ökat antalet aktiva kasinokunder med 58.6 procent jämfört med fjärde kvartalets snittsiffra och utsikterna för kraftig tillväxt av intäkter och lönsamhet under 2009 anses väldigt goda.

Fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet har varit starkt trots den minskade omsättningen till följd av uppsagt avtal med extern samarbetspartner. Omsättningen var vid slutet av perioden återhämtad. Omsättningen har framför allt ökat för våra egna produkter med hög marginal, men även affärsområdet med externa partners visar stark tillväxt.

Resultatet har belastats med negativa valutaeffekter uppgående till 4 Mkr på grund av den försvagade kronan.

Kasinotjänsterna inom Redbetbolagen redovisade en resultatökning under det fjärde kvartalet med 8,5 % jämfört med det tredje kvartalet 2008. November och december månad var tillsammans den starkaste perioden någonsin för Redbetbolagens kasinotjänster.

Teletoto med varumärket Optibet lanserade Internet spel i maj månad. Tillväxten på Internetspelet är stark och motsvarar under perioden ca 37 procent av det totala spelandet. Under perioden slutfördes ett omfattande utvecklingsarbete med minskade kostnader som resultat.

I slutet av året tecknade Redbet Ltd ett partneravtal med det spanska företaget Prime Time Sport. Avtalet avser speltjänster på siten pokermambo.com. Lansering har skett på bred bas i samband med ett antal La-liga matcher med Barcelona vs Real Madrid som start.

KUNDER
Antalet registrerade kunder inom de av koncernens bolag som bedriver spelverksamhet på Internet ökade för perioden oktober – december med 9 278. Totalt hade Redbetkoncernens olika bolag 128 167 kunder registrerade per den 31 december 2008 (Redbet Ltd 64 849, Pullman Gaming NV 62 004, SIA Teletoto 1 314). Spelbolagen arbetar aktivt med partnerskap och andra samarbeten för att säkra fortsatt kundtillväxt.

PRODUKTER
Redbet Ltd och Pullman Gaming NV erbjuder poker, kasino, sportspel och bingo på nätet, SIA Teletoto erbjuder sportspel on-line och off-line via lokala spelombud i Lettland. Redbet Ltd erbjuder också helhetslösningar för spelprodukter och stödtjänster till företag som vill erbjuda speltjänster på Internet under eget varumärke. Den tekniska plattformen i Redbet Ltd består av stödtjänster som betalningssystem, back office, CRM funktioner, ekonomi, statistik, samt anslutningen av pokernätverken samt kasino och sports betting.

RÄTTSLIGA TVISTER
Tvisten om varumärkesintrång i Tingsrätten mellan Unibet och Redbet Ltd är ännu inte uppe till förhandling.
Tvisten mellan Redbet Holding AB och delar av aktieägarna i EB Nordic AB med anledning av det avbrutna företagsförvärvet löstes genom förlikning i september.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 58 059 tkr (19 701 tkr), Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till
58 350 tkr (34 574 tkr), soliditet vid periodens utgång var 60% (60 %). Av posten Kassa och bank avser 25 524 tkr redovisningsmedel tillika klientmedel vilka också återfinns i posten övriga skulder.

UTSIKTER 2009
Året har startat väldigt starkt inom samtliga segment. Nettoomsättningen har ökat med 19 procent jämfört med fjärde kvartalets snitt.

Under 2009 kommer en ny kasino strategi lanseras och bolaget förväntar sig en kraftigt ökad intjäningsförmåga inom detta produktsegment för 2009. Tack vare ökad fokusering på koncernens kasinoerbjudande förväntar vi oss en starkt ökad marginal under helåret 2009.

Nylansering av Redbet Ltd’s egenutvecklade sportspelsplattform förväntas kraftigt öka inflödet av nya kunder samt öka intjäningsförmågan för detta segment. Bolaget kommer under året att arbeta bredare med nyrekrytering av kunder framförallt via denna sportsspelsplattform.

Redbet Ltd’s avdelning för Affiliate bearbetning har förstärkts med personal med gedigen erfarenhet från branschen. Affiliate bearbetning är ett prioriterat område för att effektivt penetrera ett flertal marknader. Vi förväntar oss en stark tillväxt inom detta område.

GoalWin har under inledningen av 2009 drygt fördubblat sina intäkter jämfört med snittet under föregående kvartal. Verksamheten genererar god lönsamhet och visar tydliga tecken på fortsatt tillväxt. Nyligen har ett antal samarbetsavtal tecknats med bla Footbo.com, världens största sociala nätverkssajt för fotboll.

Styrelsen avser inte lämna någon prognos för 2009.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma i Redbet Holding AB (publ) äger rum den 12 maj 2009 Stockholm

NÄSTKOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN
Rapport för första kvartalet 2009 den 12 maj 2009
Rapport för andra kvartalet 2009 den 25 augusti 2009
Rapport för tredje kvartalet 2009 den 10 november 2009

ÅRSREDOVISNING
Redbets årsredovisning 2008 beräknas finnas tillgänglig i mitten av april 2009 på bolagets hemsida www.redbetholding.se samt via huvudkontoret tfn: 08 5000 6960


Stockholm den 26 februari 2009
Styrelsen för Redbet Holding AB (publ)


Denna rapport har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007;1. Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen har använts. Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.


Redbet Holding AB (publ)
Sveavägen 39
111 34 Stockholm
www.redbetholding.se

org nr 556685-0755

Prenumerera på våra utskick