Redbet Holding AB (publ) delårsrapport januari – september 2008

2008-11-11

Ladda ner PDF
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 56 329 tkr (18 476 tkr), en ökning med 205 %. Januari till september uppgick nettoomsättningen till 153 030 tkr (38 450 tkr), en ökning med 298 %.
• Kvartalets rörelseresultat uppgick till 6 168 tkr (2 491 tkr). Januari till september uppgick rörelseresultatet till 24 246 tkr (947 tkr). Resultatet är belastat med goodwillavskrivningar om 1 790 tkr, förlikningskostnad gentemot aktieägare i EB Nordic om 2 000 tkr.
• Nettoresultatet för tredje kvartalet uppgick till 5 736 tkr (2 079 tkr). Nettoresultatet för perioden januari till september uppgick till 19 391 tkr (335 tkr).
• Kvartalets nettoresultat per aktie uppgick till 2,78 kr (1,01 kr). För perioden januari till september uppgick nettoresultatet per aktie till 9,39 kr (0,16 kr).
• Kvartalets resultat har vidare belastats med kostnader för förberedelser av flytt av spelverksamhet till Malta samt negativa valutaeffekter.
• Antalet registrerade kunder i koncernens spelbolag vid kvartalets slut uppgick till 118 889 st.

Bolagen i Redbetkoncernen har under perioden visat på ytterligare stark omsättningstillväxt. Koncernen har haft minskad marginal under det aktuella kvartalet, bland annat till följd av förlikningen med aktieägarna i EB Nordic, förberedelser för flytt av spelverksamhet till Malta samt negativa valutaeffekter.

Koncernens fortsatta tillväxt och vinstutveckling bedöms god.

Årstakten för nettoomsättningen under oktober uppgick till 240 Mkr, att jämföra med en årstakt på 119 Mkr under oktober 2007. Fram till september har utvecklingsarbete motsvarande 3 953 tkr aktiverats. Totalt hade Redbetkoncernens olika bolag 118 889 registrerade kunder (Redbet Ltd 57 520, Pullman Gaming 61 369) per den 31 september 2008.

REDBET LTD
Redbet Ltd’s utvecklade sportspelserbjudande har med framgång lanserats på goalwin.net och kommer att följas av en bredare lansering på Redbet.com och övriga sajter. Uppgraderingen innebär att utbudet av spelbara objekt har ökat väsentligt. Redbets sportspelserbjudande är nu i klass med ledande aktörer på marknaden vad avser antalet spelobjekt. Breddningen innebär en märkbar utökning av potentiella kunder då man når helt nya kundgrupper. Första effekten av samarbetet med Goal Ventures på siten goalwin.net ses nu under fjärde kvartalet.

PULLMAN GAMING NV
Satsningarna på utökade resurser till goldclubcasino.com har fallit väl ut. Kommunikationen med befintliga kunder har intensifierats och spelandet ökat. I nästa steg sker satsningar på att utöka den aktiva kundbasen för att begränsa beroendet av individuella spelare och etablera ett jämnare intjäningsflöde.

SIA TELETOTO
Den plattform för spel på Internet som SIA Teletoto lanserade i slutet av förra perioden har mottagits väl på marknaden. Bolaget ser ett ökat intresse av denna typ av tjänster och en stor utvecklingspotential. Bolagets ambition är en ökad förflyttning till onlinespel, vilket medför stora möjligheter till bearbetning av nya kundgrupper.

REDBET GAMING LTD
Under året har intensivt arbete lagts ned på att erhålla spellicenser på Malta. Redbetkoncernens Maltabaserade spelbolag Redbet Gaming Ltd erhöll i slutet av augusti sitt första Letter of Intent avseende sportsbetting. LOI för poker och kasinotjänster erhölls strax efter periodens utgång i början av oktober. Dessa tillstånd lägger grunden för den förestående flytten av spelverksamhet till Redbet Gaming.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
• Förlikning i tvisten mellan Redbet Holding AB och aktieägarna i EB Nordic AB.
• Letter of Intent utfärdat av Lottery and Gaming Authority på Malta

LEGALA TVISTER
I tvisten mellan Redbet Holding AB och delar av aktieägarna i EB Nordic AB, med anledning av det avbrutna företagsförvärvet, nåddes en förlikning. Förlikningen innebar att Redbet Holding ersätter EB Nordic med 2 miljoner kronor att jämföra med det tidigare ersättningskravet på 12,8 miljoner kronor.

Unibets talan i Tingsrätten mot Redbet Ltd avseende varumärkesintrång kvarstår. Tingsrätten förväntas sätta ut målet till förhandling under 2008.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Redbet Gaming Ltd erhöll Letter of Intent för spellicens avseende poker och kasino på Malta.

Redbet Ltd avslutade samarbetet med företaget Abbantina avseende pokertjänsterna legatopoker.com och nextpoker.com.

FRAMTIDSUTSIKTER
Efter en period med fokusering på teknisk utveckling för att utöka och förbättra kunderbjudandet kommer framtiden att präglas av vidareutveckling av organisationen och bolagens struktur.

Etableringen av Redbet Gaming Ltd på Malta möjliggör en tydligare arbetsfokusering och fördelning för att tillgodose såväl stora partners, affiliates och individuella spelares behov av lösningar och erbjudanden.

En tydligare struktur möjliggör en ytterligare satsning på att vidareutveckla lyckosamma partnersamarbeten parallellt med en vidareutveckling av koncernens egna varumärken.

Styrelsen bedömer att detta ger Redbet väldigt goda möjligheter att växa kraftigt i framtiden och att utnyttja den nya tekniska plattformen optimalt.

Flytten av delar av spelverksamheten till Malta kommer att innebära vissa för koncernen positiva ekonomiska effekter, framförallt tack vare den gynnsamma skattesituationen på Malta.

FINANSIELL INFORMATION FÖR KONCERNEN
TREDJE KVARTALET
Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 56 329 tkr (18 476 tkr), en ökning med 205 % jämfört med samma period föregående år.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till 6 168 tkr (2 491 tkr), vilket motsvarar 2,99 kr (1,21 kr) per aktie. Nettoresultatet uppgick till 5 736 tkr (2 079 tkr), vilket motsvarar
2,78 kr (1,01 kr) per aktie.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 42 200 tkr (14 368 tkr) varav 27 940 tkr utgjordes av kundmedel. Motsvarande belopp, 27 940 tkr, återfinns också i posten övriga skulder.

Eget kapital
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 48 488 tkr (34 430 tkr), motsvarande 26,15 kr (16,67 kr) per aktie.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 583 tkr (2 197 tkr).

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 90 (88).

JANUARI – SEPTEMBER 2008
Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 153 030 tkr (38 450 tkr), en ökning med 298 % jämfört med samma period föregående år.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till 24 246 tkr (947 tkr), vilket motsvarar 11,74 kr (0,46 kr) per aktie. Nettoresultatet uppgick till 19 391 tkr (335 tkr), vilket motsvarar 9,39 kr (0,16 kr) per aktie.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27 472 tkr (1 742 tkr).

NÄSTKOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLE
Bokslutskommuniké för 2008 presenteras 26 februari 2009.


Stockholm den 11 november 2008.

Styrelsen för Redbet Holding AB (publ)


Denna rapport har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007;1. Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen har använts. Rapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

Redbet Holding AB
Sveavägen 39
111 34 Stockholm
www.redbetholding.se

org nr 556685-0755

Prenumerera på våra utskick