Redbet Holding AB (publ) delårsrapport januari – juni 2008

2008-08-26

Ladda ner PDF
• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 52 736 tkr (10 232 tkr), en ökning med 415 %. Första halvåret uppgick nettoomsättningen till 96 701 tkr (19 974 tkr), en ökning med 384 %.
• Kvartalets rörelseresultat uppgick till 9 699 tkr (- 1 817 tkr), resultatet är belastat med goodwillavskrivningar om 1 193 tkr. Första halvåret uppgick rörelseresultatet till 18 078 tkr (- 1 544 tkr).
• Nettoresultatet för andra kvartalet uppgick till 7 195 tkr (- 2 012 tkr). Nettoresultatet för halvåret uppgick till 13 658 tkr (- 1 744 tkr).
• Kvartalets nettoresultat per aktie uppgick till 3,48 kr (- 1,07 kr). Första halvåret uppgick nettoresultatet per aktie till 6,61 kr (-1,02 kr).
• Antalet registrerade kunder i koncernens spelbolag vid kvartalets slut uppgick till 114 169 st.

Bolagen i Redbetkoncernen har under perioden visat på en tillväxt trots ett för branschen säsongsmässigt svagare kvartal. Den goda marginalen som uppnåddes under första kvartalet har också bibehållits.

Årstakten för nettoomsättningen uppgick i juni till 207 Mkr, att jämföra med en årstakt på 136 Mkr under december 2007. Fram till juni har utvecklingsarbete motsvarande 2,8 mkr aktiverats.

Totalt hade Redbetkoncernens olika bolag 114 169 registrerade kunder (Redbet Ltd 53 320, Pullman Gaming 60 849) per den 30 juni 2008.


REDBET LTD
Redbet Ltd inledde under perioden ett partnerskap med det irländska företaget Goal Ventures för leverans av speltjänster. Under Euro2008 smyglanserades lyckosamt www.goalwin.net i syfte att säkerställa system och rutiner. Efter detta har ytterligare utvecklingsresurser lagts ned på att vidareutveckla Redbets sportspelserbjudande. Resultatet av detta kommer först att lanseras på Goalwin.net följt av en bredare lansering på Redbet.com och övriga sajter senare under hösten. Resultat från Goal Ventures beräknas komma under fjärde kvartalet.

PULLMAN GAMING NV
Under perioden tecknade bolaget bl a ett samarbetsavtal angående leverans av pokertjänsten totalpoker.com med en aktör verksam på den centraleuropeiska marknaden. Bolaget ser också en ökad verksamhet på goldclubcasino.com som ett resultat av de ökade resurser som lagts på marknadsföring och kommunikation med existerande spelare.

SIA TELETOTO
Efter att SIA Teletoto erhållit erforderliga myndighetstillstånd lanserades bolagets plattform för spel på Internet i början av juni.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
Redbet Ltd inledde partnerskap med Goal Ventures angående leverans av heltäckande speltjänst.
SIA Teletoto erhöll tillstånd för Internetspel.

Årsstämma 6 maj
Eric Leijonhufvud, Anders Alsing och Mats Enquist nyvaldes och Leif T Carlsson, Peter Mellqvist och Martin Strömberg omvaldes till ordinarie styrelseledamöter vid årsstämman den 6 maj. Till ny ordförande valdes Mats Enquist. Vid stämman beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet, beslutades att ingen aktieutdelning ska ske samt beslutades om arvode till styrelsen i enlighet med framlagt förslag. Det för bolagsstämman framlagda förslaget om emissionsbemyndigande avslogs.

LEGALA TVISTER
Tvisten mellan Redbet Holding AB och delar av aktieägarna i EB Nordic AB med anledning av det avbrutna företagsförvärvet kvarstår.

Unibets talan i Tingsrätten mot Redbet Ltd avseende varumärkesintrång kvarstår. Tingsrätten förväntas sätta ut målet till förhandling under 2008.

FRAMTIDSUTSIKTER
De resurser som lagts ned på teknisk utveckling för att utöka och förbättra kunderbjudandet har i hög grad bidragit till den starka tillväxten under de två första kvartalen 2008. Utvecklingen fortsätter och lanseringar av nya tjänster förväntas ske de kommande perioderna.

FINANSIELL INFORMATION FÖR KONCERNEN
ANDRA KVARTALET
Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 52 736 tkr (10 232 tkr), en ökning med 415 % jämfört med samma period föregående år.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till 9 699 tkr (- 1 817 tkr), vilket motsvarar 4,70 kr ( -0,96 kr) per aktie. Nettoresultatet uppgick till 7 195 tkr (- 2 012 tkr), vilket motsvarar 3,48 kr (-1,07 kr) per aktie.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick vid periodens utgång uppgick till 41 543 tkr (13 095 tkr) varav 25 564 tkr utgjordes av kundmedel. Motsvarande belopp, 25 564 tkr, återfinns också i posten övriga skulder.

Eget kapital
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 48 206 tkr (32 368 tkr) motsvarande 23,35 kr (15,68 kr) per aktie.

Soliditet
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 57 % (74 %)

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14 301 tkr (652 tkr).

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 90 (90).

JANUARI – JUNI 2008
Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 96 701 tkr (19 974 tkr), en ökning med 384 % jämfört med samma period föregående år.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till 18 078 tkr (- 1 544 tkr), vilket motsvarar 8,76 kr per aktie. Nettoresultatet uppgick till 13 658 tkr (- 1 744 tkr), vilket motsvarar 6,61 kr per aktie (-1,02 kr).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25 889 tkr (- 455 tkr).


NÄSTKOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLE

Delårsrapport för perioden januari – september 2008 presenteras den 11 november 2008.

Prenumerera på våra utskick