Redbet Holding AB (publ) delårsrapport januari – mars 2008

2008-04-18

Ladda ner PDF
• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43 965 tkr (9 743 tkr), en ökning med 351 % jämfört med samma period föregående år.
• Intäkterna ökade med 11 465 tkr (35 %) jämfört med föregående kvartal.
• Rörelseresultatet uppgick till 8 379 tkr (273 tkr), resultatet är belastat med goodwillavskrivningar om 597 tkr.
• Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 6 463 tkr (268 tkr).
• Kvartalets nettoresultat uppgick till 3,13 kr (0,17 kr) per aktie.
• Antalet registrerade kunder i koncernens spelbolag vid kvartalets slut uppgick till 110 593 st

Bolagen i Redbetkoncernen har under perioden upplevt en fortsatt stark tillväxt inom samtliga områden och på ett flertal marknader. Dock har favoritvinster på sportspel påverkat marginalen negativt, framförallt i bolaget SIA Teletoto. Det är med glädje vi ser att utväxlingen för våra ansträngningar också påverkat rörelsemarginalen positivt och den uppgår till 19,1 procent. Årstakten för nettoomsättningen uppgick i mars till 188 Mkr, att jämföra med en årstakt på 136 Mkr under december 2007. Under kvartalet har utvecklingsarbete motsvarande 1 281 tkr aktiverats.

Redbet ser en mognadsgrad på vissa marknader men den uppvägs av en tilltagande tillväxt på andra. Vi har gjort ansträngningar för en expansion på vissa marknader under perioden vilka visat sig lyckosamma. Detta arbete kommer att utökas till ett antal andra länder under kommande perioder.

Totalt hade Redbet koncernens olika bolag 110 593 registrerade kunder ( Redbet Ltd 50 250, Pullman Gaming 60 343) per den 31 mars 2008.

PULLMAN GAMING NV
Bolaget har knutit till sig kompetens med mångårig erfarenhet av kasino operationer på Internet. Vi ser redan idag effekter av detta och förväntar oss en snabbare expansionstakt för denna verksamhet framöver. Under perioden har resurser lagts på GoldClubCasino med bl.a. byte av valuta från dollar till Euro. Vidare har förberedelser skett för byte av mjukvaran till en senare version. Detta arbete är centralt för att möjliggöra en snabb expansion under resterande delen av året. Vi ser GoldClubCasino som en framtida central del av verksamheten där betydande intäkter kommer genereras.

REDBET LTD
Utvecklingen av bolagets plattformar är till stora delar slutfört. Resultatet av denna utveckling kommer att synliggöras under kommande period i form av ett bättre erbjudande till kunderna och lansering av tjänster tillsammans med samarbetspartners.

SIA TELETOTO
Lanseringen av Teletotos plattform för spel på Internet är försenad pga. att de formella tillstånden från den Lettiska myndigheten ännu inte erhållits. Vi räknar dock med att dessa erhålls under andra kvartalet 2008.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
Vid styrelsemöte den 30 januari 2008 tillträdde Leif T Carlsson som styrelseordförande i Redbet Holding AB.

LEGALA TVISTER
Marknadsdomstolen meddelande i januari dom i målet mellan Unibet och Redbet Holding AB resp. Redbet Ltd. Marknadsdomstolen lämnade Unibets talan mot Redbet Holding AB utan bifall och Unibet dömdes att ersätta Redbet Holding AB dess rättegångskostnader. Redbet Ltd förbjöds vid vite att vid markandsföring av speltjänster använda de formuleringar som prövats i målet. Redbet Ltd dömdes att ersätta Unibet för hälften av dess rättegångskostnader. För Redbetkoncernen innebar domen att koncernen skall ersätta Unibet för rättegångskostnader uppgående till 10 000 kr.

Tvisten mellan Redbet Holding AB och delar av aktieägarna i EB Nordic AB med anledning av det avbrutna företagsförvärvet kvarstår. EB Nordic har justerat ned sitt skadeståndskrav från kommunicerade 51,2 Mkr till 12,8 Mkr.

FRAMTIDSUTSIKTER
Redbet har under 2007 och under första kvartalet 2008 upplevt en stark tillväxt. Vi har stora förhoppningar på att GoldClubCasino med nya resurser och en förbättrad produkt kommer bidra till den pågående tillväxten.

Vår tekniska utveckling förväntas bidra till en ökad intjäning i form av ett utökat och förbättrat kunderbjudande. Vi kommer även att lansera tjänster med samarbetspartners under kommande perioder som en direkt effekt av detta arbete.

FINANSIELL INFORMATION FÖR KONCERNEN
Nettoomsättning
Under Q1 2008 uppgick nettoomsättningen till 43 965 tkr (9 743 tkr), en ökning med 351 % jämfört med samma period föregående år.
Resultat
Rörelseresultatet uppgick till 8 379 tkr (273 tkr), vilket motsvarar 4,06 kr ( 0,18 kr) per aktie. Nettoresultatet uppgick till 6 463 tkr (268 tkr), vilket motsvarar 3,13 kr ( 0,17 kr) per aktie.
Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 31 082 tkr (11 117 tkr) varav 27 836 tkr utgjordes av kundmedel. Motsvarande belopp, 27 836 tkr, återfinns också i posten övriga skulder.
Eget kapital
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 41 013 tkr (8 538 tkr) motsvarande 19,86 kr ( 5,57 kr) per aktie.
Soliditet
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 53 % ( 51 %).
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11 588 tkr (-1 107 tkr).
Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till åttiotre (elva).

FINANSIELL INFORMATION FÖR MODERBOLAGET
Nettoomsättningen för Redbet Holding AB uppgick till 805 tkr (- tkr). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -1 015 tkr (- 1 563 tkr).


NÄSTKOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLE
Delårsrapport för perioden januari – juni 2008 presenteras den 26 augusti 2008.
Delårsrapport för perioden januari – september 2008 presenteras den 11 november 2008.


Stockholm den 18 april 2008.

Styrelsen för Redbet Holding AB (publ)

Denna rapport har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007;1. Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen har använts. Rapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.


Redbet Holding AB
Sveavägen 39
111 34 Stockholm
www.redbetholding.se

org nr 556685-0755


Prenumerera på våra utskick