Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007

2008-02-21

Ladda ner PDF
Fjärde kvartalet
• Intäkterna för det fjärde kvartalet 2007 uppgick till 32 500 tkr (9 446 tkr).
• Resultatet före avskrivningar uppgick till 1 663 tkr (-5 561 tkr).
• Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -320 tkr (-6 492 tkr), resultatet är belastat med goodwillavskrivningar om 1 464 tkr.
• Intäkterna ökade med 14 024 tkr (76 %) jämfört med föregående kvartal.
• Antalet registrerade kunder i koncernens spelbolag vid kvartalets slut uppgick till 103 477 st.
• Redbet Ltd erhöll en licens av den engelska spelkommissionen enligt det nya engelska licensförfarandet.

Helåret
• Intäkterna för helåret 2007 uppgick till 70 950 tkr (18 674 tkr).
• Resultatet före avskrivningar uppgick till 3 932 tkr (-9 316 tkr).
• Rörelseresultatet för helåret uppgick till 627 tkr (-10 568 tkr).

Händelser efter årets utgång
• Marknadsdomstolen meddelade i januari dom i tvisten mellan Unibet och Redbet Holding AB resp. Redbet Ltd. Domstolen lämnade Unibets talan mot Redbet Holding AB utan bifall och Unibet dömdes att ersätta Redbet Holding AB för dess rättegångskostnader. Redbet Ltd förbjöds vid vite att vid marknadsföring av speltjänster använda de formuleringar som prövats i målet. Redbet Ltd dömdes att ersätta Unibet för hälften av dess rättegångskostnader. För Redbetkoncernen innebar domen att koncernen skall ersätta Unibet för rättegångskostader uppgående till 10 000 kr.
• Leif T Carlsson tillträdde som ny styrelseordförande för Redbet Holding AB i januari 2008
• Fortsatt tillväxt - omsättningen i januari 2008 ökade med 17 % jämfört med föregående månad.
• Pullman Gaming NV med GoldClubCasino har tillförts personella resurser med mångårig erfarenhet från liknande verksamhet på den kontinentala marknaden. Effekten av detta väntas under andra kvartalet 2008.

Fjärde kvartalet
Den starka tillväxt som Redbet bolagen upplevt under 2007 fortsatte under det fjärde kvartalet. Fokus under perioden har varit tillväxt framför vinstmaximering. Denna tillväxtstrategi kommer att bibehållas under kommande perioder, men med ett tydligt mål att generera en god vinstmarginal för bolagen under 2008.

Kostnader för marknadsaktiviteter och kortsiktiga bonusbetalningar, vilka påverkat marginalen, har under fjärde kvartalet varit väsentligt högre än för tidigare kvartal. Kostnaden för den affärsdrivna utvecklingen av bolagens tekniska plattformar har också varit högre än beräknat. Utvecklingskostnaderna kommer att minska successivt under nästkommande period.


Resultatet har justerats med goodwillavskrivningar om 1 464 tkr för de förvärvade bolagen SIA Teletoto och Pullman Gaming NV samt för Redbet Ltd.

Tillväxten för bolagen har skett inom samtliga produkter och på ett flertal regioner. Målet för bolagen har varit att minska beroendet av enskilda produkter och marknader för att minska påverkan av konkurrens samt minimera riskerna vid eventuella nationella lagstiftningsbeslut.

Den starka tillväxten kan till stor del tillgodoräknas den framgångsrika affiliatestrategi som bolagen initierat under 2007 och som nu börjar generera nya kunder. Ett stort antal avtal som slutits under perioden kommer successivt att aktiveras under början av 2008.

KUNDER
Antalet registrerade kunder inom de av koncernens bolag som bedriver spelverksamhet på Internet ökade för perioden oktober – december med 4 517. Totalt hade Redbetkoncernens olika bolag 103 477 kunder registrerade per den 31 december 2007 (Redbet Ltd 43 630, Pullman Gaming NV 59 847). Spelbolagen arbetar aktivt med partnerskap och andra samarbeten för att säkra fortsatt kundtillväxt.

PRODUKTER
Redbet Ltd och Pullman Gaming NV erbjuder poker, kasino, sportspel och bingo på nätet, SIA Teletoto erbjuder sportspel off-line via lokala spelombud i Lettland. Redbet Ltd erbjuder också helhetslösningar för spelprodukter och stödtjänster till företag som vill erbjuda speltjänster på Internet under eget varumärke. Den tekniska plattformen i Redbet Ltd består av stödtjänster som betalningssystem, back office, CRM funktioner, ekonomi, statistik, samt anslutningen av pokernätverken samt kasino och sports betting.

RÄTTSLIGA TVISTER
Marknadsdomstolen meddelade i januari 2008 dom i målet mellan Unibet och Redbet Holding AB resp. Redbet Ltd. Tvisten om varumärkesintrång i Tingsrätten mellan Unibet och Redbet Ltd är planerat för handläggning under 2008.

Tvisten mellan Redbet Holding AB och delar av aktieägarna i EB Nordic AB med anledning av det avbrutna företagsförvärvet kvarstår oförändrad. Målet beräknas komma upp för handläggning under 2008. Redbet Holding AB bestrider ersättningsskyldighet och gör bedömningen att Bolaget hade grund för att återkalla erbjudandet. Styrelsen bedömer inte risken till betydande skadestånd vara överhängande.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 19 701 tkr (12 224 tkr), Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 34 624 tkr (8 270 tkr), soliditet vid periodens utgång var 60 % (46 %). Av posten Kassa och bank avser 16 104 tkr redovisningsmedel tillika klientmedel vilka också återfinns i posten övriga skulder.

UTSIKTER 2008
Starten av 2008 sker med de bästa förutsättningar. Redbetbolagen har ett av marknadens mest intressanta och omfattande produktutbud som attraherar kunder på olika marknader såväl som inom olika spelsegment. Vi har uppnått en nivå där skalfördelarna börjar bli tydliga i relation till partners och leverantörer vilket också resulterar i möjligheten till ett betydligt attraktivare erbjudande till bolagens kunder. Vi ser därför en fortsatt stark kundtillströmning och en omsättningsökning som vi nu ska kapitalisera på.

Bolagets mål är att växa väsentligt snabbare än marknaden.

Styrelsen avser inte lämna någon prognos för 2008


ÅRSSTÄMMA
Årsstämma i Redbet Holding AB (publ) äger rum den 6 maj 2008 Stockholm


NÄSTKOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN
Omsättningsrapport för februari 2008 den 7 mars 2008.
Omsättningsrapport för mars den 10 april 2008
Rapport för första kvartalet 2008 den 6 maj 2008
Rapport för andra kvartalet 2008 den 26 augusti 2008
Rapport för tredje kvartalet 2008 den 11 november 2008

ÅRSREDOVISNING
Redbets årsredovisning 2007 beräknas finnas tillgänglig i slutet av mars 2008 på bolagets hemsida www.redbetholding.se samt via huvudkontoret tfn: 08 5000 6960

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.


Stockholm den 21 februari 2008
Styrelsen för Redbet Holding AB (publ)


Prenumerera på våra utskick