Redbet Holding AB (publ) delårsrapport januari – september 2007

2007-10-19

Ladda ner PDF
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 18 476 tkr (3 583 tkr) en ökning med 416 %. Ackumulerat för tre kvartal har koncernen uppnått en omsättning på 38 450 tkr (9 228 tkr), en ökning med 316 %

• Nettoresultatet uppgick tredje kvartalet till 2 079 tkr (-1 193 tkr) och ackumulerat september till 335 tkr

• Nettoresultatet per aktie uppgick till 1,01 kr

• Tyngdpunkten i tillväxten hänför sig till september månad, vars omsättning motsvarar en årlig omsättning överstigande 100 mkr.

• Månatlig omsättningsrapportering införs för resterande del av 2007

Resultaträkning (tkr)
Rörelsens intäkter Q3 2007 18,476, Q3 2006 3,583
Rörelsens kostnader Q3 2007 -15,985, Q3 2006 - 4,785
Rörelseresultat Q3 2007 2,491, Q3 2006 - 1,202


Redbet har under den senare delen av perioden upplevt en stark tillväxt inom samtliga områden och i det närmaste fördubblat omsättningen jämfört med föregående kvartal. Det är tydligt att bolaget börjat uppnå avkastning på tidigare ansträngningar och inträtt i en ny fas av snabbare expansionstakt. Tillväxten sker, inom samtliga produkter, på samtliga marknader. Omsättningen på årsbasis, baserat på september månads nettoomsättning, överstiger 100 milj.

Totalt hade Redbetkoncernens olika bolag 98 960 registrerade kunder per den 30 september 2007
(Redbet Ltd inkl Mingelbingo 39 649, Pullman Gaming 59 311).

Under perioden har bolagen i koncernen med framgång fortsatt insatserna för att minska beroendet av enskilda marknader och produkter. Redbet har skapat ett unikt erbjudande med ett flertal produkter riktade till olika marknader vilket skapat ett gynnsamt läge för en fortsatt snabb expansion. Trots att det tidigare upplevts en viss mognadsgrad på många marknader noterar vi under perioden tydliga tecken på att Redbet tar marknadsandelar. Denna ökning av marknadsandelar beror huvudsakligen på att vi tydligt lyckats kommunicera fördelarna med Redbets erbjudande.

Efter tidigare perioder som präglats av teknisk utveckling och förvärv har bolaget under det tredje kvartalet frigjort resurser som fokuserat på intäktsbringande verksamhet, vilket bidragit till den kraftiga ökningen av omsättning och intäkter.

Stora resurser har under perioden också lagts på att optimera bolagets kapitalströmmar vilket kommer att resultera i minskade kostnader och högre intäkter i framtiden. Detta arbete kommer även framgent prioriteras.

Verksamheten i det lettiska SIA Teletoto visar stark tillväxt. Det är dock med besvikelse vi konstaterar att företaget ännu inte haft möjlighet att lansera sina tjänster på Internet. Efter genomgång av SIA Teletotos egenutvecklade plattform för Internetspel har vi kunnat konstatera att plattformen ännu inte varit mogen för lansering. Bolaget kommer därför att tillskjuta ytterligare resurser för att skynda på utveckling och lansering då vi ser en stor obearbetad potential på denna marknad.

Det integrerings- och konsolideringsarbete avseende tekniska spelplattformar och stödsystem inom koncernen som inleddes under andra kvartalet beräknas fortgå under resterande delen av 2007. Det tekniska utvecklingsarbetet inom koncernen sker till största delen i Lettland.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
Avtal med Ongame Network
Redbet Ltd. tecknade avtal med ett av världens största pokernätverk Ongame Network för lansering av nya speltjänster. Avtalet med Ongame kompletterar övriga produkter och ger tillgång till ett ledande nätverk för vidare internationell expansion.

LegatoPoker och Nextpoker
Som ett första resultat av samarbetet med Ongame presenterades LegatoPoker.com samt NextPoker.com under licens med partners.

MingleBingo.com
Under sommaren introducerades bingo även på den norska marknaden under www.minglebingo.com.

LEGALA TVISTER
Unibets stämning mot Redbet Holding AB i Stockholms tingsrätt har återkallats.
Unibets stämning i marknadsdomstolen mot Redbet Holding AB och Redbet Ltd samt i Stockholms Tingsrätt mot Redbet Ltd kvarstår alltjämt.
Tvisten med huvudägarna i EB Nordic AB kvarstår oförändrad.

FRAMTIDSUTSIKTER
Den tillväxt som bolaget upplevt under perioden kvarstår efter periodens utgång. Bolaget förväntas ha en fortsatt hög tillväxt under resterande del av 2007.

Under oktober lanseras Whitebet.com som ytterligare ett resultat av samarbetet med Ongame. Redan innan denna lansering råder ett stort intresse för denna produkt bland kunder och partners.

Den lyckosamma lanseringen under sommaren av nya tjänster tillsammans med samarbetspartners har resulterat i ett starkt intresse för Redbets produkter. Bolaget utvärderar för närvarande ett flertal affärsförslag och hoppas kunna rapportera nya samarbeten under innevarande period.

Redbet koncernen inför månatlig rapportering av omsättningen under resterande delen av 2007. Detta görs för att ge en mer korrekt bild av företaget under den intensiva expansionsfasen. Kostnadssidan kommer inte att rapporteras.

FINANSIELL INFORMATION
Nettoomsättning
Under Q3 ökade intäkterna med 416 % jämfört med Q3 2006.
Nettoomsättningen uppgick till 18 476 tkr (3 583 tkr)

Resultat
Nettoresultatet för perioden uppgick till 2 079 tkr (- 1 193 tkr). Nettoresultatet per aktie uppgick till 1,01 kr.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 14 368 tkr (10 563 tkr) varav 9 035 tkr utgjordes av kundmedel. Motsvarande belopp, 9 035 tkr, återfinns också i posten övriga skulder.

Eget kapital
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 34 430 tkr (12 774 tkr) motsvarande 16,67 kr per aktie (8,33 kr).

Soliditet
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 69,5 % (76,0 %).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 197 tkr (- 1 012 tkr).

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 90 personer (8 personer).

NÄSTKOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLE
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007 offentliggörs den 21 februari 2008.

Omsättningen kommer att offentliggöras på månatlig basis för oktober den 6 november, för november
den 4 december, för december den 10 januari.


Stockholm den 19 oktober 2007.

Styrelsen för Redbet Holding AB (publ)
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

Prenumerera på våra utskick