Redbet Holding AB (publ) delårsrapport januari – juni 2007

2007-08-28

Ladda ner PDF
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 10 232 tkr (2 223 tkr). För första halvåret 2007 uppgick nettoomsättningen till 19 974 tkr (5 645 tkr).

• Nettoresultatet uppgick andra kvartalet till -2 012 tkr (-2 231 tkr) och för första halvåret till –1 744 tkr (- 2 880 tkr).

• Nettoresultatet per aktie uppgick för andra kvartalet till -1,07 kr.

• Bolaget har under perioden förvärvat två spelbolag med verksamhet i Central respektive Östeuropa. Kostnader för förvärven, konsolidering av de förvärvade bolagen samt integrering av i koncernen ingående spelplattformar har belastat resultatet under perioden.

• Integreringsarbetet har syftat till att ge bättre kunderbjudande, lägre kostnader och bättre marginaler för bolagens respektive produkter. Resurser frigörs samtidigt för satsningar på försäljning, marknadsföring och intäktsbringande aktiviteter.


På den Skandinaviska marknaden, där pokerprodukten idag utgör Redbets största intäktskälla, kännetecknades kvartalet av en fortsatt hög konkurrens. Den säsongseffekt på spelmarknaden som normalt inleds i slutet av mars och pågår under sommarmånaderna innebär i regel en nedgång i spelvolymen. Redbet lyckades kompensera säsongsvariationen under årets andra kvartal och omsättningen uppgick till samma nivå som kvartal 1 2007. Redbets satsning på utveckling av nya produkter och breddning av utbudet har också varit framgångsrik och i hög grad bidragit till den tillväxtökning som skett under sommarmånaderna.

Under perioden förvärvade Redbet de båda spelbolagen Pullman Gaming NV och SIA Teletoto. SIA Teletoto är verksamt på den lettiska marknaden och Redbet får genom förvärvet tillgång till denna växande marknad. Pullman Gaming NV är huvudsakligen verksamt på den Europeiska marknaden med tyngdpunkt i Tyskland. Pullman Gaming marknadsför det välkända goldclubcasino.com samt totalpoker.com.

Efter förvärven bedriver Redbet verksamhet under sex varumärken på ett flertal marknader, varav vissa högintressanta tillväxtmarknader. Produktutbudet är brett och omfattar för närvarande följande:

*Poker - Inom Redbet Poker återfinns två olika pokernätverk, Boss IPN och 24h Network, vilket ger kunden den unika möjligheten att spela på olika pokernätverk från ett och samma spelkonto. Redbets nyligen tecknade avtal med Ongame Network ger koncernen tillgång till världens största pokernätverk för lansering av pokertjänster dels tillsammans med internationella partners och dels via egna varumärken. Pokertjänsten på Totalpoker.com är ansluten till BossIPN.

*Casino – Både Redbet Casino och Goldclubcasino.com erbjuder ett stort antal populära casinospel. De båda casinotjänsterna kompletterar varandra och riktar sig, främst geografiskt, till skilda målgrupper. Medan Redbets casinospel spelas utan nedladdning är Goldclubcasinos casinoerbjudande huvudsakligen nedladdningsbart

*Betting-exchange - Redbets bettingexchange är en oddsbörs där kunderna spelar mot varandra på olika sportevenemang och själva bestämmer oddsen. Redbet får kommission från den som vinner ett vad.

*Sportsbetting – Via ett tjugotal ”off-line” bettingshops i Lettland erbjuds möjligheten att spela på olika sportevenemang.

*Bingo – Mingelbingo.com lanserades i slutet av april för den svenska marknaden och erbjuder 75 bollars bingospel, umgänge i chatten och sidospelsmöjligheter. Bingon utgör ett bra komplement till Redbets befintliga produkter då målgruppen skiljer sig från nuvarande. Produkten attraherade på kort tid över 5000 nya kunder på den svenska marknaden.

Ett resultat av genomförda förvärv är att Redbet erhållit en mängd fristående spelplattformar. Under perioden har ett arbete inletts för att konsolidera dessa med syfte att uppnå en effektiv bearbetning av kunderna och rationell drift av systemen. Detta arbete kommer att bidra till ökade marginaler, minskade driftskostnader samt en möjlig korsbearbetning av kunderna via flera varumärken. Redbets fokusering på detta arbete under perioden har varit framgångsrikt. Bolaget har nu t ex stödsystem med hög automatiseringsgrad vilket gör att driften av samtliga produkter kan skötas till låga kostnader och tillväxt kan ske utan ökning av produktionskostnaden. Detta förberedelsearbete har varit nödvändigt och möjliggör nu en expansion både på befintliga och nya marknader. Arbetet beräknas vara helt slutfört under tidig höst.

Totalt hade Redbetkoncernens olika bolag 93 506 registrerade kunder per den 30 juni 2007 ( Redbet Ltd inkl Mingelbingo 35 071, Pullman Gaming 58 435). Under perioden har Redbet satsat huvuddelen av marknadsföringen på en lansering av Bingotjänsten, en utökad direktkommunikation med befintliga kunder samt partnersamarbeten för övriga varumärken.

Redbet initierade under perioden en genomgång av Teletotos verksamhet med syfte att bredda och öka tillväxttakten för bolaget. SIA Teletotos verksamhet bedrivs idag uteslutande via ett tjugotal fysiska försäljningspunkter. Ambitionen är att via ny teknologi öka detta antal samt via Internet och andra teknologier djupare penetrera marknaden. Nya spelprodukter kommer även att lanseras på den Baltiska marknaden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
- Den 17 april förvärvades Pullman Gaming NV
- Den 23 april lanserades bingotjänsten Mingelbingo.com
- Den 2 maj förvärvades Teletoto Ltd
- Den 29 maj hölls ordinarie årsstämma

Årsstämma 29 maj
Vid årsstämman den 29 maj beslutades att ingen utdelning ska ske. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Lars Ekstedt och Leif T Carlsson samt nyvaldes Michael Niklasson, Peter Mellqvist och Martin Strömberg. De för bolagsstämman framlagda förslagen om emissionsbemyndigande samt arvode till styrelsen beslutades enligt kallelsen. Det anmälda förslaget om beslut av valberedning återkallades.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Avtal med Ongame Network
Redbet tecknade avtal med ett av världens största pokernätverk Ongame Network för lansering av nya speltjänster. Avtalet med Ongame kompletterar övriga produkter och ger tillgång till ett ledande nätverk för vidare internationell expansion. Dels för internationella partners men också för Redbets egna varumärken som goldclubpoker.com

LegatoPoker och Nextpoker
Som ett första resultat av samarbetet med Ongame presenterades LegatoPoker.com samt NextPoker.com under licens med partners. Dessa två Pokertjänster har under sensommaren smyglanserats utan marknadsföring med mycket gott utfall.


FINANSIELL INFORMATION
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 10 232 tkr (2 223 tkr)

Resultat
Nettoresultatet för andra kvartalet uppgick till – 2 012 tkr (- 2 231 tkr). Nettoresultatet per aktie uppgick till
-1,07 kr.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 13 095 tkr (5 029 tkr) varav 5 027 tkr utgjordes av kundmedel. Motsvarande belopp, 5 027 tkr, återfinns också i posten övriga skulder.

Eget kapital
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 32 368 tkr (5 775 tkr) motsvarande 15,68 kr per aktie (4,28 kr).

Soliditet
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 73,9 % (56,9 %).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 652 tkr (- 3 094 tkr).

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 90 personer (8 personer). Ökningen hänför sig huvudsakligen till de 79 personer som är anställda vid SIA Teletoto. Av dessa är 68 timanställda och arbetar vid försäljningspunkter.

FRAMTIDSUTSIKTER
Redbet har efter periodens utgång upplevt en markant tillväxtökning vilken väntas fortsätta under hösten. Denna ökning är resultatet av en effektiv bearbetning av inaktiva kunder samt lanseringen av nya speltjänster.

Genom förvärven av Teletoto och Pullman Gaming och genom ett framgångsrikt integreringsarbete av bolagets olika spelplattformar står bolaget väl rustat för framtiden. Redbet har attraktiva produkter, inte minst genom det nya avtalet med Ongame, och närvaro på intressanta tillväxtmarknader som Baltikum och Syd- och Mellaneuropa med Tyskland i spetsen. Bingomarknaden i Skandinavien, där produkten Mingelbingo börjar ta fart, är intressant och företaget bedömer att bingo också kommer att lanseras till nya marknader.

Redbet har nu också de system och stödsystem som krävs för att hantera en större produktportfölj och kan klara en större tillväxt utan att behöva öka produktionskostnaderna eller tvingas till ytterligare investeringar. Allt är på plats för en vidare expansion. Fokus flyttas nu till intäktsgenererande verksamhet.

NÄSTKOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLE
Delårsrapport för nio månader offentliggörs den 13 november 2007.

Stockholm den 28 augusti 2007.

Styrelsen för Redbet Holding AB (publ)Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

Redbet Holding AB org nr 556685-0755
Sveavägen 39
111 34 Stockholm
www.redbetholding.se

Prenumerera på våra utskick