Redbet Holding AB, delårsrapport januari – mars 2007

2007-05-22

Ladda ner PDF
• Nettoomsättningen uppgick till 9 743 tkr (3 423tkr) en ökning med 284%

• Nettoresultat 268 tkr (-649 tkr)

• Nettoresultatet per aktie uppgick till 0,17 kr

• Ny huvudägare med spelbolagserfarenhet har inträtt i bolaget.

• Fokus under perioden har varit på vidare expansion österut och en etablering på den centraleuropeiska marknaden. Redbet har under första kvartalet varit i förhandling om två förvärv vilka båda har slutförts framgångsrikt efter periodens utgång. Förvärvet av Pullman Gaming NV slutfördes 17 april och förvärvet av SIA Tele Toto slutfördes 2 maj.

Resultaträkning
Rörelsens intäkter Q1 2007 9,743 tkr, Q1 2006 3,423 tkr
Rörelsens kostnader Q1 2007 - 9,470 tkr, Q1 2006 - 4,071 tkr
Rörelseresultat Q1 2007 273 tkr, Q1 2006 -648 tkr


Det första kvartalet har präglats av arbete med bolagsförvärv för att möjliggöra en snabb expansion österut och i Centraleuropa. Bolaget har samtidigt under perioden etablerat en omsättningsnivå uppgående till en årstakt motsvarande ca 40 mkr, i huvudsak genererad på den Skandinaviska marknaden.


Trots en fortsatt tillväxt under inledningen av andra kvartalet noterar bolaget en viss mognadsgrad på den skandinaviska marknaden varför en etablering på nya växande marknader med möjligheter för ytterligare tillväxt har prioriterats. Bolaget har fokuserat på att etablera en struktur för snabb och lönsam expansion.

Bolaget har under perioden förberett lansering av en ny och lönsam produkt och det var med stor tillförsikt som bolaget den 26 april lanserade Mingelbingo, bingo på nätet.

Väsentliga händelser under Q1

NY HUVUDÄGARE
Niklas Braathen inträdde den 19 januari 2007 som ny huvudägare i Redbet Holding AB. Braathen har ett mångårigt förflutet inom spelbranschen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

LEGATOPOKER (OCH HOLDEM CONSULTING AB)
Redbet förvärvade en option att köpa verksamheten i ett bolag verksamt på pokermarknaden, Holdem Consulting AB, den 24 november 2006. Det aktuella bolaget bedriver så kallad affiliate/rakeback-verksamhet. Bolaget administrerar åt ett antal operatörer genom ombudsavtal att återföra en del av det genererade spelöverskottet tillbaka till slutkunderna.
Parallellt med löptiden för optionen arbetade Redbet för att nå ett nytt avtal med en konstellation bestående av dels det aktuella bolaget, dels ytterligare två bolag med liknande verksamhet och omfattning. Då denna affär var mer ekonomiskt attraktiv valde Redbet att förlänga optionen så länge förhandlingarna pågick. Det nya avtalet kunde offentliggöras 13 april och innebär att Redbet kommer leverera speltjänster åt den gemensamma struktur som står bakom holdem.se, rakeback.se samt rakemenot.com. Denna struktur kommer att lansera spel på nätet under varumärket Legatopoker. Det nya avtalet innebar också att Redbet avbröt den ursprungliga affären, om att förvärva Holdem Consulting AB, som kommunicerades den 16 februari.
Samarbetet med Legatopoker beräknas börja generera intäkter under andra kvartalet.


FÖRVÄRV AV PULLMAN GAMING
Redbet förvärvade under april Pullman Gaming NV av Pullman Associates Ltd. Pullman Gaming driver idag ett av de äldsta varumärkena inom Internetspel – Gold Club Casino. Bolaget driver även Gold Club Games samt TotalPoker. Gold Club Casino är ett internationellt välrenommerat varumärke inom Online Casino och etablerades redan 1997 av Boss Media, som ett av de första Online Casinon i världen. Gold Club, vars kunder huvudsakligen återfinns i Tyskland, Mellan- och Syd-Europa samt delar av Asien, innehar en spelplattform och en kunddatabas på drygt 60 000 spelare. TotalPoker var den första pokern från Boss Media och lanserades i september 2002.
Genom förvärvet har Redbet etablerat sig på en intressant marknad och med den stora kundbasen och ny marknadsstrategi räknar Redbet med ökad intjäning.


MINGELBINGO – BINGO ONLINE
Den 26 april lanserades bingo under varumärket Mingelbingo. Bingomarknaden ses som ytterst intressant och Redbet räknar med betydande framgångar för denna produkt. Bingon utgör ett bra komplement till befintliga spelprodukter, då målgruppen skiljer sig från den nuvarande.
Redbet kommer att genomföra betydande marknadsföringsinsatser för att snabbt inta en position som en av de ledande aktörerna inom bingo på nätet.

FÖRVÄRV AV SIA TELETOTO
Den 2 maj förvärvades Teletoto Ltd. Detta förvärv ger Redbet en stark närvaro på den snabbväxande baltiska marknaden. Teletoto är ett viktigt steg i Redbets expansion och kommer även att fungera som språngbräda för vidare expansion till närliggande marknader.
Teletotos plattform kommer att nyttjas för att etablera övriga spelprodukter på den baltiska marknaden. Förvärvet av Teletoto innebär också att vissa operativa funktioner inom dotterbolaget Redbet Ltd kommer att omlokaliseras till Lettland med en lägre kostnadsnivå.
Teletoto är verksamt i Lettland under de välkända varumärkena Optibet och Latbet och innehar sedan 1999 den enda bookmakinglicensen (National Gaming License) i Lettland. Verksamheten bedrivs för närvarande via tjugo betting shops i ett flertal städer men bolaget kommer inom kort att lansera Internetspel under existerande tillstånd.
Efter tillträdet är Redbet stärkt i sin uppfattning att bolaget har en stor potential att växa och att Teletoto kommer att generera ökad intjäning. Etableringen på Internet kommer att bidra till detta.


Systemutveckling

Under perioden har utvecklingsarbetet intensifierats och bolaget har genomfört satsningar för att möjliggöra integrering av system inom koncernens olika bolag. Detta arbete kommer att fortsätta vara en viktig del av Redbets verksamhet och IT-avdelningen har tillförts ytterligare resurser.

Finansiell information

NETTOOMSÄTTNING
Periodens intäkter uppgick till 9 743 tkr (3 423 tkr) vilket är en ökning med 284% jämfört med samma period föregående år.

Årstakten är nu uppe i ca 40 mkr.

RESULTAT
Nettoresultatet för perioden uppgick till 268 tkr (-649 tkr). Nettoresultatet per aktie uppgick till 0,17 kr.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 11 117 tkr (11 402 tkr) varav 4 680 tkr utgjordes av kundmedel. Motsvarande belopp, 4 680 tkr, återfinns också i posten övriga skulder.

EGET KAPITAL
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 8 538 tkr (9 736 tkr) motsvarande 5,57 kr per aktie (7,22 kr).

SOLIDITET
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 51,2% (69,6%).

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 1 107 tkr (1 969 tkr).

MEDARBETARE
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till elva personer (sex personer).

Framtidsutsikter

Redbet har genom de senaste förvärven etablerat sig på högintressanta tillväxtmarknader och genom lanseringen av Mingelbingo också skaffat sig ett heltäckande produktutbud. Redbet bedömer att marknaden för bingo i Skandinavien är under fortsatt tillväxt. Genom förvärven av Teletoto och Pullman Gaming har bolaget skaffat sig en bra position för vidare expansion.

Bolaget har nu följande varumärken inom koncernen:
• Redbet
• GoldClubCasino
• GoldClub Games
• TotalPoker
• Mingelbingo
• Optibet

Redbet avser lägga stora resurser för att öka aktiviteten på respektive varumärke och på de olika marknaderna. Detta sammantaget gör att bolaget har en övertygelse om ökad tillväxt framöver.

Nästkommande rapporteringstillfälle

Delårsrapport för sex månader offentliggörs den 28 augusti 2007.
Delårsrapport för nio månader offentliggörs den 13 november 2007.

Stockholm den 22 maj 2007.


Styrelsen för Redbet Holding AB (publ)


Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

Prenumerera på våra utskick