Bokslutskommuniké Redbet Holding AB, räkenskapsåret 31 aug 2005 – 31 december 2006

2007-02-22

Ladda ner PDF
Fjärde kvartalet
• Intäkterna för det fjärde kvartalet 2006 uppgick till 9 446 tkr
• Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till – 6 492 tkr
• Intäkterna ökade med 163 % jämfört med föregående kvartal.
• Kostnader förenat med avbrutet bolagsförvärv belastar resultatet med 2 500 tkr
• Antalet kunder vid kvartalets slut uppgick till 19 489 st
• Under december uppnåddes en årstakt på spelöverskottet motsvarande 40 mkr.
• Lansering av dubbla pokernätverk i och med Boss Medias IPN

Helåret
• Intäkterna för helåret 2006 uppgick till 18 674 tkr.
• Rörelseresultatet för helåret uppgick till -10 568 tkr.

Händelser efter årets utgång
• Ny huvudägare med spelbolagserfarenhet har inträtt i bolaget och äger motsvarande 20,4% av aktierna i bolaget.
• Fortsatt tillväxt både på licensierings- och spelverksamheten

.

Prenumerera på våra utskick