Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

ENLABS OFFENTLIGGÖR ERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE BUDPLIKTSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I GLOBAL GAMING

2020-10-02

Ladda ner PDF
Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Sigtuna den 2 oktober 2020

Den 21 september 2020 lämnade Enlabs AB (”Enlabs”) ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Global Gaming 555 AB (”Global Gaming”) att överlåta samtliga sina aktier i Global Gaming för 11 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Vederlaget i Erbjudandet utgörs av tre alternativ: (a) ett kontantvederlag (”Kontantvederlaget”), (b) ett aktievederlag i form av aktier i Enlabs (”Aktievederlaget”), eller (c) en kombination motsvarande 50 procent såsom Kontantvederlag och 50 procent såsom Aktievederlag. Samtliga vederlagsalternativ motsvarar 11 kronor per aktie i Global Gaming. Enlabs kommer inte att höja det erbjudna vederlaget. Enlabs aktieägande uppgår vid publicerandet av detta pressmeddelande till 66,70 procent av samtliga aktier och röster i Global Gaming.

Erbjudandehandlingen finns nu tillgänglig på Enlabs webbplats (www.enlabs.com/investors/offer-for-global-gaming) och Carnegies webbplats (www.carnegie.se). Erbjudandehandlingen kommer även att finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se), eftersom Erbjudandehandingen även är ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129.

Acceptfristen för Erbjudandet börjar den 5 oktober 2020 och slutar den 2 november 2020. Enlabs beräknar att påbörja utbetalningen av Kontantvederlaget omkring den 6 november 2020 och utbetalningen av Aktievederlaget omkring den 1 december 2020. Enlabs förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att tidigarelägga eller senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. I fall förvärvet av aktier i Global Gaming, direkt eller indirekt, kräver godkännande eller tillstånd från myndighet, förbehåller sig Enlabs rätten att justera Erbjudandet i relation till presumtiva myndighetskrav.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB agerar finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB agerar juridisk rådgivare till Enlabs i samband med Erbjudandet. Vidare är Redeye Aktiebolag certified adviser till Enlabs på First North.

För mer information vänligen kontakta:

Peter Åström, styrelseledamot i Enlabs, på tfn: +46707562747, eller e-post: [email protected]

George Ustinov, VD och koncernchef i Enlabs, på tfn: +371 29424175, eller e-post: [email protected]

Enlabs lämnade detta pressmeddelande för offentliggörande klockan 13.00 den 2 oktober 2020.

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.enlabs.com.

Om Enlabs

Enlabs står för Entertainment Laboratories. Enlabs är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande gaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 225 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsatta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Enlabs kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Enlabs kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”bedöms”, ”förväntas” eller ”tros”, eller liknande uttryck.

Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Enlabs kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Enlabs har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.

Prenumerera på våra utskick