Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

ENLABS LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I GLOBAL GAMING

2020-09-21

Ladda ner PDF
Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Sigtuna den 21 september 2020

Enlabs AB (”Enlabs” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 26 augusti 2020 att Enlabs samma dag hade förvärvat 9 878 086 aktier i Global Gaming 555 AB (”Global Gaming”) för en köpeskilling motsvarande 11 kronor per aktie (där 50 procent av köpeskillingen erlades kontant och 50 procent erlades genom nyemitterade aktier i Enlabs) och därmed ökat Enlabs aktieägande från 29,89 procent till 54,06 procent av samtliga aktier och röster i Global Gaming, vilket innebar att skyldighet uppstod för Enlabs att lämna ett offentligt budpliktserbjudande avseende resterande aktier i Global Gaming (ett s.k. budpliktsbud) i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”). Sedan offentliggörandet har Enlabs förvärvat ytterligare aktier i Global Gaming i marknaden och Enlabs aktieägande uppgår vid publicerandet av detta pressmeddelande till 66,70 procent av samtliga aktier och röster i Global Gaming.

Mot ovanstående bakgrund lämnar Enlabs härmed ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Global Gaming, att överlåta samtliga sina aktier i Global Gaming till Enlabs (”Erbjudandet”). Vederlaget i Erbjudandet utgörs av tre alternativ: (a) ett kontantvederlag, (b) ett aktievederlag i form av aktier i Enlabs, eller (c) en kombination motsvarande 50 procent såsom kontantvederlag och 50 procent såsom aktievederlag. Samtliga vederlagsalternativ motsvarar 11 kronor per Global Gaming-aktie. Enlabs kommer inte att höja det erbjudna vederlaget.

Aktierna i såväl Enlabs som Global Gaming är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market (”First North”).

Erbjudandet i sammandrag

 • Enlabs äger vid tidpunkten för lämnandet av Erbjudandet 27 266 114 aktier i Global Gaming, motsvarade 66,70 procent av samtliga utestående aktier och röster i Global Gaming.
 • Erbjudandet värderar samtliga aktier i Global Gaming till cirka 450 miljoner kronor.
 • Enlabs erbjuder aktieägarna i Global Gaming att såsom betalning för varje aktie i Global Gaming erhålla antingen:
  1. ett kontantvederlag om 11 kronor (”Kontantvederlaget”),
  2. 0,36 aktier i Enlabs (”Aktievederlaget”), eller
  3. en kombination motsvarande 50 procent såsom Kontantvederlag och 50 procent såsom Aktievederlag.

Enlabs kommer inte att höja det erbjudna vederlaget.

 • Erbjudandet innebär en premie om cirka 15 procent i förhållande till stängningskursen på First North för aktien i Global Gaming den 26 augusti 2020 (vilket var den sista handelsdagen innan Enlabs offentliggjorde sin avsikt att lämna ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Global Gaming) samt en premie om cirka 1 procent i förhållande till stängningskursen på First North för aktien i Global Gaming den 21 september 2020 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet). Vidare innebär Erbjudandet en premie om cirka 4 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktien i Global Gaming under de senaste trettio (30) handelsdagarna, samt en premie om cirka 13 procent baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktien i Global Gaming under de senaste nittio (90) handelsdagarna, fram till och med den 21 september 2020.
 • Styrelsen för Global Gaming, eller en av Global Gaming sammansatt oberoende budkommitté, ska senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen till denna uppfattning. Vidare ska Global Gaming inhämta och senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) avseende Erbjudandet från oberoende expertis. Vid tiden för publicering av detta pressmeddelande har varken ett sådant uttalande eller ett värderingsutlåtande offentliggjorts.
 • Enlabs fullföljande av Erbjudandet är endast villkorat av att förvärvet godkänns av relevanta konkurrensmyndigheter, om tillämpligt.
 • Enlabs kommer att offentliggöra en erbjudandehandling avseende Erbjudandet, vilket beräknas ske omkring den 2 oktober 2020. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 5 oktober 2020 och avslutas omkring den 2 november 2020.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Enlabs står för Entertainment Laboratories och har som grundfilosofi att skapa underhållning genom nytänkande inom iGaming. Bolaget anser sig vara ledande inom iGaming i Baltikum, där Bolaget, baserat på totala intäkter, är störst i Lettland, näst störst i Estland och bland de fem största aktörerna i Litauen.

Enlabs är av uppfattningen att den globala marknaden för iGaming-tjänster för närvarande genomgår omfattande förändringar, vilket motiverar en fortsatt sektorkonsolidering. Vidare anser Bolaget, i linje med tidigare kommunikation till marknaden, att förvärv är en central del i dess fortsatta expansion.

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster. Enlabs anser att Global Gaming har en stark marknadsposition genom de kasino-varumärken Global Gaming innehar främst i Finland, men även i Estland och vissa övriga länder. Således gör Enlabs bedömningen att Global Gaming bedriver verksamhet som är strategiskt kompletterande till Enlabs befintliga verksamhet, där Estland är en huvudmarknad och Finland är en tillväxtmarknad.

Vidare ser Enlabs att Global Gamings varumärken har potential för att lanseras såväl på Enlabs nuvarande huvudmarknader Estland, Lettland och Litauen, samt på vissa geografiska marknader där vare sig Enlabs eller Global Gaming idag är verksamma, som Enlabs anser vara potentiella tillväxtmarknader, såsom Ukraina. Dessutom ser Enlabs positivt på möjligheten att genom förvärvet av Global Gaming möjliggöra ytterligare geografisk expansion för Enlabs egna varumärken.

Enlabs bedömer därtill att det förväntas uppstå skalfördelar och kostnadsbesparingar genom att driva Enlabs och Global Gaming respektive verksamheter i den nya koncernen. Utöver ovan nämnda varumärkesrelaterade intäktssynergier bedömer Enlabs att det finns kostnadsbesparingar och effektiviseringar avseende dels överlappande stabsfunktioner, dels kunskapsöverföring och best practices inom exempelvis IT, marknadsföring och compliance. Kostnadsbesparingarna förväntas årligen uppgå till cirka 5 MEUR.

Den nya koncernen bedöms av Enlabs ha kapacitet att framöver ta sig an större projekt med högre kvalitet. Större och mer utmanande projekt skapar även utrymme för medarbetare att utvecklas i en organisation som kan fortsätta att attrahera duktiga medarbetare. Därtill förväntas likviditeten i Enlabs aktie att öka och Enlabs position på finansmarknaden att stärkas.

Enlabs stödjer den nuvarande övergripande strategin och inriktningen på Global Gamings verksamhet och Enlabs sätter stort värde på det arbete som Global Gamings ledning och anställda genomför, vilket är betydelsefullt för en fortsatt framgångsrik utveckling av verksamheten.

Erbjudandet

Allmänt och Erbjudandets värde

Erbjudandet värderar varje aktie i Global Gaming till 11 kronor och det totala värdet av Erbjudandet motsvarar cirka 150 miljoner kronor och Erbjudandet värderar således samtliga aktier i Global Gaming till cirka 450 miljoner kronor. Enlabs erbjuder samtliga aktieägare i Global Gaming att som vederlag för varje aktie i Global Gaming erhålla antingen;

 1. Kontantvederlaget,
 2. Aktievederlaget (1), eller
 3. en kombination motsvarande 50 procent såsom Kontantvederlag och 50 procent såsom Aktievederlag.

(1) I Aktievederlaget erhålls, för varje Global Gaming-aktie, så många Enlabs-aktier som motsvarar 11 kronor per Global Gaming-aktie baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktien i Enlabs under de senaste femton (15) handelsdagarna på First North, fram till och med den 21 september 2020, om 30,3 kronor.

 

Erbjudandet omfattar samtliga utestående aktier i Global Gaming som Enlabs inte redan äger, det vill säga 13 611 386 aktier.

Enlabs kommer endast att betala ut hela (och inga fraktioner av) Enlabs-aktier till aktieägare i Global Gaming som accepterar Erbjudandet. Om aktieägare i Global Gaming lämnar in ett sådant antal aktier i Erbjudandet att det aktievederlag som Enlabs ska betala för sådana Global Gaming-aktier inte uppgår till ett jämnt antal nya Enlabs-aktier kommer vederlag för överskottsfraktioner att utgå kontant.

Courtage utgår ej i samband med Erbjudandet.

Rättigheter enligt Global Gamings incitamentsprogram

Erbjudandet omfattar inte några rättigheter som Global Gamings anställda har erhållit från Global Gaming inom ramen för något incitamentsprogram. Erbjudandet omfattar således inte teckningsoptionerna som vissa anställda i Global Gaming innehar i enlighet med teckningsoptioner av serie 2020/2023 i enlighet med det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogrammet som inrättades vid årsstämma i Global Gaming 2020. Enlabs avser att verka för att teckningsoptionsinnehavarna ges en skälig behandling i samband med Erbjudandet.

Premier

Erbjudandet innebär en premie om cirka 15 procent i förhållande till stängningskursen på First North för aktien i Global Gaming den 26 augusti 2020 (vilket var den sista handelsdagen innan Enlabs offentliggjorde sin avsikt att lämna ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Global Gaming) samt en premie om cirka 1 procent i förhållande till stängningskursen på First North för aktien i Global Gaming den 21 september 2020 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet). Vidare innebär Erbjudandet en premie om cirka 4 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Global Gamings aktie under de senaste trettio (30) handelsdagarna, samt en premie om cirka 13 procent baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Global Gamings aktie under de senaste nittio (90) handelsdagarna, fram till och med den 21 september 2020.

Sammanlagt kan upp till 4 944 705 aktier i Enlabs komma att emitteras såsom Aktievederlag, och upp till 150 miljoner kronor kan komma att betalas kontant som Kontantvederlag för aktierna i Global Gaming. Aktieägare i Global Gaming bör vara medvetna om att värdet på Aktievederlaget kommer att förändras över tid i linje med aktiekursen på Enlabs aktier.

Eventuell justering av det erbjudna vederlaget

Om Global Gaming betalar utdelning eller genomför någon annan värdeöverföring innan Enlabs påbörjar utbetalning av vederlaget i Erbjudandet kommer Enlabs att reducera det erbjudna vederlaget i motsvarande mån.

Rekommendation från Global Gamings styrelse eller oberoende budkommitté

Styrelsen för Global Gaming, eller en av Global Gaming sammansatt oberoende budkommitté, ska senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen till denna uppfattning. Vidare ska Global Gaming inhämta och senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) avseende Erbjudandet från oberoende expertis. Vid tiden för publicering av detta pressmeddelande har varken ett sådant uttalande eller ett värderingsutlåtande offentliggjorts.

Fullföljandevillkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är endast villkorat av att samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter om tillämpligt, erhålles, i varje enskilt fall på villkor som är acceptabla för Enlabs. Enligt Enlabs bedömning kräver Erbjudandet godkännande från konkurrensrättsliga myndigheter i Estland, som är en av Enlabs huvudmarknader. Beslut om sådant godkännande förväntas meddelas senast 15 oktober 2020.

Enlabs förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas och den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Enlabs förvärv av Global Gaming.

Enlabs förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla villkoret enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter.

Erbjudandets finansiering

Erbjudandet finansieras dels genom befintliga medel och, om så krävs, extern säkerställd bankfinansiering såvitt avser Kontantvederlaget, dels genom apportemission med stöd av befintligt bemyndigande i Enlabs till de aktieägare i Global Gaming som accepterar Aktievederlaget eller en kombination av Kontantvederlaget och Aktievederlaget. Fullföljandet av Erbjudandet är inte villkorat av några finansieringsvillkor.

Budrelaterade arrangemang och bonusarrangemang

Global Gaming har inte gentemot Enlabs bundit sig till några budrelaterade arrangemang. Vidare har Enlabs inte erbjudit medarbetare i Global Gaming några bonusarrangemang eller liknande inför Erbjudandets offentliggörande.

Åtaganden att acceptera Erbjudandet

Enlabs har inte ingått något avtal med aktieägare i Global Gaming om att acceptera Erbjudandet.

Due diligence

I samband med förberedelserna för Erbjudandet har Enlabs genomfört en sedvanlig begränsad due diligence-undersökning av bekräftande natur av viss verksamhetsrelaterad, finansiell och legal information avseende Global Gaming. Under due diligence-undersökningen har ingen annan information som inte tidigare varit offentliggjord och som skulle kunna utgöra insiderinformation i förhållande till Enlabs respektive Global Gaming lämnats.

Intressekonflikter och närståendefrågor m.m.

Enlabs ägande i Global Gaming om mer än 50 procent medför att Global Gaming är ett dotterbolag till Enlabs. Niklas Braathen, styrelseordförande i Enlabs, är även styrelseordförande i Global Gaming innebärandes att han anses delta i Erbjudandet. Med anledning av detta är Enlabs skyldigt att tillämpa avsnitt IV i Takeover-reglerna innebärandes att Global Gaming behöver inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) från oberoende expertis avseende Erbjudandet senast två veckor före acceptfristens utgång samt att acceptfristen måste löpa under minst fyra veckor. Ovan innebär även att Niklas Braathen har en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna och får således inte delta i Global Gamings handläggning av frågor relaterade till Erbjudandet.

Enlabs aktieägande i Global Gaming

Enlabs äger vid tidpunkten för lämnandet av Erbjudandet 27 266 114 aktier i Global Gaming, motsvarade 66,70 procent av samtliga utestående aktier i Global Gaming.

Varken Enlabs eller någon närstående till Enlabs äger eller kontrollerar några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Global Gaming. Enlabs eller närstående till Enlabs har inte heller förvärvat aktier i Global Gaming på förmånligare villkor än villkoren i Erbjudandet under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Enlabs kan före och under acceptperioden för Erbjudandet komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, ytterligare aktier i Global Gaming. Alla sådana förvärv eller överenskommelser kommer att ske i överensstämmelse med Takeover-reglerna och svensk lag samt offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Preliminär tidplan

Offentliggörande av erbjudandehandling:            omkring den 2 oktober 2020

Acceptfrist:                                                        omkring den 5 oktober 2020 – 2 november 2020

Redovisning av utfall av Erbjudandet:                 omkring den 3 november 2020

Utbetalning av Kontantvederlaget:                      omkring den 6 november 2020

Utbetalning av Aktievederlaget:                          omkring den 1 december 2020

Enlabs förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att tidigarelägga eller senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. I fall förvärvet av aktier i Global Gaming, direkt eller indirekt, kräver godkännande eller tillstånd från myndighet, förbehåller sig Enlabs rätten att justera Erbjudandet i relation till presumtiva myndighetskrav.

Tvångsinlösen och avnotering

Om Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Enlabs blir ägare till mer än 90 procent av samtliga aktier och röster i Global Gaming avser Enlabs att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Global Gaming i enlighet med tillämpliga regler i aktiebolagslagen (2005:551). I samband med sådant eventuellt tvångsinlösenförfarande avser Enlabs även att verka för att aktierna i Global Gaming avnoteras från First North.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB agerar finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB agerar juridisk rådgivare till Enlabs i samband med Erbjudandet. Vidare är Redeye Aktiebolag certified adviser till Enlabs på First North.

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller även Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Tvist rörande Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt med Stockholms tingsrätt som första instans.

Sigtuna den 21 september 2020

Enlabs AB

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Peter Åström, styrelseledamot i Enlabs, på tfn: +46707562747, eller e-post: [email protected]

George Ustinov, VD och koncernchef i Enlabs, på tfn: +371 29424175, eller e-post: [email protected]

Denna information är sådan som ENLABS är skyldigt att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 september 2020, kl. 20.00 CEST.

Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.enlabs.com.

Om Enlabs

Enlabs står för Entertainment Laboratories. Enlabs är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande gaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 225 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsatta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Enlabs kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Enlabs kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”bedöms”, ”förväntas” eller ”tros”, eller liknande uttryck.

Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Enlabs kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Enlabs har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.

Prenumerera på våra utskick