Ökar ägandet i Global Gaming till 54% - avser lämna budpliktsbud

2020-08-26

Ladda ner PDF
Enlabs AB (”Enlabs”) har i dag förvärvat 9 878 086 aktier i Global Gaming 555 AB (”Global Gaming”) för 11 kronor per aktie. Aktierna ska betalas till hälften kontant och till hälften i form av nyemitterade aktier i Enlabs. Genom förvärvet ökar Enlabs aktieägande från 29,89% till 54,06% av samtliga aktier och röster i Global Gaming.

Förvärvet av dessa ytterligare aktier i Global Gaming innebär att Enlabs är skyldigt att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Global Gaming (ett s.k. budpliktsbud).

Enlabs har för avsikt att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Global Gaming. Enlabs kommer i sådant offentligt uppköpserbjudande att erbjuda samtliga aktieägare i Global Gaming att överlåta sina aktier i Global Gaming till Enlabs mot ett vederlag som motsvarar 11 kr per aktie i Global Gaming, vilket med cirka 34% överstiger den genomsnittliga kursen för Global Gamings aktie under de senaste nittio handelsdagarna. Vederlaget kommer inte att höjas av Enlabs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB
George Ustinov, VD och koncernchef
[email protected] / +371 29424175


Denna information är sådan som ENLABS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-26 22:10 CET.

Om Enlabs

Enlabs står för Entertainment Laboratories. Enlabs är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande gaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 225 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Mer information finns tillgänglig via enlabs.com

Prenumerera på våra utskick