Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Kommuniké från årsstämma i Enlabs AB

2020-05-08

Ladda ner PDF
Vid årsstämma i Enlabs AB den 8 maj 2020 i Sigtuna, beslutades i huvudsak;

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,

att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Niklas Braathen, Staffan Dahl, Christian Haupt, och Peter Åström, samt nyval av Robert Andersson,

att omvälja Niklas Braathen till styrelsens ordförande,

att arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma, skall utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 200 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget,

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2021 omvälja PricewaterhouseCoopers AB,

att godkänna styrelsens förslag avseende bemyndigande till styrelsen att föranstalta om nyemission.

att godkänna styrelsens förslag avseende emission av teckningsoptioner.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

 

Vid stämmans avslutande kommenterade styrelseordföranden Niklas Braathen:

”Alla i Enlabs organisation är mer dedikerade och motiverade än någonsin, och vi arbetar efter en tydlig färdplan som leder i en enda riktning – framåt. Vi har tydligt kommunicerat en målbild till våra kunder, aktieägare och personal, att när vi går ut ur den nu pågående pandemin, så kommer vi ut starkare och i en bättre position än före densamma. Vi är fullt övertygade att vi kommer uppnå det målet.”

 

Sigtuna den 8 maj 2020

Enlabs AB

Styrelsen

 

Vid frågor och för mer information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen, styrelseordförande, +46 705252777, [email protected]

Adam Jonsson, CFO, +46 738200058, [email protected]


Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom gaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.  

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Prenumerera på våra utskick