Regulatorisk och operativ uppdatering rörande påverkan av COVID-19

2020-04-05

Ladda ner PDF
Den 22 Mars 2020, antog det Lettiska parlamentet en lag kallad “On Measures for the Prevention and Suppression of Threat to the State and Its Consequences Due to the Spread of COVID-19”. Lagen, vad avser dess påverkan på spelindustrin, suspenderade landbaserad spelverksamhet med omedelbar verkan, men var oklar och direkt motsägelsefull vad avser spel online. Enlabs har sedan dess väntat på klargöranden från den licensgivande myndigheten, Latvian Gaming Authority, och har hela tiden varit fullt operativ i Lettland.

Regulatorisk uppdatering

Den 5 April 2020 presenterades ett tillägg till lagen “On Measures for the Prevention and Suppression of Threat to the State and Its Consequences Due to the Spread of COVID-19”, utan undantag för spel online. Det är Enlabs uppfatting att den Lettiska Spelmyndigheten kommer att officiellt delge samtliga licensierade operatörer en order att tillfälligt suspendera samtliga licenser för spel online i landet. Till dess en sådan order vinner verkställighet, kommer Enlabs verksamhet online förbli öppen utan risk bryta mot något i regelverket. Det tillfälliga återkallandet av licenser kommer förbli så länge det av den lettiska regeringen utfärdade undantagstillståndet i landet gäller, för närvarande till den 14 April 2020.

Bedömd påverkan av tillfällig suspendering av spellicens

Enlabs spelverksamhet har sitt ursprung i Lettland, vilket är en väsentlig marknad för Enlabs som är marknadsledande i den reglerade marknaden. Finansiell påverkan är avhängigt tidsfaktorn, hur länge återkallandet kommer att gälla. Av Enlabs samlade kostnader är ungefär 50% omsättningsbaserat och 50% utgörs av fasta kostnader, vilka kommer minimeras via ett kostnadsbesparingsprogram som omgående införs, samt via erhållande av statligt stöd.  Enlabs bedömer att bolaget kommer vara vinstgivande även om verksamheten i Lettland stängs ned. Vidare skulle en nedstängning av både landbaserat- samt onlinespel medföra stark press på andra aktörer som saknar geografisk diversifiering. Enlabs bedömer att detta kan leda till en konsolidering i marknaden, vilken Enlabs kommer sträva efter att ta aktiv del inom. Enlabs har en mycket stark finansiell position, och kommer på lång sikt sannolikt att gynnas av den nuvarande turbulensen. En stor kassa och inga räntebärande skulder ger förutsättningar att överkomma den utmaning som den nuvarande globala krisen medför, och kunna komma ut ur densamma både skyndsamt och i en starkare position.

Operativ uppdatering

Verksamheterna i Estland, Litauen, Finland och i övrigt fungerar helt enligt plan och kommer fortsatt ges fullt fokus. Under en period av suspenderad licens, kommer Enlabs att genomföra en viktig teknisk migration av verksamhet bedriven på Optibet.lv till sin egenutvecklade spelplattform. Detta kommer medföra en signifikativ förbättring av spelupplevelsen och generellt medföra genomgripande operationella förändringar medförande årliga kostnadsbesparingar om cirka en miljon euro. En väsentlig del av Enlabs åtagande vill bli att hålla en öppen och tydlig dialog med bolagets lettiska kunder, och kontinuerligt informera om utvecklingen av den pågående situationen, teknisk utveckling och hålla vårt löfte att återkomma i än bättre standard än tidigare. Vårt arbete att lansera onlinespel i Belarus pågår enligt plan och vi förväntar oss betydande utveckling under innevarande kvartal, vår målsättning är att bli en av de tre första operatörerna som lanserar på denna nyligen reglerade marknad.

Enlabs viktigaste prioritet är att säkerställa att arbetsstyrkan är intakt och omhändertas på bästa sätt under nu rådande förhållanden.

Kommentar från VD- och koncernchef George Ustinov

”Vi förväntade oss inte den politiska utveckling vi nu ser i Lettland. Politiker över hela världen har som målsättning att skydda sin befolkning från konsekvenser av Covid-19. Argumentet från det lettiska parlamentet för införandet av tillfällig suspendering av licenser för onlinespel är att skydda personer som är finansiellt utsatta. Vår uppfattning är att det målet inte kommer att uppnås eftersom en suspendering av den reglerade marknaden kommer medföra att dörrarna öppnas för illegala operatörer. Kunder erhåller en helt annan säkerhetsnivå och generellt skydd i en reglerad miljö. Oaktat gäller i dessa tider inte uppenbar logik. Vi ser en global risk att andra länder kan komma följa med liknande regelverk om inte spridningen av coronaviruset dämpas. Vårt mål är att erbjuda underhållning, på ett för våra kunder säkert och ansvarsfullt sätt. Den för landet och dess befolkning uppenbart skadliga utveckling som vi nu ser i Lettland kommer tydliggöra att det verkliga hotet mot finansiellt utsatta personer – är illegala aktörer som verkar utan licens och övergripande kontroll av myndigheter. Vår uppfattning att kombinationen av balanserad reglering och skydd av marknader mot olicensierade aktörer, kommer vinna tydligare gehör efter Covid-19 krisen. Vad vi nu ser, betraktar vi som en tillfällig nedstängning, som vi inte ser problem kunna ta oss igenom. Våra lettiska kunder kommer få se en kraftigt utvecklad produkt, och jag är helt övertygad vi kommer se nya nivåer framledes i vår verksamhet. Nu gäller bara att arbeta vidare. Den här perioden kommer kräva än större ansträngningar av oss alla i företaget, vi skall ta hand om varandra och kommer komma ut ur detta starkare än någonsin.” Säger VD och koncernchef George Ustinov.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

George Ustinov, VD och koncernchef

[email protected] / +371 2 9424175

Niklas Braathen, Styrelseordförande

[email protected] / +46 70-525 27 77

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Gaming, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90. 

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2020 kl. 23:45 CET.

Prenumerera på våra utskick