Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Kommuniké från årsstämma i Enlabs AB

2019-05-23

Ladda ner PDF
Vid årsstämma i Enlabs AB (publ) den 23 maj 2019 i Stockholm, beslutades i huvudsak;

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, 

att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, 

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören, 

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Niklas Braathen, Staffan Dahl, Christian Haupt, Ludwig Pettersson och Peter Åström, 

att omvälja Niklas Braathen till styrelsens ordförande, 

att arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma, skall utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 200 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget, 

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2020 omvälja PricewaterhouseCoopers AB, 

att godkänna styrelsens förslag avseende bemyndigande till styrelsen att föranstalta om nyemission. 

 

Stockholm den 23 maj 2019 

Enlabs AB 

Styrelsen 

 

Vid frågor och för mer information, vänligen kontakta: 

Niklas Braathen, styrelseordförande, +46 705252777, [email protected] 

Adam Jonsson, IR-ansvarig, +46 738200058, [email protected] 

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Brands, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. ENLABS AB är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 (0)8 121 576 90, [email protected]

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna informationen lämnades för offentliggörande 23 maj 2019 kl. 12.45.


Prenumerera på våra utskick