Kallelse till extra bolagsstämma

2018-10-31

Ladda ner PDF
Aktieägarna i Nordic Leisure AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 november klockan 09.00 på adress Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 23 november 2018, 

dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid bolagsstämman till adress Nordic Leisure AB, Att: ”Extrastämma”, Stora Gatan 46,193 30 Sigtuna, eller via epost till [email protected] Anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 23 november 2018. 

Anmälan skall innehålla namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträden. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltare registrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 23 november 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nordicleisure.se, och kan även erhållas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger adress dit aktieägaren önskar få fullmakts formuläret skickat.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 62 610 381 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av justeringsman.

6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.

7. Beslut om namnändring av Bolaget (firmaändring).

8. Stämmans avslutande.

Handlingar 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller Bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32§ Aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsens förslag avseende firmaändring samt eventuella övriga handlingar enligt ABL kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Stora Gatan 46,193 30 Sigtuna, senast den 23 november 2018. Handlingarna kommer senast från och med samma dag finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.nordicleisure.se.

Kopior av ovanstående handlingar skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Sigtuna oktober 2018 
Nordic Leisure AB
Styrelsen 

Nordic Leisure AB (Publ)
Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna
+46 18 346090
[email protected]

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom tre affärsområden, Nätspel, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 08:30 CET.

Prenumerera på våra utskick