Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Utfall av incitamentsprogram

2017-12-29

Ladda ner PDF

Nordic Leisure AB, vidare "NLAB" eller "bolaget" meddelar på detta sätt att Teckningsoptionsprogram TO-2017 i bolaget, beslutat av bolagsstämma den 23 januari 2015, har avslutas. Programmet som riktades till medarbetare i ett flertal länder i koncernen har konverterats med en teckningsgrad om 100% och medför att antalet aktier i bolaget ökar med 6 000 000 stycken. Det totala antalet aktier i bolaget kommer därmed efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 62 610 381 aktier. Programmet medför således en utspädningseffekt om 9,5 procent av antalet aktier och röster i bolaget. 

Teckningskursen var 5,20 kronor per aktie och NLAB:s aktiekapital ökas med 1 200 000 kronor och det egna kapitalet med 34 320 000 kronor vilket är det totala belopp som tillförts NLAB, tillika investerats av deltagarna i programmet inkluderat erlagda optionspremier i enlighet med värdering enligt Black & Scholes-modellen, utfört av oberoende externt finansiellt institut.

Samtliga deltagare i programmet har utfäst sig att inte avyttra några av de tecknade aktierna före år 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD- och koncernchef
[email protected] / +46 70-756 27 47

Niklas Braathen, Styrelseordförande
[email protected]  /  +46 70 5252777

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, Nätspel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 185 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 16:15 CET.

Prenumerera på våra utskick