Information gällande övervägande om emission av företagsobligation

2017-10-30

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE, 30 OKTOBER 2017 - Nordic Leisure, vidare ”NLAB” eller ”Bolaget” meddelade i pressmeddelande den 23 oktober, 2017, att bolaget överväger en emission av en börsnoterad obligation med ett rambelopp om 500 MSEK i syfte genomföra förvärv.

I den process som pågick med Swedbank som rådgivare till bolaget, visade sig marknadsförutsättningarna inte vara i paritet med bolagets förväntningar. Det är bolagets uppfattning att den svenska marknaden för s.k high yield obligationer påverkats av en oro för företag verksamma inom bostadsutveckling och deras utgivna obligationer, vilket påverkat den generella prissättningen. Styrelsen för NLAB har därmed konstaterat att marknadens krav på räntenivå för närvarande är för hög i förhållande till andra möjliga finansieringsmöjligheter.

NLAB överväger alltjämt emittera en obligation, under förutsättning detta kan ske på villkor som är affärsmässigt sunda. En sådan emission kan komma ske på den svenska marknaden eller utländsk marknad för finansiella instrument. NLAB överväger även andra möjligheter till finansiering.

Peter Åström, VD- och koncernchef kommenterar;

”Ledningen för NLAB har en lika självklar uppgift i att optimera driften av verksamheten som i att finna mest kostnadseffektiva finansieringslösning. För tillfället är vår bedömning att en nyemitterad företagsobligation medför en för hög räntenivå för att vara intressant.

NLAB är en obelånad koncern i snabb utveckling och med ett starkt underliggande kassaflöde. Vi anser att vi vid behov har möjlighet finna finansiering till lägre kostnad än vad den svenska obligationsmarknaden för närvarande erbjuder.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD- och koncernchef   
[email protected] / +46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden- Onlinespel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter. Koncernen sysselsätter omkring 185 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold FK.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 07:30 CET.

Prenumerera på våra utskick